Із професійним святом – Всеукраїнським днем психолога!

.

psx23 квітня професійне свято українських психологів. І щоб якомога краще і детальніше ознайомити нашого читача із непростою роботою психолога, ми організували, як виявилося, зовсім не коротеньке інтерв’ю, у якому розповімо про основні моменти психологічної служби. Наша розмова вестиметься з психологом Валентиною Шевчук, завідувачем центру практичної психології та соціальної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, вона ж і відповідає за діяльність психологічної служби нашої області.

– Валентино Валентинівно, із якої основної теми розпочнемо нашу розмову?

– Однією з основних проблем сучасності є проблема педагогічно доцільної і неконфліктної адаптації особистості молодої людини до суспільних змін, її підготовка до самостійного життя в суспільстві.Наслідками проблем соціальної дезадаптації є ціла низка негативних явищ:неуспішність і неефективність навчальної діяльності, неготовність до засвоєння навчального матеріалу, вади в духовному, психічному, інтелектуальному і особистісному розвиткові.

– Хіба тільки молодь потребує допомоги?

– Зазначені проблеми є типовими не тільки для молоді, а й для усього нашого суспільства в цілому. Породжені вони докорінною зміною суспільного устрою, необхідністю формування нової системи суспільних та індивідуальних цінностей, розгубленістю окремої особистості, втратою нею суспільних орієнтирів та життєвих смислів, зведення цінності окремої особистості до рівня речей, знецінення її власного «Я».

У такі історичні періоди особливого значення набуває соціальна і психологічна підтримка особистості, допомога у піднесенні власної індивідуальності, гідності, розвитку самоповаги і самодисципліни, яку здійснюють працівники психологічної служби.

– А якщо трохи заглибитися в історію…

– Із здобуттям Україною незалежності, у 1991 році розпочалося створення відомчих психологічних служб та недержавних спілок, товариств і комерційних організацій, що надають психологічні послуги. Так, у 1991 році було створено психологічну службу в системі освіти, у 1993 – психологічну службу в збройних силах, у 1998 – психологічну службу в органах внутрішніх справ. При цьому зросла кількість закладіввищої освіти, що здійснювали підготовку психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів. Згодом усі психологічні служби пройшли період юридичного й організаційного оформлення, визначення змісту й основних завдань своєї діяльності, побудови організаційних структур та системи підвищення кваліфікації й атестації спеціалістів. 1993 року було прийнято «Положення про психологічну службу в системі освіти України», яке визначило сферу діяльності, права та функціональні обов’язки її ланок.

– Якщо Вам вдасться коротко розповісти чим займається психологічна служба нашої області?

– Психологічна служба системи освіти Закарпатської області забезпечує систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їхньої поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, ґендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюють соціальні педагоги.

– Назвіть, будь ласка, основне у діяльності психологічної служби.

– Основними видами діяльності працівників психологічної служби є:

-діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

-профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

-корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

-навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на вдосконалення, розвиток, формування особистості;

-консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

-зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;  

-просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

–Але для виконання такої грандіозної роботи повинна бути і немала команда.

– Психологічний та соціально-педагогічний супровід освітнього процесу у Закарпатській області у 2019 – 2020 навчальному році здійснювали 880 працівників психологічної служби, серед яких: 633 практичні психологи, 218 соціальних педагогів та 29 методистів місцевих органів управління освітою. Забезпеченість практичними психологами складає 67% від нормативної потреби, соціальними педагогами – 44%. Порівняно з 2018 – 2019 навчальним роком кількість соціальних педагогів збільшилася на 22 особи, що пов’язано переважно із введенням відповідних посад у закладах загальної середньої освіти. Разом із тим, кількість практичних психологів зменшилася на 31 особу через, зокрема, виникнення тенденції серед практичних психологів виїжджати за кордон з метою працевлаштування.

