Підвищення кваліфікації вчителів математики

1

На базі Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у м. Берегові з 28 листопада по 16 грудня вчителі математики проходили курси підвищення кваліфікації.

Слухачі курсів на основі компетентнісного підходу за ці три тижні перетворилися з пасивного об'єкта педагогічної дії на активного суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності. Адже, компетентнісний підхід гармонійно поєднує традиційний підхід викладання, головним завданням якого є формування стійких знань, умінь та навичок і особистісно орієнтовану форму навчання, метою якої є створення умов для розвитку та самореалізації кожного педагога. Учителі математики мали можливість вдосконалювати свою професiйну майстерність на основi модернiзацiї змiсту, форм i методiв навчання, впровадження iнновацiйних технологiй у навчальний процес.
Навчання на основі компетентнісного підходу передбачає перетворення слухача з пасивного об'єкта педагогічної дії на активного суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності, формування готовності до постійного підвищення освітнього рівня, потреби в актуалізації і реалізації свого особистого потенціалу, здатності самостійно набувати нові знання й уміння, розвиток власних здібностей, у прагненні до самореалізації в соціально-корисній діяльності, використання імітаційно-моделюючих, проектно-дослідницьких методів, контекстного навчання, принципів інтеграції навчальної, проектної і дослідницької діяльності.
Науково-педагогічні працівники та методисти інституту на своїх лекціях, практичних та семінарських заняттях обговорювали зі слухачами курсів сутність сучасної філософії освіти, закріплювали уміння і навички ефективного вирішення психолого-педагогічних проблем.
Заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович та методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Петечук Катерина Михайлівна на своїх лекціях та практичних заняттях поглиблювали знання курсантів про сучасний стан математики та методику її викладання, формували здатність вибудовувати професійну діяльність на основі сучасних нормативно-правових документів в системі освіти України, вміння розв'язувати рівневі олімпіадні завдання, завдання підвищеної складності, підвищували методологічну та теоретичну компетентності учителів в умовах оновлення змісту освіти. Василь Михайлович вироблював здатність планувати і конструювати навчальний процес з математики відповідно до нових педагогічних технологій, здатність здійснювати інноваційну діяльність. Петечук В.М. обговорював з учителями методику роботи з обдарованими учнями, практику формування навичок самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу, здатності переносити відомі вчителю знання, варіанти розв’язання, методи навчання і виховання в умови нових педагогічних ситуацій.

2
 
3

4

Катерина Михайлівна ознайомила слухачів із підходами вибору необхідного матеріалу та конструювання змісту уроку відповідно до вікових особливостей учнів, здатністю оцінювати навчальні досягнення учнів у відповідності до державних стандартів вивчення математики, вимог різнорівневих програм, здатністю здійснювати логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу шкільних підручників, навчала здатності здійснювати аналіз та самоаналіз уроку математики з позицій різних наукових підходів. Петечук К.М. розглянула актуальні питання тестування та моніторингу якості математичної освіти. Вона ознайомила курсантів із Міжнародним порівняльним дослідженням якості природничо-математичної освіти TIMSS, а також провела практичні заняття із методики підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, вказала на організацію, проведення та результати ЗНО, проаналізувала зміст та структуру тесту.

5
 
6

Завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, заслужений учитель України Орос Віктор Михайлович ознайомив слухачів курсів з практичною роботою на ЕОМ з навчально-контролюючими програмами, провів тематичну дискусію «Інформаційні та телекомунікаційні технології у викладанні математики. Навчально-контролюючі програми та їх застосування». Учителі математики освоїли нові інтелектуальні інструменти, педагогічні та інформаційні технології, можливості впровадження необхідних змін у навчально-виховний процес в ІКТ наповненому середовищі, набули навички аналізувати освітні ресурси Інтернету, використання ІКТ у навчанні математики.
Старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Сігетій Ігор Петрович навчав курсантів на практичних заняттях з ЕОМ самостійно створювати мультимедійні презентації, методичні та дидактичні матеріали для вивчення математики за допомогою текстового редактора та табличного процесора, навикам володіння інформаційними технологіями. Також Сігетій І.П. при проведенні спецкурсу формував у педагогів навички логічного мислення та розв’язування логічних задач різних типів на уроках математики і в позаурочній роботі.
Навчально-тематичним планом курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв математики передбачено виконання і захист випускної роботи – виду методичної роботи педагога, яка відображає рівень його професійної компетентності, містить результати педагогічного пошуку. Усі слухачі курсів вчителів математики у м. Берегові при написанні випускної роботи опрацювали інформаційні джерела, в яких висвітлено аспекти досліджуваної проблеми. Це були монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, періодичні педагогічні видання, інтернет-ресурси, методичні рекомендації та матеріали, інформаційні бюлетені, інформаційно-методичні та тематичні збірники тощо. Курсанти використали удосконалені і набуті під час курсів навички використання ІКТ, створили мультимедійні презентації і всі успішно захистили випускні роботи.
 
