Навчально-методична робота

Презентація проекту «Фінська підтримка реформи української школи»

00

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки 26.02.2019 №1/9-96 сьогодні, 15 березня, відбулася презентація 4-річного проекту «Фінська підтримка реформи української школи» за участю Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та Генерального директора Фінської національної агенції з освіти Оллі-Пекка Хайнонена. Закарпатська делегація у складі директора ЗІППО, методиста обласного методичного центру при департаменті, начальника відділу освіти Великоберезнянської райдержадміністрації та педагогів пілотних закладів загальної середньої освіти взяла участь у заході.

Звітувався Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

zvit 1

29 січня відбулося розширене засідання Вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, де директор Тетяна Палько, звітувала про виконання Плану роботи закладу за 2018 рік та перспективи розвитку на 2019 рік.
У роботі засідання взяв участь заступник директора департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Аттила Штерр.

Свій до свого зі своїм … кращим досвідом

IMG 6149

Нещодавно на базі ЗІППО пройшла друга навчальна сесія у рамках науково-дидактичного проекту щодо створення та впровадження в практику закладів післядипломної педагогічної освіти програми навчання педагогічних працівників української, як другої мови.

«Голуб миру» об’єднує громаду

19 вересня на площі Театральній у місті Ужгороді за сприяння Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася Flash mob акція «Молитва за Україну» в рамках Всеукраїнської освітньої кампанії «Голуб миру», присвяченої Міжнародному дню миру.

Навчально-методична робота

Необхідність у безперервній освіті фахівців, а разом з тим і у визначенні основних методологічних підходів до такого відносно нового компонента освітньої сфери, як післядипломна освіта, на сьогоднішній день є одним із стратегічних завдань педагогічної науки і практики. Післядипломна освіта є специфічною складовою частиною освіти дорослих.
Комплексна освітня підготовка педагогічних працівників у 2012 році суттєво вдосконалилась. Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів концептуально орієнтована на реалізацію ціннісно-культурологічної парадигми, відповідно до якої вчитель не виконавець, а творець навчально-виховного процесу. Для самовтілення, зокрема, в якості організатора творчого процесу вчителеві потрібно бути обізнаним із сучасними педагогічними концепціями, досягненнями педагогічної теорії і практики, відчувати актуальне звучання в інноваціях та особистої активності. Тому головна мета післядипломної педагогічної освіти випливає зі сполуки таких завдань:
підвищення професійної кваліфікації педагогів із спеціальною освітою;
ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики навчання та виховання;
поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і політичних знань вчителів конкретних фахових дисциплін;
організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних посібників, програм і допоміжних дисциплін;
організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів із проблем навчально-виховного процесу.
Визначальні принципи післядипломної освіти з погляду розвивального навчання: системність, неперервність, фундаментальність, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховної діяльності. Такі підходи мають дозволити реалізувати принципово нову методологію підвищення кваліфікації освіти, зорієнтовану на особистість вчителя, запити школи, скеровану на інтелектуалізацію процесу навчання і виховання. При такому підході змішуються акценти з процесу передачі нормативного змісту післядипломної освіти в бік розвитку індивідуальних систем фахової підготовки. Це дозволяє реалізувати особистісно-гуманістичну позицію, системне бачення педагогічної реальності, орієнтацію в предметній галузі, знання сучасних педагогічних технологій зарубіжного та інноваційного досвіду, формування креативних якостей, рефлексивної культури педагога. Основний наголос пов’язуємо не з технологічно-інформаційними прийомами чи підходами, а з інтелектуально-особистісним розвитком вчителя, засвоєння ним нових наукових теорій і методологій, реалізацію розвивальної системи взаємодії вчителя з учнями.
В основу цього процесу покладено такі основні завдання щодо виконання планів навчально-методичної роботи:
- оптимізація змісту і обсягів навчально-виховного процесу на курсах підвищення кваліфікації;
- розробка шляхів інтенсифікації навчального процесу на основі комплексного використання організаційних форм, методів і засобів активного навчання, використання передового досвіду вчителів-новаторів;
- розширення світоглядної направленості навчального процесу в теоретичній і практичній підготовці вчителів;
- удосконалення форм і методів методичного керівництва самостійної роботи слухачів, розробка оптимальних форм її планування, організації і контролю;
- виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів і  інноваційних процесів управління навчально-виховним процесом у школі;
- розробка нових програм, навчальних і методичних посібників, підручників для освітянських закладів області;
- організація і участь у семінарах, нарадах, круглих столах, школах педагогічної майстерності, науково-практичних конференціях;
- координація й експертиза навчально-методичної роботи в освітянських закладах регіону.
Ще одним важливим компонентом навчального процесу є його зміст. Зміст зумовлений цілями і завданнями підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Специфічність змісту в системі підвищення кваліфікації у порівнянні з іншими ланками освіти в тому, що при підвищенні  кваліфікації освітян провідною метою є не тільки осмислене засвоєння слухачами навчальної інформації, але і розвиток у них професійних умінь і навичок, обмін передовим досвідом, оперативне застосування отриманих знань у своїй практичній діяльності.
Основними джерелами змісту у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є :
посадові кваліфікаційні характеристики;
директивні, нормативні документи про функціонування галузі науки;
передовий досвід.
Практика показує, що формування нового педагога є основною умовою ефективної підготовки учнів до інноваційних процесів. Методичні служби області (інститут, рай(міськ) методкабінети, шкільні) вносять значні зміни у роботу по навчанню педагогів. Ці зміни спрямовані на перенесення пріоритету з інформативно-ретрансляційного навчання на особистісно-розвивальне. Розроблено моделі діяльності методичних служб щодо впровадження особистісно-розвивальної технології в роботі з педагогічними кадрами, холістичного навчання суб’єктів педагогічного процесу.
В основу розробленої і успішно діючої системи підвищення кваліфікації педкадрів в інституті покладено принципи задоволення особистісних, соціальних потреб та неперервності навчання. Планування і прогнозування курсів підвищення кваліфікації відбувається знизу, з урахуванням запитів педагогічних працівників і відповідно до Програми розвитку освіти області на 2003-2012 роки. Розроблені нові багатоваріантні навчальні плани та програми підвищення кваліфікації. В них передбачено в діагностико-аналітичному модулі роботу над курсовими проектами та їх  захистом, фахове та загальне вхідне та вихідне діагностування рівня підготовки слухачів. Диференціації, індивідуалізації, оптимізації навчання  сприяє те, що в інституті розроблені, поєднуються і запроваджуються різні його форми: очна, очно-заочна, дистанційна, самоосвітня, індивідуальна. Раціонально поєднуються стаціонарні і виїзні курси, відповідно до потреб організовуються і проводяться проблемні та тематичні курси.  В цьому році різними формами підвищили свою кваліфікацію при інституті  4002  педагогічних працівників освітніх установ області із 37 напрямків. Проводиться робота з наближення курсової підготовки до місця праці вчителів. На виїзних курсах цього року підвищили кваліфікацію 186 педагогічних працівників, що складає   5 %  від загальної кількості,  з них: 916 педагогів за очно-заочною формою навчання, що становить  23 %, 8  чоловік за дистанційною формою.
Інститут отримав дозвіл на підготовку керівників освітніх закладів з напряму «Охорона праці». У цьому році пройшли навчання 684 педагогічних працівники та керівників освітніх установ області, причому  більше 80%  слухачів  виїзних  курсів.

Завантажити документ