Психологічними та соціально-педагогічними послугами у 2019 – 2020 навчальному році було охоплено 221179 здобувачів освіти, зокрема, 40680 – вихованців закладів дошкільної освіти, 165873 – учнів закладів загальної середньої освіти усіх типів, 5468 – учнів закладів професійної та професійно-технічної освіти та 9158 – учнів закладів фахової передвищої освіти (рисунок 1).

rus1

Рисунок 1.

В індивідуальній діагностиці взяли участь 9% здобувачів освіти, у груповій – 48% (детальніше ТУТ). Діагностика переважно була спрямована на:

 • вивчення ступеня адаптації до умов закладу освіти;
 • дослідження особливостей розвитку пізнавальної сфери;
 • дослідження особливостей розвитку емоційно-вольової сфери;
 • виявлення рівня психологічної готовності до навчання в школі;
 • визначення причин труднощів у навчанні та адаптації дошкільного життя;
 • виявлення здібностей, інтересів і нахилів;
 • дослідження особливостей формування особистості обдарованих дітей;
 • дослідження особливостей формування особистості учнів, що потребують посиленої педагогічної уваги, знаходяться у «зоні ризику», тобто легко можуть бути спровоковані на здійснення антисоціальних вчинків або девіантну поведінку;
 • вивчення особистісних рис та якостей з метою професійного самовизначення старшокласників;
 • вивчення особливостей міжособистісної взаємодії, моніторинг динаміки розвитку класних колективів;
 • дослідження особливостей сімейного виховання та найближчого соціального оточення.

– Що змінилося із введенням карантинних обмежень?

– У зв’язку із введенням карантинних обмежень надавалася перевага використанню комп’ютерної діагностики, що дозволило охопити цим видом роботи більшу кількість учасників освітнього процесу та вивільнити величезну кількість часу, щовитрачається фахівцем на оброблення результатів.

– А у чому полягає суть профілактичної роботи?

– Профілактична робота працівників психологічної служби – це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров’я учасників освітнього процесу, попередження відхилень у розвитку особистості та проблем у міжособистісних стосунках, запобігання виникненню конфліктних ситуацій в освітньому процесі.

Найважливішими напрямами профілактичної роботи в закладах освіти є:профілактика стресових і постстресових станів, надмірної психологічної напруги в учасників освітнього процесу (реакції на економічні та політичні кризи,пандемії, міжетнічні, міжконфесійні конфлікти тощо); робота з попередження відхилень у психічному розвитку дитини, які пов’язані із сімейними проблемами; профілактика вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді; попередження виникнення девіантної поведінки учнів, попередження міжособистісних конфліктів та цькування у шкільному середовищі.

Метою впровадження профілактичних програм, спрямованих на зниження рівня вживання алкоголю та наркотичних речовин підлітками і молоддю є підвищення рівня поінформованості, розширення їхніх знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, формування у них цінностей і життєво важливих переконань, напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної поведінки щодо свого життя і здоров’я, а також здоров’я і життя оточуючих.

Практичними психологами і соціальними педагогами проведено заходи, спрямовані на запобігання та протидію цькуванню в закладі освіти, зокрема, заходи щодо розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу:

 • розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, уміння відстоювати свої права та поважати права інших;
 • розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, уміння втілювати їх у власні моделі поведінки;
 • здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;
 • відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;
 • здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;
 • здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;
 • здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;
 • підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про цькування, його причини та наслідки, порядок реагування на випадки цькування;
 • створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі цькування.

