Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін створена і виконує покладені на неї завдання з вересня 2003 року. Очолює кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович. На кафедрі працюють кандидати фізико-математичних наук, доценти Химинець Ольга Володимирівна, Шманько Ілля Іванович, кандидат біологічних наук Грабовський Олександр Володимирович, старший викладач Сігетій Ігор Петрович. Секретарем-лаборантом кафедри працює Стасюк Марта Михайлівна.

Упродовж шести років працював доцентом кафедри вищої математики, заступником декана загальнонаукових дисциплін Володимирського політехнічного інституту. У 1985-1986 роках перебував на науковому стажуванні в НДР в університеті м. Ростока, а в 2001 році – в Бразилії в університеті Сан-Пауло.
В.М.Петечук є відомим математиком. Він розв’язав проблему Шраєра і Ван-дер-Вардена про описання ізоморфізмів матричних груп роз-міру більше ніж два над довільними комутативними кільцями, вперше виявив, що в матричних групах розміру три можуть зустрічатися нестандартні ізоморфізми, дав повне розв’язання класичної проблеми Хуа Логена і Дьєдонне про описання ізоморфізмів проєктивних лінійних груп над тілами, довів стабільність лінійних груп над окремим класом асоціативних кілець і з єдиних позицій отримав результати Басса, Васерштейна, О.Сусліна, І.Голубчика, дав евклідове доведення теореми Бріаншона, отримав окремі результати з проблем Колчина з тріангуляції матричних груп над тілами.
В.М.Петечук має 27 публікацій, з яких 2 підручники (вид-во "Карпати"), 2 посібники навчально-методичної літератури, біля 32 виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. Є членом редколегій Всеукраїнських журналів "У світі математики", "Математика в школі". З 1990 року член журі, а з 1994 року заступник голови журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.
В.М.Петечук читає лекції і проводить практичні заняття в інституті з методики викладання природничо-математичних дисциплін, нових освітніх і інформаційних технологій, теорії управління навчально-виховним процесом в школі.

До цього понад 30 років займалася науково-дослідною і викладацькою діяльністю в Ужгородському національному університеті. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Дослідження склоутворення і структури стекол у системах А5 - В6 - С7" у 1980 році. Згодом отримала вчене звання старшого наукового співробітника, доцента кафедри педагогіки і психології.
Ольга Володимирівна різнопланова особистість. Коло її наукових інтересів: "Фізико-хімічні властивості склоподібних напівпровідників"; "Формування особистості у період трансформації суспільства."
Опублікувала 259 наукових праць, серед них 8 монографій та навчально-методичних посібників, на пріоритетні наукові розробки отримала 11 авторських свідоцтв на винаходи. Є учасником міжнародних, всесоюзних та українських наукових та науково-практичних конференціях, 14 разів була учасником ВДНХ СРСР, нагороджена срібною медаллю ВДНХ СРСР. Серед них: Підготовка і діяльність шкільних психологів. Проблеми екологічного виховання в школі. Соціально-педагогічні основи формування особистості. Педагогічна практика: хімія. Формування національної свідомості угорськомовної молоді Закарпаття.
Була однією із засновників спеціалізованої творчої школи в місті Ужгороді. Разом з працівниками обласної державної адміністрації розбудовувала перший в області центр соціальної служби для молоді, сама надавала консультації, вчила працювати молодь, виступала із статтями на сторінках періодичної преси. Загальна кількість публіцистичних праць на сторінках періодичної преси понад півтори сотні.
З 2002 року організовує громадську приймальну від партійного блоку "Наша Україна". А з червня 2004 року по нинішній час працює в апараті Верховної Ради України, продовжуючи викладацьку діяльність у ЗІППО.

