Структурно-тематична схема курсу української мови в 9 класі

У 2012–2013 навчальному році вивчення української мови у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5–12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

Компетентнісна орієнтація шкільного курсу мови є одним із найважливіших завдань щодо розвитку творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів, їхнього вміння здобувати з різних джерел інформацію й працювати з нею, критично оцінювати її, висловлювати власні судження, прогнозувати, робити висновки, застосовувати для розв’язання життєвих проблем, брати на себе відповідальність за власні освітні результати, постійно їх аналізувати й оцінювати тощо.

З огляду на це пріоритетним є poзвиток умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма з акцентом на способах діяльності, уміннях і навичках, які потрібно сформувати, на досвіді діяльності, який повинен накопичуватися й усвідомлюватися учнями, і навчальних досягненнях, які учні повинні продемонструвати. Робота над мовним матеріалом, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів.

Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі компетентнісного підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має забезпечити учням інтенсивний мовленнєвий та інтелектуальний розвиток, уміння ефективно користуватися мовою, спілкуватися, домагатися успіхів у процесі комунікації, високу мовну культуру особистості; розвиток навичок самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації; сприяти формуванню громадянської позиції, національної самосвідомості тощо.

I Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання й державна підсумкова атестація.

Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й вміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі пропонуємо провести оцінювання одного з видів мовленнєвої діяльності – говоріння: діалогічне (діалог) та монологічне (усний переказ), бали виставити в колонку без дати й врахувати їх у наступну тематичну. У ІІ семестрі провести оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності – говоріння: монологічне (усний твір) і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводиться.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на їх виконання відводиться 20 хвилин уроку) залежно від змісту матеріалу, який вивчається. Решта часу контрольного уроку (25 хвилин) може бути використано на виконання завдань з аудіювання й читання мовчки.

Зазначимо, що для контрольного аудіювання й читання мовчки у структурно-тематичній схемі курсу української мови для 5–11 класів (див. Таблицю – 9 клас) передбачено поєднання часу з проведенням контрольної роботи з мови (тестові завдання). Основні знання, уміння й навички, що перевіряються, розподілено на групи А і Б: А – основні знання, уміння й навички з мовної змістової лінії; Б – уміння з аудіювання або читання мовчки. Під час виведення єдиної оцінки за контрольну роботу до кількості балів, набраних за основні мовні знання, уміння й навички (А), додається кількість балів за вміння з аудіювання або читання мовчки (Б) і їхня сума ділиться на два. Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичного оцінювання.

Оцінювання говоріння й читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виставляються один раз на рік у колонки без дати.

Звертаємо увагу колег на те, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться. Структурно-тематична схема курсу української мови в 9 класі складена відповідно до орієнтовного календарного планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 9 класу з української мови (автор Г.Т.Шелехова, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, старший наук. співробітник).

Завантажити документ

Тетяна Гнаткович,

кандидат педагогічних наук