Важливим напрямом діяльності працівників психологічної служби є профілактика суїциду, що передбачає: створення у закладах освіти інформаційного куточка з методичною літературою, інформацією про «телефони довіри», адреси і режими роботи психологічних центрів допомоги, інших фахівців; психолого-педагогічне виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду, організація індивідуальної профілактичної роботи з цією категорією дітей; навчання здобувачів освіти технік керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження; набуття навичок конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях; розвиток позитивної самооцінки; усвідомлення цінності особистості, соціального статусу в групі, тренінги особистісного зростання; проведення батьківських зборів, а також психолого-педагогічних семінарів, консиліумів, майстер-класів для педагогічних працівників з тем: «Емоційні розлади у дітей тапідлітків», «Фактори, що впливають на суїцидальну поведінку підлітка», «Як допомогти дитині при загрозі суїциду?»; створення позитивного психологічного клімату у закладі освіти і сім’ї.

Профілактична робота працівників психологічної служби закладів освіти області націлена на створення таких умов навчання та виховання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти через увагу до адаптації до нових умов навчання і виховання з їхніми вимогами і труднощами; диференціацію та індивідуалізацію навчання, спрямовані на виявленняінтересів кожної дитини, розвиток її здібностей, творчих можливостей; ранню профілактику педагогічної занедбаності дітей і підлітків;сприятливий психологічний клімат у кожному класі/групі закладуосвіти.

Профілактичні заходи є ефективними лише за умови систематичного комплексного впровадження різних форм, методів, засобів у поєднанні з діяльністю, спрямованою на створення умов для повноцінної життєдіяльності та самореалізації учасників освітнього процесу.

– Корекційна робота у роботі психолога є також непростою.

– Так, корекційна робота в діяльності фахівця психологічної служби закладу освіти є найскладнішою і найвідповідальнішою.

Основною метою корекційної роботи зі здобувачами освіти є сприяння їхньому повноцінному психічному та особистісному розвитку.

Корекційна робота зі здобувачами освіти ґрунтується на таких основних принципах:

1) єдність діагностики і корекції. Корекційній роботі передуєдіагностика;

2) діяльнісний принцип корекції. Основним засобом колекційного впливу є взаємодія дорослого і дитини;

3) орієнтація на зону найближчого розвитку дитини. Корекційна робота з дитиною не матиме ефекту за межами зони найближчого розвитку;

4) спрямованість корекційної роботи «зверху донизу», тобто настворення оптимальних умов для розвитку вищих психічних функцій, які сприятимуть компенсації недоліків елементарних психічних процесів;

5) принцип нормативності, тобто орієнтація під час проведення колекційної роботи та оцінювання її ефективності на еталони розвитку у певному віковомуперіоді;

6) врахування системного характеру психічного розвитку. Корекційна робота спрямовується на усунення причин відхилень у розвитку;

7) корекційна робота має розпочинатися з тієї «точки», з якої почалися відхилення від оптимальної програми розвитку.

Корекційна робота практичного психолога спрямована на підвищення загального рівня розвитку дитини, заповнення прогалин її попереднього розвиткуі навчання, розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичок, підготовкудитини до адекватного сприйняття навчального матеріалу тощо.

У 2019 – 2020 навчальному році індивідуальною корекційною роботою було охоплено 9226 здобувачів освіти, груповою роботою охоплено 13970 здобувачів освіти.

Через запровадження карантинних обмежень щодо освітнього процесу під час проведення корекційної роботи із здобувачами освіти практичними психологами та соціальними педагогами широко застосовувались комп’ютерні програми навчального і розвиткового характеру. Використання цих програм сприяє розвитку сенсомоторних, перцептивних і вищих когнітивних функцій, підвищеннюефективності навчання здобувачів освіти, їхній навчальній мотивації, розвитку інтелектуальних і творчих можливостей.

Під час коригування емоційних і поведінкових порушень (агресивності, замкнутості, почуття страху) практичні психологи частіше застосовували комп’ютерні ігри як інструмент, у якому герої (ляльки чи картинки) виконували роль посередників, які заміщували живих учасників спілкування, здійснювали моделювання ситуації спілкування, яку необхідно пропрацювати.

Навчальна діяльність. У закладах освіти цей напрям роботи реалізується працівниками психологічної служби через викладання навчального матеріалу за програмамикурсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування.

