Високий рівень методів навчання та учнівської підготовки показав обласний семінар вчителів - філологів угорської мови та літератури

4 квітня, у актовій залі Тячів­ської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Шімона Голлоші відбувся обласний семі­нар вчителів - філологів угорсь­кої мови та літератури Верхньо­ти­сянського регіону, присвячений Дню угорської поезії. Участь в об­ласному семінарі взяли Є.Л. Браун, методист Закарпатського інституту післядипломної педаго­гічної освіти (ЗІППО) та С.І.Дерен, методист Тячівського райметод­кабінету. Господарі освітянського заходу – вчителі - філологи угор­сь­кої мови та літератури Тячівсь­кої ЗОШ І-ІІІ ступенів з угорською мо­вою навчання ім.Шімона Гол­лоші та Тячівського ліцею-інтер­нату з угорською мовою навчання – гос­тинно зустріли учасників семі­нару: педагогів навчальних за­кладів, представників Верхньо­ти­сянського регіону, зокрема: Ті­мею Мийсарош (Ясіня), Вікторію Се­леш (Вишково), Габріеллу Сабо (Хуст), Роберта Леву (Ра­хів). За­галом, роботу семінару розпочато у актовій залі загаль­ноосвітньої школи ім.Ш.Голлоші, а згодом продовжено у 3-А класі Тячівсь­кого ліцею-інтернату з угорською мовою навчання.
Найперше привітав учасників обласного семінару С.І.Дерен, методист Тячівського райметод­кабінету. Відтак, присутні мали змогу переглянути театралізовану сценку з драми угорського пись­менника Імре Модача «Трагедія людини». Герої інсценівки, під ке­рівництвом художнього керівника М.Ю.Копас, за мотивами філо­софської драми створили на сцені справжнє дійство та проде­монстрували неабияку акторську майстерність. Цікавим видався виступ учнівського хору Тячівсь­кого ліцею-інтернату з угорською мовою навчання, у виконанні яких прозвучали чотири музичні компо­зиції (художній керівник Г.А.Імстичей). Неабиякий інтерес в учасників семінару викликав ви­ступ учнів 5-9 класів Тячівської за­гальноосвітньої школи ім.Шімона Голлоші, який підготувала з уч­нями вчитель М.Ю.Копас. Під час виступу школярі показали хороші знання з життя та творчості вида­тного угорського поета Атілли Йо­жефа. Не менш захоплюючим ви­явився конкурс декламаторів на тему «Природа в угорській поезії», який провела Г.Ю.Мейсарош. За участь в конкурсі юні декламатори – ліцеїсти та школярі отримали похвальні листи та подарунки.
Під час інструктивно-методич­ного практикуму Є.Л.Браун, мето­дист ЗІППО підбила підсумки про­ведених олімпіад, провела інстру­ктаж щодо державної підсумкової атестації та ознайомила присутніх із проведенням курсів підвищення кваліфікації вчителів угорської мови та літератури.
У ході семі­нару присутніх ознайомлено із використанням інформаційно-ко­мунікативних технологій на уро­ках угорсь­кої мови та лі­тератури (Г.Ю.Мейсарош та М.Ю.Копас). Ви­кладач Тя­чівсь­кого лі­цею-інтер­нату Г.Ю.Мейсарош ознайомила прису­тніх із ліцен­зова­ною програ­мою «Інтеракти­вна лі­тература» з угор­ської літера­тури, яка містить різно­манітні вправи, фото та ілюстро­вані мате­ріали.
Роботу семі­нару завершено позитивним акцен­том – хорошими відгуками про його проведення від учасників.
С.І.Дерен від­значив належну організацію ро­боти семінару, а та­кож відмітив, «учнівські виступи засвідчили як активність дітей у навчанні, так і професійний підхід у роботі їх пе­дагогів». І побажав подальших ус­піхів учасникам об­ласного конку­рсу угорського пра­вопису ім. Жіг­монда Шімоні, який відбудеться 21 квітня в Ужгороді.
Єва Ласлівна Браун у своїх враженнях від роботи семінару наголосила на необхідності пода­льшої уваги та підтримки регіонів, де проживає менше угорців (Тя­чів, Рахів, Хуст). Методист також відмітила особливість конкурсу декламаторів на тему угорської поезії, майстерність театралізо­ваної сценки, поетичні виступи учнів англійською та німецькою мовами. А також вказала на доці­льність застосування у навчаль­ному процесі ліцензованої про­грами, яка дає змогу викладачу більш наглядно та ілюстровано проводити урок.
М.Ю.Копас поділилась при­ємністю від проявлених учнівсь­ких вмінь під час театралізованої інсценівки з драми І.Модача «Трагедія людини». Вибір драми став не випадковим, адже пору­шена в ній тема пошуку сенсу життя є неабияк актуальною саме для цієї вікової категорії молодих людей, які зараз знахо­дяться у активному пошуку та розміркову­ють над сутністю життя. А тому відтворення цієї важливої теми в інсценівці є осо­бливо повчаль­ною, адже проли­ває світло на ва­жливі життєві іс­тини – приймати важливі рішення та вірити у вла­сні сили.

Людмила Кричфалушій