Творчі групи практичних психологів та соціальних педагогів: зміст, форми та методи роботи

Творчі групи відносять до числа групових форм в структурі методичної роботи. Творча група – це об’єднання певної кількості фахівців ( 3-12 осіб) спільних галузей ( педагоги, психологи, соціальні педагоги, логопеди тощо), що має на меті вирішити певну вузьку проблему і сприяти запровадженню досвіду у масову практику.
У творчі групи психологи та соціальні педагоги об’єднуються, якщо:
1) в психолого–педагогічній науці відсутні теоретичні обґрунтування певного явища, процесу, проте вони мають місце в практиці;
2) відсутня методологія з певного теоретичного питання, і тому члени творчої групи можуть розробити методичні шляхи впровадження ідеї;
3) відсутній достатній практичний досвід роботи в галузі і метою є самовдосконалення, само актуалізація, саморозвиток.
Визначення тематики творчих груп базується на існуючих теоретичних та практичних проблемах в діяльності психологів і соціальних педагогів, що визначаються за допомогою:
* анкетування психологів, соціальних педагогів (наприклад: Які напрямки вашої діяльності ви вважаєте найскладнішими? З яких питань ви хотіли б отримати додаткову теоретичну підготовку? З яких питань ви  хотіли б отримати практичну підготовку? Які проблеми сучасної школи, на вашу думку, є актуальними для роботи психолога ( соціального педагога)? і т.д.);
* бесіди, інтерв’ю з психологами, соціальними педагогами;
* аналіз документації (звіти психологів (соціальних педагогів); укази, накази, проекти, концепції, положення, авторські навчальні і виховні програми і т.д.);
*інформацію, що отримана від консультування учасників навчально-виховного процесу;
*інших методів.
Виключається безпідставне нав’язування тематики творчим групам, що часто зустрічається в практиці роботи методкабінетів у випадках, коли дана тема достатньо розроблена в літературі; не стосується змісту роботи психолога (соціального педагога), її специфіки.
Робота і терміни діяльності творчих груп визначається учасниками групи в залежності від складності проблеми. Діяльність творчої групи планується згідно алгоритму.

Алгоритм діяльності творчої групи

 • Теоретична підготовка

Глибоке колективне та індивідуальне вивчення науково-педагогічної літератури з визначеної проблеми, засвоєння наявного досвіду, з’ясування ідеї, сутності впроваджуваного.

 • Складання програми діяльності

Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки і передового досвіду. Розробка змісту і діяльності творчої групи.

 • Накреслення можливого розв’язку проблеми

Колективне обговорення висунутих гіпотез. Створення і пробне впровадження передового педагогічного досвіду з даної проблеми.
4. Аналіз і підсумок результатів
Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей. Апробація рекомендацій, розроблених творчою групою.

 • Запровадження досвіду творчої групи в масову практику

Поширення набутого досвіду (виступ з лекціями, пропаганда в пресі, демонстрація його на практиці), надання допомоги вчителям та консультування під час проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій.
Робота творчої групи складається за планом-програмою на весь термін діяльності та на кожний етап роботи. Вимоги до плану - програми: тема;мета; завдання кожного етапу; зміст, форми і методи роботи кожного етапу; підтеми, що потребують вивчення; відповідальний за підтему; періодичність та місце зібрання групи. Також самими учасниками творчої групи обумовлюється її кількість та склад, вибирається керівник групи. Зміна керівника, кількості і складу групи відбувається за згодою і під керівництвом методиста-психолога.
Засідання творчих груп можуть відбуватися у різних формах: групові дискусії, міні-доповіді, мозкові штурми, ділові ігри, дебати, семінари, серед методів збору інформації творчі групи можуть використовувати спостереження, бесіду, інтерв’ю, анкетування, опитування, тести, контрольні зрізи, експеримент, методи математичної статистики.
Наводимо проблеми, для вирішення яких можуть створюватись творчі групи психологів та соціальних педагогів:

 • Методологічне забезпечення корекції афективних станів дітей дошкільного віку (агресивність, гіперактивність, тривожність, імпульсивність тощо).
 • Проблема бездоглядності дітей.
 • Соціальний супровід підлітків групи «ризику».
 • Психологічний аналіз уроку.
 • Психологічне  управлінське  консультування.
 • Розвиток критичного мислення.
 • Розвиток творчого мислення.
 • Психологічні проблеми виховання обдарованих дітей.
 • Сучасні форми і методи профілактики залежності і т.п

Обов’язковим підсумком роботи творчої групи є звіт про результат, форми і методи, що використовувались для досягнення результату. Звіт може проходити у формі конференції, семінару, творчого вечора тощо.
Напрями роботи над темою, періодичність зустрічей, тривалість засідань, керівник творчої групи обираються учасниками групи і погоджуються методистом  міського (районного) центру практичної психології і соціальної роботи.
Засідання творчої групи можуть проводитися із залученням фахівців суміжних галузей, які безпосередньо працюють з дітьми та учнівською молоддю
Зібрана теоретична інформація та узагальнений досвід з проблеми зберігається в центрі і може використовуватися в практичній діяльності учасниками творчої групи, іншими психологами, соціальними педагогами, вчителями.