Завдання III- го етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 2011 р.

8 клас
Теоретичні (творчі) завдання
1. Чим зумовлене поширення різновікових геологічних відкладів на території України?
Де поширені найдавніші відклади?            (12 балів)
2. Складіть опис екскурсії, уявно подорожуючи Чорноморським узбережжям від Килійського гирла
до Керченської протоки. Поясніть особливості природи та екологічні проблеми об'єктів маршруту. (12 балів)
3. Поясніть відмінності між:

  • Ортодромією і локсодромією;
  • Азимутом дійсним і азимутом магнітним;
  • Випаровуванням і випаровуваністю;
  • Витратою води і річним стоком;
  • Естуарієм і дельтою.

(За вірну відповідь на кожне запитання -2 бали, всього 10 балів)
Т Е С Т И
У кожному тесті одна відповідь вірна і оцінюється 1 бал
1. У якому морі починався шлях  «із варяг у греки»?
а) в Барнцевому;              б) в Білому;               в) в Балтійському;                г) в Карському.
2. В якій проекції при одинаковому масштабі карти 70-та паралель буде найдовшою?
а) поліконічній;           б) циліндричній;             в) азимутальній                  г) конічній
рівновеликій;                     рівнопроміжній.                    
3. Який варіант у схемі ера – період - горотворення є невірним: 
а) палеозойська – пермський - герцинське;
б) мезозойська – юрський - мезозойське;
в) кайнозойська - неогеновий - альпійське;
г) протерозойська – кембрійський – каледонське..  
4. Що з перерахованого є невірним?
    а) області сучасного вулканізму в Україні поширені на Керченському півострові;       
б) рудні корисні копалини приурочені до осадового чохла платформ;                
в) запаси сірки і озокериту в Передкарпатті – найбільші у світі;               
г) на формування рельєфу та розвиток осадонакопичення в неоген-четвертинному періоді
найбільше вплинули неотектонічні рухи.
5. Лаколіти – це форми рельєфу, утворені внаслідок:
а) ерозійних процесів;                                          в) гляціальних процесів;
б) акумуляції;                                                        г) вулканізму.
6. Що є зайвим у даному переліку?
а) Абель Тасман;                б) кріки;                     в) Дарлінг;                     г) зандри.
7. В 1851 році Р.Малле за допомогою посудини з ртуттю, підзорної труби і пороху започаткував
науку:
а) геоакустику;                            в) сейсмологію;
б) спелеологію;                           г) криміналістику.
8. Яка з річок протікає лише територією України?
а) Десна;               б) Тетерів;                   в) Прип'ять;                    г) Псел.
9. Яке з тверджень є невірним?
а) теплий і сухий клімат девонського періоду сприяв на території України формуванню родовищ нафти і газу;        
б)  берегові рифи, що утворилися вздовж берегової лінії в неогені, предтавлені в сучасному рельєфі вапняковими Товтрами;                                  
в) в неогеновому періоді на території України переважав суходіл, відбувалися коливальні рухи
та материкове зледеніння;                    
г)  в палеогені на території України переважали ландшафти тропічного і субтропічного типів.
10. Найбільше опадів в Українських Карпатах випадає на схилах:
а) північно-західних;  
б) західних;                                     
в) південно-західних;                
г) східних.
11. Які з грунтів поширені на Керченському півострові?
а) чорноземи південні, щебенюваті,лучно-чорноземні;                
б) чорноземи солонцюваті, темно-каштанові,солонці;                 
в) буроземно-підзолисті,коричневі гірські, дерново-карбонатні;                       
г)  чорноземи звичайні, лучні, дерново-буроземні.
12. Назвіть область України, яка межує з найбільшою кількістю зарубіжних держав:
      а) Львівська;                  б) Закарпатська;                   в) Сумська;                            г) Луганська.
13. В Україні на водні обєкти припадає  ... % загальної площі території::
а) 10%;                           б) 4%;                                     в) 15%;                                   г) 2%.
14.  Магматичною гірською породою з наведених є:
а) діабаз;                                                   в) боксит;                           
б) маргель;                                               г) каолін.
15. Яке з водосховищ займає друге місце в Україні за об'ємом води?
а) Київське;                   б) Канівське;                         в) Дніпровське;                   г) Кременчуцьке.

ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ТУРУ
1. Фруктовий сад на плані місцевості масштабу 1:2000 має форму прямокутника зі сторонами
100мм і 50мм. Визначте площу саду в гектарах на місцевості (6 балів)
2.  Літак, рухаючись вздовж меридіана 500 зх.д., здійснив переліт через Північний полюс.
Визначте меридіан східної півкулі, за яким рухатиметься літак від Північного полюсу  (6 балів)
3.  Визначте географічну широту пункту, якщо відомо, що в дні рівнодення Сонце в полудень
      стоїть над горизонтом на висоті 630(тінь від предметів при цьому падає на південь) (6 балів).
4.   Із переліку списку родовищ і басейнів корисних копалин виберіть десять, які мають загальнодержавне значення. Позначте на контурній карті відповідними умовними знаками і цифрами їх розташування: 1.- Самотканське родовище титанових руд; 2.– Дніпровський буровугільний басейн; 3.- Шебелинське родовище природного газу; 4.- Рафалівське родовище самородної міді; 5.- Криворізький залізорудний басейн; 6.- Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн; 7.- Нікопольський марганцеворудний басейн; 8.- Дашавське родовище природного газу; 9. Микитівське ртутне родовище; 10.- Рудківське родовище природного газу; 11.- Високопільське родовище алюмінієвих руд; 12.- Донецький кам'яновугільний басейн;         13.- Кременчуцький залізорудний район; 14.- Завалівське родовище графіту; 15.- Штормове родовище природного газу; 16.- Білозерський залізорудний район; 17.- Замглайське торфове родовище; 18.- Мужіївське родовище золота; 19.- Бориславське родовище нафти; 20.- Передкарпатський сірконосний басейн.

       - Розгляньте нанесені на карту родовища солей і заповніть таблицю:

Цифри на карті

Назва родовища

Які солі залягають

           1.

 

 

           2.

 

 

           3.

 

 

           4.

 

 

                                                                                                   (20 балів)

Завдання
III- го етапу Всеукраїнської олімпіади з географії     
2011 р.
9 клас
Теоретичні (творчі) завдання
1. Оцініть можливості мінерально-сировинної бази України в розвитку вітчизняної кольорової
металургії .   (12 балів )
    2. Чому машинобудівні підприємства України, випускаючи конкурентноспроможну та найскладнішу на світовому ринку продукцію (ракетоносії, літаки, танки), не в змозі виготовити  конкурентоспроможного автомобіля? (12 балів )
       3. Поясніть:

  • Яка відмінність між ТЕЦ і ДРЕС?
  • Які шляхи реструктуризації вугільної промисловості України? Вкажіть не менше двох.
  • Як ви розумієте зміст речення: «Реверсний напрямок нафтопроводу «Одеса-Броди»?
  • Що вивчає геоурбаністика ?
  • Назвіть два регіони України, де найбільш поширені карстові процеси?

(За кожну вірну відповідь на запитання -2 бала. Сума-10 балів)

