МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

(Початкова школа)

Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов'язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні  найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.


Сучасне навчання, і мистецьке, зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах.
Дисципліни художньо-естетичного циклу, до яких належать, насамперед, музичне, образотворче мистецтво, мистецтво, художня культура та естетика, є предметами так званого культуротворчого циклу, їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”, проте кожен з них має власні специфічні риси та завдання.
Початкова школа

У 2012/2013 навчальному році вивчення мистецьких  дисциплін у 1-х класах здійснюватиметься за новими програмами, створеними відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462:
«Музичне мистецтво» авт. Л.Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно  І. М., Кондратова Л. Г.,  Корнілова О. В.,  Лобова О. В., Міщенко Н.І.;
«Образотворче мистецтво» авт. Шмагало Р.Т. Марчук Ж.С. , Вачкова  І.Б., Чорний О. В. , Гнатюк М. В.    
«Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В., Дмитренко О. М.
Програми розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua ), видруковані у видавництві «ВД «Освіта», 2012 р. та фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта» (№№ 1-4 за 2012 рік).
У 2-4 класах здійснюватиметься за чинними навчальними програмами (К.: «Початкова школа», 2006):
«Мистецтво» (авт. Масол Л.М., Бєлкіна Е.В., Оніщенко О.І., Очеретяна Н.В., Рагозіна В.В.);
Музика (авт. Ростовський О.Я., Хлєбнікова Л.О., Марченко Р.О.);
«Музика» (авт. Лобова О.В.);
«Образотворче мистецтво» (авт.. Любарська Л.М., Вовк Л.В.).

Програми з предметів художньо-естетичного циклу мають тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види мистецької діяльності учнів (сприймання творів мистецтва (музичних, візуальних), практично-творча діяльність (репродуктивна, творча), засвоєння необхідних мистецьких понять і термінів) на одному уроці. Теми програм мають не тільки навчальний, але й художньо-естетичний характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах одного уроку, а й протягом семестру, навчального року, усього навчального курсу.
Зміст навчальних програм реалізується перш за усе в підручниках. Робота з підручником повинна бути однією з форм діяльності на уроці. У підручниках вміщено основний навчальний (текстовий та ілюстративний) матеріал, який учні мають опанувати на уроках.
Відповідно до нових програм у 2011 році почалося створення нового покоління підручників. Зокрема, відповідно до  результатів Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерством рекомендовано використовувати у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів такі підручники для 1 класу:
«Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В. вид-во «Генеза»;
«Музичне мистецтво» авт. Аристова Л.С., Сергієнко В.В., вид-во ВД «Освіта»;
«Музичне мистецтво» авт. Лобова О.В., вид-во «Школяр»;
«Образотворче мистецтво» авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В., вид-во ВД «Освіта»;
«Образотворче мистецтво» авт. Трач С.К., Резніченко М.І., вид-во «Навчальна книга - Богдан».