Заняття, які проводять працівники психологічної служби дозволяють формувати у здобувачів освіти навичкиспілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, адекватно ставитися до збереження власного здоров’я,долати шкідливі звички, протидіяти насильству, розвивати психологічну культуру здобувачів освіти.

Вивчення психологічних дисциплін пов’язане з первинною профілактикою, спрямованою на налагодження конструктивної соціальної взаємодії учасників освітнього процесу і дає можливість здобувачам освіти пізнати самих себе та оточуючих, виробити імунітет до негативних викликів сьогодення, сформувати усвідомлене ставлення до вибору майбутньої професії, набути комунікативних навичок, розвивати уміння будувати стосунки з протилежною статтю.

Упродовж навчального року навчальна діяльність здійснювалася переважно за програмами: «Дорослішай на здоров’я», «Я, моє здоров’я, моє життя», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».

– Чи може психолог вислухати і допомогти краще, ніж хороший друг, батьки чи будь-хто інший?

– Консультування у роботі працівників психологічної служби є одним із найзатребуваніших напрямів роботи.

У житті кожної людини бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються взаємовідносини з оточенням, загострюються внутрішні суперечності, стають нестерпними переживання стосовно свого стану, які здаються безвихідними. Особливо потребують кваліфікованої психологічної допомоги підлітки, становлення життєвих позицій і переконань яких, пов’язане звіковими кризами, розвитком емоційно-вольової сфери, формуванням професійного світогляду тощо.

Консультування, як один з видів надання психологічної, соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу закладу освіти, покликане допомогти їм вирішити особистісні проблеми.

Аналізуючи консультативну роботу фахівців психологічної служби, можна зробити висновок, що теми професійного самовизначення учнів,підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності,психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти є досить актуальними. Про це свідчить тематика звернень до фахівців психологічної служби:

№ з/п
Тематика звернень
Кількість звернень до практичних психологів
Кількість звернень до соціальних педагогів
З боку батьків
1.
Підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності
906
315
2.
Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
481
32
3.
Взаємовідносини в системі «батьки-діти»
450
124
4.
Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»
240
121
5.
Професійне самовизначення учнів
1506
1117
6.
Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність
581
297
7.
Суїцидальна поведінка дітей
15
2
З боку педагогів
1.
Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах
205
153
2.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників анти-терористичної операції
153
230
3.
Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
650
128
4.
«Професійне вигорання» педагогів
467
56
5.
Домашнє насильство
72
45
6.
Взаємовідносини в системі «учитель-учень/учениця»
703
150
7.
Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»
256
122
З боку дітей
1.
Труднощі у навчанні
462
268
2.
Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій
620
217
3.
Професійне самовизначення
1403
624
4.
Суїцидальні роздуми дітей
75
15
5.
Взаємовідносини в системі «учитель-учень/учениця»
522
252
6.
Взаємовідносини в системі «батьки-діти»
886
315
7.
Статеве виховання, дружба, кохання, підліткова вагітність
369
212

– А наскільки ефективним єонлайн-консультування?

– Одночасно із традиційним консультування «тет-а-тет», фахівці психологічної служби впроваджували онлайн-консультування, яке практикувалося через різні альтернативні комунікативні канали. Ці канали відрізняються один від одного за параметрами синхронності (синхронна абоасинхронна комунікація), способу (індивідуальна або групова комунікація), типукомунікації (друкований текст або візуальна або/та голосова комунікація). Також можливий різний ступінь залучення людини (пряма людська взаємодія, самодопомога підчас використання інформації або інструкцій, опублікованих на веб-сайті абоонлайн інтерактивне програмне забезпечення).

