Тематика випускних робіт для вчителів української мови та літератури

1. Місце синтаксису як завершального рівня в системі шкільного курсу української мови.

2. Лінгвістичні основи методики вивчення словосполучення в школі.

3. Лінгвістичні основи методики вивчення речення в школі.

4. Лінгвістичні основи методики вивчення речення в школі.

5. Сучасні підходи до вивчення односкладних та неповних речень.

6. Підґрунтя для методичної інтерпретації мовних явищ.

7. Реалізація системного підходу у вивченні складного речення.

8. Алгоритмічний підхід до розв’язання складних питань орфографії.

9. Підвищення мовної грамотності старшокласників.

10. Роль диктанту у засвоєнні орфографії.

11. Методика вивчення синтаксису в основній школі (5 клас).

12. Самостійна робота учнів на уроках української мови.

13. Система роботи для попередження в учнів пунктуаційних помилок.

14. Вивчення пунктуації на уроках української мови.

15. Культура мовлення вчителя-словесника.

16. Роль тексту на шляху формування комунікативної компетенції учнів.

17. Зв’язний текст як основа евристичної бесіди.

18. Навчання мови та мовлення на основі аналізу тексту.

19. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови.

20. Текст: лінгвістичні і методичні аспекти.

21. Творчі роботи на уроках української мови.

22. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови.

23. Види мовленнєвої діяльності на уроках української мови та літератури.

24. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах.

25. Технологія сучасного уроку рідної мови.

26. Комунікативна спрямованість у навчанні рідної мови.

28. Учнівський твір у середній школі.

29. Творчі роботи на уроках української мови.

30. Говоріння як продуктивний вид мовленнєвої діяльності.

31. Основи аналізу літературного твору.

32. Лінгвістичний аналіз художнього твору: завдання і методи.

33. Літературне краєзнавство – невід’ємна складова спадщини суверенної України.

34. Методика використання технологій групового навчання на уроці української літератури.

35. Самостійне читання як засіб формування самоосвітньої діяльності учнів.

36. Проблеми діяльності вчителя щодо розвитку обдарувань творчої особистості учня.

37. Мовленнєва діяльність учнів на уроках української літератури.

38. Шкільний аналіз поетичного твору.

39. Шкільний аналіз прозового твору.

40. Шкільний аналіз драматичного твору.