7
 
8
Педагогічна практика відбулась на базі Берегівської гімназії Берегівської міської ради Закарпатської області (директор Кенийз Володимир Михайлович). Слухачі курсів ознайомилися із школою: складом педагогічного колективу, проблемним питанням навчального закладу та предметів природничо-математичного циклу, навчально-методичним забезпеченням процесу викладання математики, становленням та надбаннями гімназії, її перспективами. Проведено відкриті уроки, їх аналіз та вироблення рекомендацій щодо можливостей удосконалення.
Перший урок проводила вчитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Шулла Марія Петрівна. На уроці-екскурсії систематизації та узагальнення знань з теми «Показникова функція» в 11-му класі учні разом з учителем поринули на виставку показникових функцій. У першій залі на рекламах було показано застосування показникової функції у природі: розмноження бактерій, приріст деревини, зміна температури, атмосферного тиску. В усній та тестовій формах проведено актуалізацію опорних знань учнів. Старшокласники розпізнавали показникові функції, їхні графіки та властивості.
У залі показникових рівнянь та нерівностей наведено рекламу застосування показникової функції в економіці: зокрема при обчисленні приросту населення та розрахунках у банківській системі. Учні повторили основні методи розв’язування показникових рівнянь та нерівностей і розділившись на групи самостійно виконували запропоновані учителем завдання з наступним коментарем окремих рівнянь та нерівностей біля дошки.
У виставковій залі «Показникова функція у завданнях ЗНО» одинадцятикласники, на яких уже у скорому часі чекає це випробовування, спочатку виконували завдання з вибором однієї правильної відповіді, а потім завдання на встановлення відповідності, структуровані завдання, завдання відкритої форми з короткою відповіддю та розгорнутої відповіддю на поглибленому рівні.

9

10 
11
 
12
 
13

На другому уроці в 10-му класі учні формували свої уміння і навички з теми «Тотожні перетворення виразів, що містять корені n-ого степеня». Учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Барна Марія Федорівна чітко окреслила мету уроку. Вдалими висловами відомих діячів науки та народною мудрістю вона мотивувала кожний крок навчальної діяльності своїх вихованців. Актуалізація опорних знань учнів була проведена таким чином, щоб учні змогли за аналогією, на основі вивченого у 8 класі теоретичного матеріалу та його практичного застосування з теми «Квадратні корені», виконувати запропоновані учителем різноманітні завдання. Повторивши відомості про квадратний корінь, учні усно і письмово вміло виконували дії над коренями n-ого степеня: виносили множники з під знака кореня, вносили множники під знак кореня, знаходили подібні радикали, порівнювали корені, звільнялися від ірраціональності в знаменниках дробів.
При підведенні підсумків уроку вчитель акцентувала увагу учнів на тому, що «як крапля точить камінь не силою, а частим падінням, так і людина стає вченою частим учінням» (Дістервег).

14

15
 
16
 
17

Контрольно-практична робота у формі майстер-класу продемонструвала значимість її проведення. Адже майстер-клас – це сучасна форма проведення навчального тренінгу-семінару для відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з метою підвищення професійного рівня і обміну передовим досвідом учасників, розширення кругозору і залучення до новітніх галузей знань. Майстер-клас сприяє розвитку педагогічної майстерності і науково-методичного зростання. Професійна майстерність завжди є плодом тривалої практичної праці вчителя. Праці осмисленої, наповненої вдумливими роздумами про проблеми своєї професійної діяльності. Кожний сучасний учитель-професіонал повинен вирізнятися своїм неповторним почерком. Досягти цього вкрай непросто. В.Сухомлинський стверджував, «що стає майстром педагогічної праці швидше за все той, хто відчув у собі дослідника». Презентація напрацьованого професійного досвіду учителя для його обміну та взаємообміну в ході проведення майстер-класу пред’являє досить серйозні вимоги до сторони, яка демонструє свій досвід і до сторони сприймаючої та оцінюючої. У цьому зв’язку виникає проблема науково-методичної компетентності учасників майстер-класу. Перед учителем-майстром постає ціла низка проблем:
-    які грані свого досвіду краще представити для осмислення в ході майстер-класу?
-    яким чином краще зробити це?
-    чи давати в більшому обсязі приклади практичної роботи з дітьми, залишивши для їх колективної інтерпретації більш велике поле вільних концептуальних парадигм?
Усі ці й багато інших аналогічних запитань ставлять форму майстер-класу в низку особливо пріоритетних і перспективних ланок систематичного і активного підвищення кваліфікації вчителів області.

18

Курси підвищення кваліфікації вчителів математики пройшли в тісній співпраці науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗІППО і філії інституту у місті Берегові. Ця співпраця має важливе значення. Адже, у квітні 2017 року інтегрованими курсами вчителів природничо-математичних дисциплін, які працюють в школах з угорською мовою навчання, будуть керувати у місті Берегові працівники Берегівської філії ЗІППО. Тому в роботі курсів учителів математики взяли активну участь методист філії Попович Е.Б. і завідувач філії Габода Б.В.
Особливу подяку хочеться висловити ректору Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у м. Берегові Орос Ілдіко, зусиллями якої створені чудові умови роботи на базі інституту. Атмосфера доброзичливості, повага до фахівців, до їхньої праці є прикладом, який варто наслідувати в освітянських і наукових колективах. Вражають переміни до кращого в цьому інституті. Слухачі курсів із вдячністю говорили про душевне тепло, яке вони відчули під час курсів як з боку господарів, так і організаторів.

Катерина Петечук,
методист ЗІППО,
керівник курсів вчителів математики