Т Е С Т И
У кожному тесті одна відповідь вірна і оцінюється 1 бал
1. У сфері матеріального виробництва в Україні зайнято:
а) близько 70% усіх працівників;          б) 20%;                 в) 55%;                              г) 10%.
2. На півдні Причорноморської низовини та в північній частині степового Криму поширені грунти:
    а) чорноземи;                         б) каштанові;                         в) лучні;                            г) сірі лісові.
3. Поєднання різних виробництв, що являють собою послідовні стадії обробки сировини та вико-
ристання відходів, називається?
а) кооперуванням;                                                                 в)  спеціалізацією;
б) комбінуванням;                                                                 г) промисловим комплексом.
4.  Україна забезпечує власні потреби в газі приблизно на:
    а)12%;                                      б) 20%;                                  в) 30%;                              г)15%.
5. В якому напрямку дрейфуватиме парусне судно, якщо воно буде спущене на воду в районі з
координатами 270 пн. ш. і 180 зх. д.?
а) на південний захід;                                                           в) на південний схід;
б) на північний захід;                                                            г) на захід.
6. У якій з областей України спостерігається найнижчий приріст населення?
     а) Сумській;                  б) Рівненській;                              в) Чернігівській;                г) Львівській.
7.  Яким буде напямок вітру, якщо стрілка флюгера встановлена за азимутом 450?
     а) північно-східний;                                                            в) південно-західний;
б) південно-східний;                                                            г) північно-західний.
8. Яка кількість прісної води (у %) міститься в льодах Антарктиди?
     а) біля 20;                          б) біля 40;                                  в) біля 80;                            г) біля 99.
9. Скілки міст в Україні?
     а) ≈ 400;                             б) ≈ 450;                                       в) ≈ 500;                                г) ≈ 375.
10. Хто з вчених спеціалізувався на вивченні геоморфології України?
    а) К.Воблий;                    б) В.Попов;                             в) В.Бондарчук;                   г) М.Щербань.
11. Який перешийок з'єднує Крим з материком?:
    а) Кримський;              б) Підкопський;                 в) Красноперекопський;           г) Перекопський.
12.Яка паралель не перетинає материків?:
    а) 540 пд.ш;                   б) 450 пн.ш.                           в) 600 пд.ш;                             г) 600 пн.ш.                                                                                                  
13. У віковій структурі населення України на осіб працездатного віку припадає близько:
    а)55%;                                      б) 22%;                                  в) 33%;                              г)28%.
14.  Кут між точкою зеніту і Полярною зіркою в пункті Х становить 400. На якій широті  знаходиться пункт Х?
    а) 500 пн. ш;                   б) 500 пд. ш.                           в) 400 пн. ш;                             г) 400 пд. ш.                                                                                                  
15. Найважливішим показником розвитку господарства є:
а) ефективність виробництва;                                    в) продуктивність праці;
б) рентабельність виробництва;                                 г) собівартість виробництва.

 ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ТУРУ
1. Тиск повітря біля підніжжя гори, що знаходиться на висоті 300 м над рівнем океану становить 730 мм. В той же час на вершині гори тиск дорівнює 680 мм. Визначте відносну та абсолютну висоту гори ( 6 балів)
2.  Скільки потрібно залізної руди (в млн. т.) з вмістом заліза 50% для безперебійної роботи металургійного комбінату потужністю 3 млн. т. прокату за рік протягом 10 років?  ( 6 балів)
3.   Полудень в точці М настає на 6 год. 20 хв. пізніше, ніж у точці С. Яка відстань між точками М та С на карті масштабу 1:10 000 000, якщо точки знаходяться на паралелі  600 пд. ш.? Довжина дуги 10 паралелі  становить 55,8 км. Відповідь дати з точністю до десятих. ( 6 балів )                                                                                                                                                                                           

4. На контурній карті позначте райони, вузли та центри чорної металургії. Поясніть, які чинники
визначають територіальне розміщення підприємств чорної металургії. (20  балів)

Завдання III- го    етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 2011 р.
10 клас
Теоретичні (творчі) завдання
    1. Охарактеризуйте причини, що визначають розміщення населення Пн.Америки. Назвіть найбільші міські агломерації материка. Які проблеми їх супроводжують?  ( 12 балів )
 2. Схарактеризуйте розміщення нафтової і нафтопереробної промисловості світу. Чи існує, на                             вашу думку, зв'язок між географією видобутку нафти і політикою окремих держав? Відповідь обгрунтуйте. ( 12 балів )
    3. Поясніть:
3.1. З яких компонентів складається індекс людського розвитку?
3.2. Проти чого (кого) протестують «антиглобалісти»?
3.3. Що являє собою міжнародна організація «НАФТА»?
3.4. Що таке «аквакультура»?
3.5. Що таке «іригація»?                                                                                                                                       (За кожну вірну відповідь на запитання -2 бала. Сума-10 балів)

