Методичні рекомендації з вивчення української мови

У 2013-2014 навчальному році вивчення української мови у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова. 5–9 класи. Навчальна програма для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / Укладачі: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, К.В.Таранік-Ткачук, Н.Б.Коржова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013), розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664.
Вимоги до освітніх результатів у програмі сформульовані в термінах предметної компетентності, які відбивають пізнавальну діяльність учнів на різних рівнях, а саме: учень називає, наводить приклади, описує тощо (початковий рівень; розпізнавання), учень розрізняє, ілюструє, називає правила, визначення тощо (середній рівень; розуміння), учень пояснює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки тощо (достатній рівень; уміння й навички), учень обґрунтовує, аналізує, прогнозує, встановлює зв’язки, висловлює судження, оцінює тощо (високий рівень; перенесення знань).
Зміст мовленнєвої змістової лінії за новою навчальною програмою для 5–9 класів викладається за принципом структурної систематичності, що передбачає поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письмо); мовна змістова лінія подається за лінійним принципом, що доповнюється реалізацією системи міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, які зумовлюють систематичне збагачення лексико-граматичними, стилістичними засобами. Мовленнєва й мовна змістові лінії є основними, які визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до рівня мовленнєвої й мовної компетентностей учнів, кількістю годин, що виділяються на їхнє засвоєння, а дві інші (соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом досягнення основної освітньої мети навчання української мови в основній школі, – формування діяльної компетентної особистості.
Особливістю змісту навчального матеріалу і вимог до рівня навчальних досягнень учнів у 5 класі у частині мовленнєвої змістової лінії є поглиблення відомостей про текст, змістову й композиційну єдність, структуру тексту, ключові слова й відповідно внесено зміни щодо вимог до рівня мовленнєвої компетентності, уточнено види робіт. З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності учнів у процесі сприймання усних і письмових текстів чільне місце займає аудіювання й читання мовчки, то успішне оволодіння ними передбачає регулярне використання спеціально підготовлених, цілеспрямованих завдань із розвитку вмінь слухати, читати й розуміти, аналізувати й оцінювати усне й письмове висловлювання ( його зміст, особливості побудови й мовне оформлення тощо), добір із сприйнятої інформації тих її елементів, які необхідні для розв’язання комунікативних завдань. У новій програмі в кожному класі на формування життєво необхідної мовленнєвої компетентності у процесі сприймання усних і письмових текстів виділяються окремі години, зокрема в 5 класі на аудіювання й читання мовчки – по 2 години на рік.
У мовній змістовій лінії уточнено й змінено вступні уроки. Оскільки розділ про текст знято, то збільшено кількість годин на повторення вивченого в початкових класах (9/10 год), на вивчення розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія» (23/27), на вивчення відомостей із синтаксису й пунктуації (20/23), зокрема на другорядні члени (3/5), речення з однорідними членами (7/8). З розділу «Лексикологія» знято матеріал про фразеологію й перенесено в 6-й клас, оскільки п’ятикласники у зв’язку з їхніми віковими особливостями важко опановують це мовне явище. Відбулися деякі зміни у змісті розділу «Будова слова. Орфографія».
За новою програмою з української мови кількість годин розподілено таким чином: (зауважимо, що кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами).
5 клас
3,5
(122 год., 10 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

6 клас
3,5
(122 год., 6 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

7 клас
2,5
(88 год., 3 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

8 клас
2
(70 год., 4 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

9 клас
2
(70 год , 4 год. – резерв для використання на розсуд учителя)

Відповідно до визначеної кількості годин у 5 класі (122 години на рік; 3,5 год. на тиждень) кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною.
Вивчення української мови у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013–2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:
Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013.
Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2013.
Усі представлені підручники відповідають вимогам нової програми з української мови для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення української мови у 6–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів /Укладачі: Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Вивчення української мови як профільного предмета у 10–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів й визначення ступеня її представленості як окремого навчального предмета в профілях різних спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів (стандарту, академічного, профільного). Ці програми затверджені наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021:
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І.Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2011.
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – К.: Грамота, 2011.
Повна інформація щодо методичного забезпечення викладання української мови та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів розміщена на сайті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.