До цього часу займався науково-педагогічною діяльністю на кафедрі оптики, працював заступником декана фізичного факультету Ужгородського державного університету.
Ілля Іванович є фахівцем у галузі молекулярної спектроскопії та практичного застосування її можливостей для вирішення актуальних задач науки і практики, сприяв ефективному використанню спектральних методів дослідження при вивченні властивостей речовин у конденсованій фазі. Під його керівництвом і при безпосередній участі в Ужгородському університеті були започатковані квантово-механічні розрахунки електронної будови та коливальних спектрів молекул, проводились експериментальні дослідження іон-молекулярних взаємодій у неводних розчинах електролітів, структури комплексів з координаційним зв'язком, радіаційної стійкості електрокерамік.
Протягом останніх років І.І.Шманько займається питаннями історії науки, зокрема історії фізики. Його наукові пошуки в значній мірі спрямовані на дослідження процесів становлення регіональної фізичної науки, закономірностей формування закарпатських фізичних наукових шкіл. Одночасно приділяє значну увагу вивченню особливостей становлення та розвитку системи освіти на Закарпатті, змісту та спрямованості навчально-виховного процесу. Читає лекції з різноманітних питань роботи вітчизняної загальноосвітньої школи, зокрема завдань, шляхів та принципів реформування освіти, її гуманізації та гуманітаризації, формування наукового світогляду учнів, перспектив трансформування вітчизняної системи освіти в контексті Болонського процесу. Розробив програму спецкурсу та підготував текст лекцій з основ інтелектуальної власності для інститутів післядипломної педагогічної освіти. В галузі методики викладання природничо-математичних дисциплін досліджує питання методу як засобу пізнання в сучасній загальноосвітній школі.
Захистив дисертаційну роботу на тему "Міграція та акумуляція важких металів у агроценозах прилеглих до автомагістралей" у 2002 році, яку виконав працюючи у службі екологічного контролю на Держкордоні України.
Протягом 2002-2003 років працював у зоологічному музеї УжНУ та вчителем біології ЗОШ № 2 міста Ужгорода.
З 2003 року дотепер працює на посаді доцента кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та за сумісництвом доцентом кафедри ентомології біологічного факультету в Ужгородському національному університеті.
Коло наукових інтересів і вподобань: дослідження проблем екологічного змісту; розробка та впровадження заходів по покращенню якості довкілля Закарпаття; виховання та підняття на належний рівень екологічної культури суспільства.
Видрукував понад 60 наукових праць, в тому числі навчально та науково-методичні посібники, методичні розробки та рекомендації що стосуються проблем екологічного спрямування.

Ігор Петрович має 8 публікацій, з яких брошура "Про деякі напівгрупи які є об'єднанням груп" (вид-во "Карпати"), 2 посібники навчально-методичної літератури, біля 10 виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях та семінарах. З 2002 року є членом журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. У 2004 році був членом журі фінального етапу конкурсу "Вчитель року" у номінації математика. У 2006 році був членом журі Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 6 класу.
І.П.Сігетій читає лекції і проводить практичні заняття в інституті з методики викладання природничо-математичних дисциплін, нових освітніх і інформаційних технологій.

Основними пріоритетами в роботі кафедри та кабінету вважаються:
- науково-методичне забезпечення навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти;
- розробка і запровадження активних форм і методів, нових освітніх технологій в системі підвищення кваліфікації;
- проведення наукових досліджень з актуальних проблем методики викладання природничо-математичних дисциплін;
- залучення педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до творчої роботи та запровадження наукових рекомендацій у практичну діяльність закладів освіти.
Викладачами кафедри, разом з методистами кабінету, підготовлено 25 текстів лекцій, 30 планів практичних, 15 семінарських занять та 18 планів тематичних дискусій. В практику навчальної роботи кафедри за-проваджені такі її сучасні форми, як проблемні лекції, конференції, цільові тематичні дискусії, тренінги, захист творчих проектів, педагогічні читання, круглі столи, інноваційні форми роботи.
Викладачі кафедри, поряд із методичною тематикою, розробили тексти і читають загальноосвітні лекції для всіх категорій слухачів з проблем інтелектуальної власності, суті, змісту і перспектив реалізації концепції Болонського процесу в системі вищої освіти України (доцент І.І.Шмань-
ко), розвитку творчих здібностей, технологій особистісно орієнтованих методів навчання і виховання (доцент О.В.Химинець), екологічного навчання і виховання (О.В.Грабовський), нових інформаційних технологій (І.П.Сігетій).
Науково-педагогічні працівники кафедри та методисти кабінету успішно працюють над виконанням планової науково-дослідної роботи “Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-
математичних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти”. Їх зусилля спрямовані на розробку таких конкретних питань загальної проблеми:
- Нові інформаційні технології як один із шляхів підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін у системі ППО (В.М.Петечук, І.П.Сігетій, Д.П.Мельниченко);
- Проблема методу як засобу пізнання в сучасній вітчизняній загальноосвітній школі (І.І.Шманько, Л.І.Гайналій);
- Розвиток математичних здібностей учнів початкових класів у процесі викладання математики (О.В.Химинець, Л.В.Гатяш, К.М.Петечук);
- Дослідження стану та впровадження інноваційних педагогічних технологій вчителями природничо-математичних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття (О.В.Грабовський, Т.І.Грабовська, І.А.Глагола, Г.Б.Глюдзик, І.П.Сірко).
За час існування кафедри викладачі та методисти брали участь у роботі трьох міжнародних, семи всеукраїнських і десяти обласних наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій.
Викладачі кафедри та методисти кабінету є авторами багаточисельних статей, наукових видань, науково-методичних та навчальних посібників. В практичній діяльності освітян успішно використовуються наукові, науково-методичні розробки та публікації викладачів кафедри.