Онлайн-консультування може базуватися на текстовій комунікації між працівником психологічної служби та учасником освітнього процесу. Лист можебути тим, що зцілює. Лист як розмова з самим з собою відчувається як більш безпечний та захищений спосіб, адже учасники освітнього процесу знаходяться в своєму звичному оточенні (не в кабінеті фахівця психологічної служби). Електронна пошта – доволі простий спосіб, за допомогою якого практичний психолог чи соціальний педагог може взаємодіяти з учасниками освітнього процесу через Інтернет. Електронна пошта особливо підходить людям, яким подобається писати, наприклад батькам, які мають дуже щільний графік роботи.

–Які підпункти діяльності Ви б виділили?

– Зв’язки з громадськістю – робота психологічної служби, зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій, які працюють у сфері навчання та виховання дітей.

Стосовно діяльності психологічної служби щодо зав’язків із громадськістю маємо зазначити, що у 2019 – 2020 навчальному році практичні психологи та соціальні педагоги надали послуг 1295 особам.

Просвітницька робота фахівців психологічної служби пов’язана з наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників освітнього процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної служби закладу, методами їхньої роботи та можливостями.

– А у чому полягає основний зміст просвітницької роботи?

– Основний зміст просвітницької роботи фахівця психологічної служби закладу освіти полягає у тому, щоб:

1) знайомити педагогів та батьків з основними закономірностями таумовами сприятливого розвитку дитини;

2) популяризувати та роз’яснювати результати новітніх психологічних та соціально-педагогічних досліджень;

3) формувати потребу в психологічних знаннях, бажання використовуватиїх у роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної особистості;

4) знайомити учнів з основами самопізнання, самовиховання.

Просвітницька діяльність проводилася через розповсюдження інформаційних буклетів, листівок, плакатів, пам’яток. Інформаційні листівки та буклети використовувалися частішеяк елементи оформлення кабінету практичного психолога та соціального педагога. Більш дієвими формами просвіти були безпосереднє спілкування та вербальні форми інформування: бесіда, лекція, виступ на методичній нараді, семінарі.

Враховуючи особливості навчального року, частина якого відбувалася у дистанційному форматі, до якого не усі учасники освітнього процесу були в однаковій мірі готові і адаптовувались кожен по-своєму, можна простежити певні тенденції щодо зміни кількості осіб, які отримали різні види психологічної допомоги: порівняно з минулим навчальним роком зменшилася кількість учасників освітнього процесу (батьки, учні, педагоги), які брали участь у діагностичних дослідженнях, навчальних заняттях, тренінгах, отримали послуги корекції та консультування. Натомість кількість осіб, що охоплені груповою профілактикою та просвітою значно зросла (рисунок 2).

rus2

Рисунок 2.

Можна припустити, що саме тривожні настрої та певна дезорієнтація і невизначеність ситуації у всьому суспільстві відображені в таких результатах: значна частина людей були зосереджені на відновленні життєвої рівноваги, адаптації до нових нестабільних та непередбачуваних умов життя, збереженні психоемоційного балансу. Саме тому такі види робіт, як просвіта та профілактика були вкрай затребуваними, доречними та необхідними (рисунок 3).

rus3

Рисунок 3.

– Отже, можемо із впевненістю сказати, що психологічна служба системи освіти Закарпатської області довела свою необхідність для соціальної і педагогічної практики. Практичні психологи і соціальні педагоги, здійснюючи свої професійні обов’язки, вирішують актуальні завдання сучасної освітянської галузі – оновлення змісту й форм освітнього процесу, психологічний супровід педагогічних новацій, захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу, профілактика протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури учнів, батьків, учителів, керівників закладів освіти.
Основним результатом діяльності психологічної служби стало розуміння керівниками освіти, учителями та батьками необхідності впровадження надбань практичної психології та психологічної і соціальної науку практику освітнього процесу.

– Дякую за бесіду і ще раз дозвольте привітати із професійним святом – Всеукраїнським днем психолога – і побажати успіхів і професійного зростання. Нехай ваша праця приносить тільки задоволення!

Розмову вела Тетяна Ромочуська