Т Е С Т И
У кожному тесті одна відповідь вірна і оцінюється 1 бал
1. Найменш розвинутою країною є:
а) Аргентина;                       б) Єгипет;                            в) Бангладеш;                       г) Індія.
2. Найвища густота населення спостерігається в:
а) Єгипті;                              б) Індонезії;                         в) Японії;                 г) Великій Британії.  
3. Найбільшу кількість легкових автомобілів у світі виробляє:
    а) США;                                б) Японія;                            в) ФРН;                                 г) Франція.
4. Країною-колонією в Західній Європі є:
    а) Ліхтенштейн;                   б) Монако;                           в) Гібралтар;                          г) Андора.
5. Якщо в африканській пустелі у липні холодніше ніж у січні, то це пустеля:
а) Сахара;                              б) Калахарі;                         в) Гобі;                                  г) Атакама.
6. Найдавнішими горами Європи є:
    а) Балкани;                            б) Скандинавські;               в) Піренеї                              г) Альпи.
7. Який горизонтальний кут між точками сходу і заходу Сонця, якщо воно зайшло о 19год.30 хв.?
      а) 1600;                                    б) 2750;                                 в) 2250;                                  г) 2850.                                                                                                 
8. З названих країн виберіть ту, густота населення якої майже така сама, як в Україні:
а) Австралія;                           б) ФРН;                               в) Росія;                                 г) Іспанія.
9. По якій річці проходить кордон між США і Мексикою?
    а) Арканзас;                           б) Ріо-Гранде;                    в) Колорадо;                          г) Сонора.
10. В трійку найбільших за чисельністю населення держав Африки входять:
    а) Нігерія і ПАР;                              в) Єгипет і Ефіопія;
б) ПАР і Єгипет;                              г) Ефіопія і Демократична Республіка Конго.
11. Головним районом експорту продукції машинобудування в Японії є:
    а) Північна Америка;         б) Західна Європа;                   в) Росія;                      г) Країни Африки.
12. Скільки горизонталей проведено на карті між береговою лінією Тихого океану і вершиною гори
      Костюшко, якщо висота перерізу рельєфу становить 100м:
а) 22;                            б) 5;                                      в) 18;                                   г) 12.
13. Який відсоток нафти видобувають у світі з шельфу Світового океану?
а) 20-25%;                  б) 35-40%;                             в) 25-30%;                          г) 45-50%.
14.  Який коефіцієнт стоку Прип’яті, якщо шар стоку становить 496 мм, а кількість опадів у басейні
        620 мм:
а) 125%;                       б) 124 мм;                              в) 80%;                                г) 1116 мм.

 

15. Морський транспорт обслуговує ...% всієї міжнародної торгівлі, перевозить наливні, навалочні,
      насипні вантажі, в контейнерах – готові вироби та напівфабрикати:
а) 80%;                       б) 95%;                                  в) 60%;                                 г) 50%.

 

ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ТУРУ
1. Літак вилетів з Мурманська (690 пн.ш.) івзяв курс точно на захід. З якою швидкістю він повинен летіти, щоб Сонце знаходилось на одній висоті? (10 дуги паралелі на широті 690 складає  40км) (6 балів)
2.  Крига вкриває 15% площі світового океану, тобто 55 млн.км2. Визначте, на скільки підніметься рівень води Світового океану (в см, до сотих), коли крига розтане. Середня товщина криги 3,5 м,  а густина льоду – 0,87г/см3.  (6 балів)
3.    Місто М знаходиться в північній півкулі. Відстань від міста М до Північного полюсу в 2 рази більша, ніж відстань від точки М до екватора, а кутова відстань від міста М до Гринвіцького меридіана в 5 разів менша від максимально можливої довготи. Визначіть координати міста М, якщо відомо, що Сонце в ньому сходить раніше, ніж на Гринвіцькому меридіані.                         
4.   На контурній карті відповідними знаками позначені європейські країни, які мають такі образні назви: «світовий банкір», «автомобілескладальний цех Європи», «чемпіон з туризму», «європейський морський перевізник», «світовий центр моди і парфумерії», «рибний цех Європи», «овочева плантація і виноградник Європи». Укажіть їхні справжні назви;
- на контурній карті першими літерами назв країн покажіть: найбільш економічно розвинену   країну Європи; парламентську монархію, яка не має конституції; країну, де розташовані штаб-квартири відомих ТНК «Вольво», «СКФ», «СААБ-Сканія», «Еріксон».
( 20 балів)

Завдання
III- го етапу Всеукраїнської олімпіади з географії     
2011 р.
11 клас
Теоретичні (творчі) завдання
1. ТНК називають «мотором світової економіки». Яка їх роль в МПП, та основні функції?(12 бал.)
      2. Один із відомих географів, розмірковуючи про значення географії писав: «Якби в географії був
        прапор, то на ньому був би написаний девіз, що складався б усього з двох слів: простір і взаємо-
дія». Спробуйте довести правильність або хибність твердження відомого географа. (12 балів )
      3. Поясніть:
3.1. На якому острові зосереджені відразу три держави? Назвіть їх.
3.2. У світі є чотири найбільших райони активної діяльності гейзерів, два з яких – Камчатка та   
Ісландія. Назвіть два інших.

  • Що таке афелій?
  • Чому у пігмеїв – жителів вологих екваторіальних лісів шкіра світліша, ніж у бушменів або кафрів – жителів саван?
  • Чому літо в північній півкулі триваліше, але прохолодніше порівняно з південною?

                                                     (За кожну вірну відповідь на запитання -2 бала. Сума-10 балів)
Т Е С Т И
У кожному тесті одна відповідь вірна і оцінюється 1 бал
1. Стосовно якої течії вживають вислів «ревучі сорокові»?
а) Гольфстрім;                                     в) Західних Вітрів;
б) Куросіво;                                         г) Південної Пасатної.
2. Основним центром титаномагнієвої промисловості в Україні є:
а) Запоріжжя;                   б) Миколаїв;                 в) Костянтинівка;                     г) Побузьке.
3. До числа регіональних економічних обєднань відносяться:
    а) ЛАІ, ЧРЕС,  ЄС;                                                в) НАТО, ЕС, ЄАВТ;
б) ОПЕК, СНД, ЧРЕС;                                          г) АТР, МАГАТЕ, АСЕАН.
4. Вперше природні умови півдня України і життя скіфів описав:
а) Геродот;                     б) Пліній Старший                           в) Птолемей;                    г) Боплан.
5. Головною продукцією експорту Бразилії є:
а) кава, пшениця, залізна руда;                                  в) кава, залізна руда, соя;
б) пшениця, нафта, фрукти;                                       г) соя, нафта, кава.
6. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті України?:
    а)класи, типи,види;                                               в) райони, підрайони, ареали;
б) зони, підзони, райони;                                      г) країни, провінції, області.
7. Якої течії немає в Тихому океані?
а)  Західних Вітрів;                                                в) Бенгальської;
б) Північної Пасатної;                                           г) Перуанської.                                        
8. Яка з столиць Західної Європи знаходиться північніше?
а) Осло;                        б) Гельсінкі;                     в) Стокгольм;                    г) Копенгаген.
9. Назвіть острів, який лежить у зоні сучасного горотворення:
а) Суматра;                  б) Мадагаскар;                 в) Шрі-Ланка;                    г) Тасманія.
10. У якій з країн виробництво міді є галуззю міжнародної спеціалізації?
а) Малайзія;                 б) Індія;                            в) Аргентина;                     г) Канада.
11. Виберіть групу країн, в яких розвинуті видобуток вугілля і залізної руди:
а) Австралія,Франція,Білорусь;                         в) Ліберія,Китай,ПАР;
б) США,Китай,Росія;                                          г) ФРН,Польща,Швеція.

12. В якій частині світу налічується найбільше суверенних держав?
а) Азії;                         б) Америці;                        в) Африці;                          г) Європі.

13. Скільки горизонталей проведено на карті між береговою лінією Тихого океану і вулканом Ключевська Сопка, якщо вистота перерізу рельєфу становить 200м?
а) 23;                           б) 12;                                   в) 42;                                   г) 3.
14. Середня густота населення Північної Америки приблизно складає:
а) 26 чол./км2;           б) 60 чол./км2;               в) 20 чол./км2;                        г) 35 чол./км2.
15.  До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:
а) фінсько-угорська;                                       в) германська;
б) романська;                                                   г) іранська

ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ТУРУ
1. Визначте прямокутні координати м. Києва (географічні координати: 500пн.ш.; 300сх.д.; 10паралелі на широті 500 складає 71,7км). (6 балів)
2. Два лижника вийшли одночасно з двох пунктів А і В. Перший лижник відправився з пункту А на схід зі швидкістю 5км/год. Другий лижник вийшов з пункту В, який розташований на південь за 10км від пункту А. За яким азимутом і з якою швидкістю повинен рухатися другий лижник, щоб зустрітися з першим через 2 години?    (6 балів)
3.  У місті - столиці острівної держави Сонце впродовж доби найвище знаходиться біля 4 години за Грінвчем, а  впродовж року висота Сонця в полудень змінюється від 520 до 900. Назвіть місто і державу.  (6 балів)

4.  Позначте на контурній карті світу основні вогнища сепаратизму на Землі. Поясніть головні причини конфліктів, які провокують спалахи етнонаціоналізму. (20 балів)