Методичні рекомендації з угорської мови та інтегрованого курсу «Література» (угорська та світова)

Рідна мова може вивчатися поглиблено, але за рахунок варіативної складової типових навчальних планів.
У нових навчальних програмах угорської мови та інтегрованого курсу «Література» (угорська та світова) приділено значну увагу проблемі доцільного відбору навчального матеріалу з мови та літератури; більш чіткому викладу державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів; їхні вікові можливості; розподілу годин на ту чи іншу тему; розвантаженню і скороченню змісту окремих розділів шляхом спрощення понятійного і термінологічного апарату; усунення надмірної деталізації, врахуванню міжпредметних зв'язків при вивченні мови і літератури взагалі.
Доводимо до відома, що відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти розробляються Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із російської та інших мов національних меншин (основна школа).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Головна мета вивчення угорської мови в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достатньо високий рівень  спілкування та грамотного письма, необхідних для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Ця мета реалізується через головний методологічний принцип – комунікативність навчання.
Вивчення  угорської мови у 5 класі  здійснюватиметься за наступною  програмою:
Угорська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (укладачі: Браун Є. Л.,   Бардош Н. С., Зикань Х.І., Кейс М.Ю., Пердук І. Е.).
За новою програмою з угорської мови кількість годин розподілено таким чином: (зауважимо, що  кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл  їх між 6 і 7 класами).

5 клас - 2
6 клас - 2
7 клас - 2
8 клас - 2,5
9 клас - 2,5

Вивчення угорської мови у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів   у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручником, рекомендованим Міністерством:
Угорська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – «Світ»-2013 (автори: Браун Є. Л., Зикань Х.І.,  Ковач-Буркуш Є.С.)
Порядок  вивчення угорської мови у 6-9 класах  та 10-11 класах залишаються таким, як і попередніми роками.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти  зазначено, що складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії.
Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів української, світової літератури, а також літератур національних меншин, формування світогляду учнів, їх національної свідомості, моралі та громадянської позиції.
Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямів, течій, шкіл у розвитку української літератури, світової літератури і літератур національних меншин, розкриття жанрово-стильових особливостей художніх творів, ознайомлення учнів з основними принципами художнього перекладу.
Культурологічна лінія передбачає усвідомлення творів художньої літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлення зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей, розширення ерудиції учнів, виховання їх загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей.
Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, їхніх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), явищ і фактів, що належать до різних літератур, встановлення зв’язків між українською, світовою літературою і літературами національних меншин, розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах, зіставлення оригінальних творів і україномовних перекладів літературних творів, увиразнення особливостей української культури та літератури на основі світової, демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.
Зміст літературної освіти з урахуванням вікових особливостей учнів визначає художні твори, літературні явища і факти, розкриває їх ідейно-естетичну своєрідність та значущість в історії української і світової культури, встановлює зв’язки між різними національними літературами, літературою і фольклором, літературою і міфологією, літературою і філософією, літературою та іншими видами мистецтва, передбачає обсяг загальних теоретичних понять, необхідних для розуміння літератури як мистецтва слова, формування вмінь аналізувати та інтерпретувати художні твори в різних аспектах.
Засвоєння учнями літературного компонента сприяє їхньому залученню до надбань вітчизняного і світового письменства, розвитку стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури протягом життя, збагаченню духовно-емоційного досвіду, формуванню загальної культури, підвищенню рівня володіння українською, іноземними мовами та мовами національних меншин.
Враховуючи, що інтегровані курси “Література» (угорська та світова) вивчаються  паралельно  з українською літературою, особлива увага  має бути приділена взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі  розкривати  контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів у творчості майстрів  інших народів. Під час розгляду програмових творів слід  підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт мистецтва  відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. Вивчення літературних творів на тлі широкого культурологічного контексту сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури.
Вивчення інтегрованих курсів «Література» (угорська та світова) у 5 класах здійснюватиметься за навчальною програмою:
Література (угорська та світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (автори  Браун Є. Л., Бардош Н. С., Зикань Х. І., Кейс М. Ю., Пердук І. Е.)
Вчителі мають працювати за підручниками та навчально-методичними посібниками,  які щорічно зазначаються в «Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин» та «Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою» для основної і старшої школи, що друкуються на початку кожного навчального року  в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».
Вивчення інтегрованих курсів «Література» (угорська та світова) у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручником, рекомендованим Міністерством:
Література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – «Світ»-2013 (автор: Дебрецені О.О.)
Порядок  вивчення інтегрованих курсів «Література» (угорська та світова) у 6-9 класах  та 10-11 класах залишаються таким, як і в попередні роки.