Інклюзивна компетентність вчителя як вимога сучасності

.

Знімок екрана 2021-03-25 100844

25 березня 2021 року дистанційно відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, що організована Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика».
Науковці та педагоги-практики представили доповіді за такими тематичними напрямами:
 Теоретичні основи спеціальної та інклюзивної освіти в умовах сучасності.
 Методичні аспекти інклюзивної та корекційної педагогіки.
 Психолого-педагогічний супровід навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.
 Передовий психолого-педагогічний досвід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах реалізації Концепції «Нової української школи».
Серед учасників пленарного засідання були такі знані науковці у сфері спеціальної та інклюзивної освіти:
Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
Годованюк Тетяна Леонідівна- доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, професор кафедри вищої математики та методики навчання математики,
Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. декана факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
Колупаєва Алла Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукових питань, головний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,
Таранченко Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,
Колишкін Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,
Черніченко Людмила Анатоліївна – доктор філософії, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. та інші.
У ході пленарного засідання свою доповідь «Інклюзивна компетентність вчителя як вимога сучасності» представила й Воротинцева Олена Олександрівна – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, аспірантка І року навчання, член науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 
Інклюзивна компетентність вчителя як вимога сучасності
Система освіти не може бути кращою, ніж учителі, які працюють у ній. Ми не можемо звинувачувати педагогів у некомпетентності з того чи іншого питання, зокрема й в інклюзії, бо самі їх не навчили. У освітні програми по підготовці майбутніх вчителів часто не закладено формування інклюзивної компетентності (крім підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»). Не всі суб’єкти надання освітніх послуг у сфері післядипломної освіти приділяють належну увагу напряму підвищення кваліфікації «Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами». Й досі існує хибна думка, що інклюзія – це щось далеке і примарне, що не усім педагогам потрібна інклюзивна компетентність.
Сучасна ситуація така: кожен учитель/вихователь завтра може стати вчителем/вихователем інклюзивного класу/групи, асистентом учителя/вихователя. Клас/група може стати інклюзивною щодня, а не лише з першого вересня. Тобто, кожен педагог має бути до цього готовим, компетентним. Починаючи зі студента, що йде на педагогічну практику, до вчителя/вихователя з досвідом роботи.
Кожна професія має свої стандарти. Вони періодично змінюються відповідно до запиту суспільства. Попит на освітні послуги, що реалізуються в інклюзивній освіті збільшуються. Це вимога часу. Спочатку громадськість ознайомили з проєктом «Освіта вчителів для інклюзії» (Teacher Education for Incluusion – TE4I) Европейського Агентства з Особливих Потреб і Інклюзивної Освіти, в ході якого було досліджено, як у різних країнах початкова освіта вчителів готує їх “бути інклюзивними” і складено Профіль інклюзивних учителів. Це – перелік знань, компетентностей і цінностей, якими має володіти вчитель, щоб забезпечити інклюзивне навчання[3]. Ця інформація не носила нормативно-правовий характер. Її взяли до уваги фахівці, що володіють прогностичною компетентністю.
Першими, на кого була спрямована нормативно-правова база, яка стосується зазначеного питання, - були вже практикуючі педагогічні працівники, а також є суб’єкти надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з КВЕД 85.59 в Національному класифікаторі України. Лідерами у цьому секторі ще залишаються інститути післядипломної освіти. Відповідно до Закону України «Про освіту», враховуючи цілі сталого розвитку, затверджених у 2015 році на саміті ООН про забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти тазаохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» [1]. Згодом прийняті зміни до неї. У Законі України «Про повну загальну середню освіту» деталізовано нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників. З 1.01.2020 року формування у педагогів інклюзивної компетентності у ході підвищення кваліфікації стає обов’язковим аспектом. Усі, хто надає освітні послуги згідно з КВЕД 85.59, мали це врахувати.
Наступний крок законодавця - Наказ Мінекономіки № 2736 від 23.12.2020 року «Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)"[2]. Професійні стандарти є одним із чинників реформи педагогічної освіти, що зазначено у Концепції педагогічної освіти. Технічно він описує, що повинен вміти і знати вчитель,який рівень тієї чи іншої компетентності, утому числі й інклюзивної, має бути у вчителя на кожному етапі його професійної кар’єри. Професійна діяльність учителя в Стандарті розкладена на трудові функції. Одна з них - організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища.У межах кожної трудової функції вказано компетентності, якими має володіти вчитель. Інклюзивна компенетність відносится до професійної. Стандарт описує інклюзивну компетентності учителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників.
Отже, формування, розвиток інклюзивної компетентності у педагогів – це вимога сучасності до кожного вчителя.
Список використаних джерел:
  1. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова КМУ від 21.08. 2019 р № 800. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 27.12.2019 №1133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
  2. Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста): Наказ Мінекономіки від 23.12.2020 р. № 2736.URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text
  3. Профіль інклюзивних учителів: що вони мають знати та вміти URL: https://nus..ua/articles/profil-inklyuzyvnyh-uchyteliv-shho-vony-mayut-znaty-ta-vmity/
Воротинцева О.О.
завідувач ресурсного центру
підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,
аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка