Авторська творча майстерня з математики

План роботи авторської творчої майстерні вчителів математики

Тема
Використання інноваційних технологій на уроках математики
Керівник: Сігетій Ігор Петрович

1. Обговорення мети і визначення завдань авторської творчої майстерні. Складання та затвердження плану роботи авторської творчої майстерні вчителів математики
червень 2013р
Керівник, координатор, консультант та члени авторської творчої майстерні

2. Вивчення науково-педагогічної літератури з теми, яка досліджується (теоретичний аспект та досвід освоєння наявного досвіду)
вересень  2013р
члени авторської творчої майстерні

3. Поглиблене вивчення можливостей використання інноваційних технологій на уроках математики і створення теоретичної бази даних із даної проблеми
червень-вересень  2013р
члени авторської творчої майстерні

4. Консультації з науковцями щодо методичного забезпечення теми
Вересень листопад 2013р
члени авторської творчої майстерні

5. Розробка проектів, рекомендацій з даної проблеми і формування аналітичних висновків.
Розробка системи оцінювання очікуваних результатів.
червень-вересень  2013р
члени авторської творчої майстерні

6. Методичні розробки уроків математики, сценаріїв позаурочних заходів, предметних тижнів та створення дидактичного матеріалу з використання інноваційних технологій
вересень-квітень 2013р – 2014р
члени авторської творчої майстерні

7. Впровадження перспективного педагогічного досвіду;
створення бази даних щодо впровадження інноваційних технологій, ППД, напрацювань авторської творчої майстерні в практику роботи навчального закладу.
квітень-травень 2014р
Члени авторської творчої майстерні

8. Пропагування результатів діяльності (роботи) авторської творчої майстерні через публікації в освітянській пресі, семінари, засідання методоб’єднань, конференції тощо
квітень-травень 2014р
Члени авторської творчої майстерні

9. Узагальнення та систематизація отриманих результатів роботи авторської творчої майстерні.
травень 2014р
Члени авторської творчої майстерні

10. Аналіз кінцевих результатів.
червень 2014р
Керівник та координатори авторської творчої майстерні

11. Підведення підсумків роботи авторської творчої майстерні.
червень 2014р
Координатор, керівник і члени авторської творчої майстерні

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ

Програма авторської творчої майстерні вчителів математики

Тема: Використання інноваційних технологій на уроках математики
Керівник: _ Сігетій Ігор Петрович

Укладач: Сіладі Лайош Лайошович
Консультанти: Орос Віктор Михайлович
Координатор АТМ: Петечук Катерина Михайлівна
Рецензент: Петечук Василь Михайлович
Пояснювальна записка
Обґрунтування актуальності проблеми та її практична значущість
Актуальність: програма авторської творчої майстерні (АТМ) вчителів математики розрахована на поглиблення знань з основ використання _інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
Практичне значення: учасникам авторської творчої майстерні надається можливість оволодіти навичками самостійного створення методичного забезпечення до уроку; формувати уміння та навички роботи  з використанням  інноваційних  технологій.
Мета: передача учасникам майстерні концептуальних ідей, що лежать в основі творчих розробок методистів з використанням інноваційних технологій та підвищення математичної компетентності.
Основні завдання:
створення стійкої мотивації щодо внесення змін у власну педагогічну діяльність на підставі глибокого самоаналізу  роботи;
зацікавлення педагогів новітніми ідеями і запропонування їм ефективні шляхи творчої реалізації провідних ідей досвіду;
формування практичних умінь щодо впровадження сучасних технологій навчання з позиції гуманної педагогіки;
систематизація знань щодо сучасних тенденцій розвитку математичної освіти;
розповсюдження педагогічного досвіду вчителя _математики;
поповнення теоретичних знань слухачів з провідних інноваційних ідей педагогічної науки, теорії, педагогічних технологій;
надання допомоги вчителям у практичному опануванні педагогічних технологій, розкриття їх сутності;
активізація прийомів, методів індивідуального та колективного життєтворчого розвитку вчителів математики та учнів;
підвищення рівня професійної культури та культури в цілому;
розкриття потенційних можливостей наукової та дослідницької творчої роботи.
розвиток фахової компетенцій педагогів.
Очікувані результати: створення навчально-методичної розробки.

1. Постанова мети і визначення завдань авторської творчої майстерні.
червень 2013р
Керівник та координатори авторської творчої майстерні

2. Складання та затвердження планів роботи авторської творчої майстерні.
червень 2013р
Координатор, керівник і члени авторської творчої майстерні

3. Розробка системи оцінювання очікуваних результатів.
червень 2013р
Керівник та координатори авторської творчої майстерні

4. Розробка науково-методичних матеріалів.
вересень-квітень
2013р – 2014р
Члени авторської творчої майстерні

5. Пропагування результатів діяльності (роботи) авторської творчої майстерні через публікації в освітянській пресі, семінари, конференції тощо.
протягом року 2014р
Члени авторської творчої майстерні

6. Узагальнення та систематизація отриманих результатів роботи авторської творчої майстерні.
травень 2014р
Члени авторської творчої майстерні

7. Аналіз кінцевих результатів.
червень 2014р
Керівник та координатори авторської творчої майстерні

8. Підведення підсумків роботи авторської творчої майстерні.
червень 2014р
Координатор, керівник і члени авторської творчої майстерні

Рекомендована література
1. Хуторськой А.В. Інтернет в школе: Практикум по дистанционному обучению. – М. : ИОСО РАО, 2000. - 304 с.
2. Огнев’юк В.О. Биков В.Ю., Жалдак М.І., РуденкоВ.Д., Жук Ю.ОЮ та ін. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерізація сільських шкіл // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2000. - №3. -С.3-10.
3.  Орлова І.В. Апробація комп’ютерних програм навчального призначення у загальноосвітніх навчальних закладах // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2004. -№8. - С.34-38.
4.  Орлова І.В. Про попередні результати апробації навчальних комп’ютерних програм. // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2005. -№7. - С.19-20.
5. Вильямс Р., Макли К. Компьютеры в школе. - M.: Просвещение, 1988.
6. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод.посібн./О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.: іл.
7. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андреєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид.група «Основа», 2006. – 352 с.
8. Перспективний педагогічний досвід / Сташко Ж. К.»Шкільний світ., 2007.
9. Відніс-Трофіменко К.Б., Лісовенко Г.В. Підвищення професійної компетентності педагога. Х.»Основа»., 2007.
10. Житник Б.О. Методологічні проблеми дослідницької діяльності вчителя // Управління школою №17-18 (173-174) червень 2007.
11. Васильченко Л.В. Технологія портфоліо в освіті // Управління школою №13 (169) квітень 2007.
12. Даниленко Л.І. Самоосвіта сільського вчителя – найважливіша умова підвищення професійної майстерності та загальної культури // Управління школою №4 (160) лютий 2007.
13. Маслікова І.В. Технологія управління розвитком професійної кар’єри педагогічних кадрів // Управління школою №1 (157) січень 2007.
14. Веліховська А.Б. Використання мережних технологій у професійній діяльності методистів з природничо-математичних дисциплін закладів післядипломної педагогічної освіти / Веліховська А.Б. // Матеріали Міжнар. Науково-методичної конф. «Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції, перспективи» випуск 13, Херсон 2010. – С.56-59.
15. Н.П.Дементієвська, Н.В.Морзе. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи, Ж-л „Комп’ютер в школі та сім’ї”, №4, 1999.
16. Федорчук О.С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти / О.С.Федорчук, Ю.О.Дорошенко // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи : навчально-методичний посібник / за ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К. : Педагогічна думка, 2003. – С. 250-272.
17. Бондар О.А. Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника [Електронний ресурс] / О.А.Бондар, О.Є.Кравчина, Л.М.Олефіра // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2008. – Випуск 4(8). – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/ 08boapwm.htm.
18. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології:  Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.].
19. Воробйов В.В. Microsoft Excel 2000: Посібник для початківця. – К.: 2000. - 36 с., з іл.
20. Использование Microsoft Office. Полное руководство по всем программам пакета. Диалектика, Киев, 1996.
21. Авер'янова Н. Інформаційний простір в системі освіти // Рідна школа. - 2001. - №2.- С.33.
22. Дрібниця В. Електронний підручник - сучасний засіб навчання // Історія України.- 2004. - №14. - С.11-13.
23. Інновації на уроках. Методична пам'ятка вчителя // Історія та правознавство.- 2004. - № 20. - С.13-19.
24. Іщенко О.А. Передумови й проблеми застосування нових інформаційних технологій при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін // Коледжанин - 2002. . - №3. - С.33-34.