Нове покоління підручників характеризується багатим ілюстративним рядом – репродукції творів різних видів мистецтва, світлини, наочність виконання практичних завдань з образотворчого мистецтва, вокальних вправ з музичного мистецтва тощо.
Більшості підручників притаманний діалогічний виклад навчального матеріалу: система запитань і завдань спонукатиме дітей до творчості, спілкування, роздумів, залучення до спільної мистецької діяльності. Крім того, у деяких підручниках введені казкові персонажі, які допомагатимуть учням осягати таємниці мистецтва – Музикус і Тріольчик (у підручнику авторів Аристової Л.С. і Сергієнко В.В.), чарівниця Гармонія (авторів Калініченко О.В. і Сергієнко В.В.), Барвиком і Лясолькою (в підручнику інтегрованого курсу «Мистецтво»).
Кожен з підручників повністю реалізує вимоги навчальної програми, разом з тим має свої особливості.
Зміст інтегрованого підручника «Мистецтво» структуровано відповідно до домінантних ліній – музичне мистецтво, образотворче мистецтво, кожне з яких реалізує основні види діяльності на уроці: сприймання мистецтва та художньо-практична діяльність (спів, малювання). У підручнику вміщено різноманітні види завдань, які спонукатимуть розвитку творчості дитини – створи мелодію, інструментальний та ритмічний супровід, «оживи картину», «створи звукові картини» «придумай і виконай ролі» і т.п.. Для мотивації творчості учнів у підручнику також вміщені віршики, загадки. Завдання на порівняння та знаходження відповідностей, завдання «допоможи Барвику/Лясольці..», «розкажи своїм друзям, рідним..» тощо мотивуватимуть пізнавальну активність маленьких школярів.
Підручник «Образотворче мистецтво» авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В. являє собою «міні-енциклопедію» з образотворчого мистецтва для малят. При мінімальному застосуванні текстового матеріалу підручник дає можливість  поринути у світ образотворчого мистецтва в усьому його розмаїтті. У підручнику подано багатоваріантність як візуального ряду для сприймання так і для практичного виконання (вправи і декілька варіантів практичних завдань з поетапним їх виконанням розміщені під рубрикою «Секрети чарівниці Гармонії»). Для мотивації навчальної діяльності у підручнику вміщено загадки, невеликі дитячі віршики. Для ретельного огляду творів мистецтва автори пропонують збільшені фрагменти творів («Роздивись!»).
Підручник «Образотворче мистецтво» авт. Трач С.К., Резніченко М.І. багато ілюстрований творами мистецтва, світлинами, зразками дитячих робіт. Для формування образотворчих вмінь та навичок автори пропонують  педагогічні схеми послідовного виконання вправ (рубрика «Працюй так»). З метою розвитку творчих здібностей та ініціативи учнів після виконання кожної вправи пропонується творче завдання.
Підручник «Музичне мистецтво» авт. Аристова Л.С., Сергієнко В.В. структурований за рубриками «Слухаємо музику», «Співаємо», «Фантазуємо, граємося, жартуємо», що репрезентують усі види діяльності на уроці, враховуючи вікові особливості учнів щодо переважного застосування на уроках ігрових технологій. Цьому сприятимуть також вміщені в підручники казочки та цікаві музичні історії. Методичний апарат підручника цікавий і різноманітний. У підручнику вміщено багато творів образотворчого мистецтва, що є не тільки окрасою книги, але й окремим видом діяльності на уроці – введено завдання на порівняння творів різних видів мистецтва, здійснення аналогій, що є реалізацією положення програми щодо підсилення між предметних зв’язків.
Підручник «Музичне мистецтво» авт.. Лобової О.В. побудований в ігровій формі, що є провідною для учнів 1 класу: в ньому вміщено багато віршиків, загадок (як словесних, так й ілюстрованих), ребуси тощо. Багатий методичний апарат підручника доповнюють завдання на вибір, групова та індивідуальна робота, різноманітні види завдань на формування базових знань та розвитку творчого потенціалу учня.  Підручник багато ілюстрований, причому ілюстрації виконують не тільки естетичну, а і дидактичну функцію.

Звертається  увага на те, що відповідно до Типових навчальних планів для початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 2-5 до наказу МОН молоді та спорту від 10.06.2011 № 572) на вивчення предметів художньо-естетичного циклу передбачено 1 навчальна година. Проте, для повної реалізації вимог державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мистецтво») рекомендують використовувати додатково 1 годину за рахунок варіативної складової плану. Порядок заповнення сторінок класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до інструктивно-методичного листа МОН від 11.09.2007  № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів». Звертається  увага на те, що тематичне оцінювання проводиться на основі поточного. Окремі перевірки ( контрольні, самостійні роботи) з музичного та образотворчого мистецтва не проводяться. Семестрове оцінювання проводиться двічі на семестр у вигляді контролю та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Семестрова оцінка виставляється на основі тематичної та оцінки отриманої за семестровий контроль. Семестрова оцінка коригуванню не підлягає. У 1-4 класах з предметів художньо-естетичного циклу домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються. Окремі зошити для виконання письмових домашніх завдань не передбачені.
Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 р.№ 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», дозволяється використовувати вчителям в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або схвалення відповідної комісії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

З метою підвищення якості викладання предметів художньо-естетичного циклу у початковій школі, під час комплектації педагогічних працівників рекомендується передбачити годинне навантаження з музики, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» насамперед учителів, які мають спеціальну освіту за дипломом (учитель музики, учитель образотворчого мистецтва).

Методист кабінету виховної роботи
та предметів етико-естетичного циклу
Закарпатського інституту  післядипломної
педагогічної освіти

Жабляк М.Д.