Вимоги до форми, структури та змісту випускної роботи слухача курсів підвищення кваліфікації

Випускна робота - це вид методичної роботи педагога, яка відображає певний рівень його професійної компетентності, містить результати педагогічного пошуку. Випускну роботу виконує кожен слухач курсів. Формами випускної роботи можуть бути:

авторський проект;
творча робота;
методичний комплект (тематичні розробки навчальних і виховних занять, сценарії проведення виховних справ);
система завдань розвивального характеру;


Кожен слухач самостійно вибирає форму  випускної роботи.

Авторський проект (далі проект) є важливою формою самостійної освітньої діяльності слухача, у процесі якої він удосконалює професійні знання, вміння та навички, застосовує теоретичні та емпіричні методи дослідження.

Виконаний проект допомагає визначити  рівень професійної підготовки слухача (теоретичної та спеціальної), умінь  діалектично мислити та творчо використовувати  знання у процесі вирішення соціально-педагогічних завдань, визначених посадовими обов’язками. Формами проекту можуть бути: навчально-методичний посібник, авторська програма (спецкурсу, факультативу, гуртка, виховного заходу); тематичні методичні розробки; методичний інструментарій педагогічного працівника щодо реалізації навчально-виховної проблеми.

Проект оформляють з урахуванням  його особливостей і змісту. Наприклад, він може бути оформлений у вигляді  тексту та додатків: таблиць, діаграм, ілюстрацій або їх поєднань, інших  матеріалів. Обов’язковими складовими проекту є: вступ, пояснювальна записка  чи передмова, основна частина, висновки або рекомендації, література.

Випускною роботою педагогічних працівників може бути творча робота. Випускна творча робота є результатом вивчення актуальної для професійної діяльності педагогічного працівника проблеми, яка й розкривається у її змісті. Формі творчої роботи повинні відповідати її зміст та оформлення, основна частина якої має бути логічно структурована за темами чи розділами.

З метою написання творчої роботи слухач опрацьовує інформаційні джерела, в яких висвітлено аспекти досліджуваної  проблеми. Такими джерелами можуть бути: монографії, підручники, навчальні  та навчально-методичні посібники, періодичні педагогічні видання, інтернет-ресурси, методичні рекомендації та матеріали, інформаційні бюлетені, інформаційно-методичні  та тематичні збірники тощо.

Написання творчої роботи передбачає визначення її теми, складання плану, викладу змісту (титульна сторінка – 1 сторінка, зміст роботи – 1 сторінка, вступ – 1-2 сторінки, основна частина-5-7 сторінок, висновки – 1 сторінка, бібліографічного опису використаної та рекомендованої літератури з проблеми – 1 сторінка). Загальний обсяг випускної роботи повинен складати не менше 12 сторінок.

Зміст творчої роботи необхідно  викласти у логічній послідовності  і грамотно. Доцільно у вступі обґрунтувати вибір теми та її актуальність, висловити  власну точку зору щодо розв’язання  проблеми, яка розглядається. В основній частині необхідно розкрити питання  змісту творчої роботи. У висновках  рекомендується узагальнити опрацьований матеріал, змоделювати власну діяльність у напрямі розв’язання означеної  проблеми.

Методичний комплект (тематичні розробки навчальних занять, системи завдань розвивального характеру, сценарії проведення виховних справ) структуруються зі вступу, авторських розробок за темами, рекомендацій, літератури. Сценарії виховних справ, конспекти уроків, позаурочних виховних справ з навчального предмета рекомендується оформляти відповідно до чинних вимог.

Вибір теми та вимоги до випускної роботи

Тему випускної роботи рекомендується вибрати із запропонованого переліку або визначити самостійно, згідно проблемного питання навчально-виховного  закладу, виходячи з її актуальності, відповідності фахові, сучасного  стану розвитку педагогічної науки, власного досвіду педагогічної діяльності. Випускна робота може мати творчо-пошуковий характер. Слухач використовує науково-методичну літературу, свої спостереження і факти, результати експерименту, якщо він проводиться.

Якщо випускна робота є результатом педагогічного дослідження, то до нього ставляться такі вимоги:

актуальність тематики, її відповідність сучасному розвитку педагогічної науки, практичним завданням сучасної школи та перспективи її розвитку;
вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з проблеми;
короткий ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми і її практичного стану, а також педагогічного (за наявності власного) досвіду роботи;
характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів (досліджень);
узагальнення результатів та їх обґрунтування, висновки та методичні рекомендації;
у змісті випускної роботи тема має бути розкрита всебічно.

Загальні  вимоги до оформлення,

структури та змісту випускної роботи

У випускній роботі виділяють такі структурні елементи: вступ; основний зміст роботи, який має два-три розділи; висновки; список використаної літератури; додатки.

У вступі обґрунтовується актуальність теми (проблеми), її практична значимість.

У першому розділі випускної роботи потрібно проаналізувати наявність різних літературних джерел з даної проблеми і охарактеризувати технологію розкриття теми (проблеми), та конкретизувати методичний супровід.

Логічним завершенням роботи є висновки, які подаються у вигляді окремих положень, методичних рекомендацій та порад щодо їх практичного використання.

Список використаної літератури включає бібліографічний опис джерел, використаних автором у випускній роботі.

Вимоги до викладення змісту матеріалу: логічність і послідовність, повнота  і репрезентативність (діапазон використання наукових джерел), загальна грамотність  та відповідність стандартам і чинним вимогам.

До оформлення заголовків (назв), розділів (глав) і параграфів випускної роботи ставляться такі вимоги: стислість, чіткість, синтаксична різноманітність у побудові речень з перевагою простих поширених, послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи.

У наступному розділі випускної  роботи досліджується питання, пов’язані  із власним досвідом роботи.

Щоб не перевантажувати описову  частину, ілюстративний матеріал рекомендується виносити в додатки (конспекти уроків, сценарії виховних справ, плани роботи, програми, методичні рекомендації, схеми, таблиці, діаграми тощо).

Додатки оформляються на окремих аркушах. Кожен додаток повинен мати свій тематичний заголовок і в правому верхньому куті напис: Додаток 1 і т.д. Якщо зміст роботи ілюструється матеріалами, вміщеними у додатку, то в тексті в дужках вказують: (додаток 1).

Виклад не рекомендується вести  від першої особи однини. У тексті проекту ініціали ставляться перед  прізвищем.

Робота має бути виконана в електронному варіанті. Вимоги до комп’ютерного  набору: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – ліве, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

Випускна робота може бути виконана додатково на стандартних аркушах  паперу однакового розміру і кольору, прошита і вміщена у папку.

Усі сторінки випускної роботи нумеруються  без пропусків і повторів. Першою сторінкою вважається титульний  аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 2 і т.д. Порядковий номер проставляється посередні верхнього поля сторінки. Випускна робота відкривається титульним аркушем, потім – зміст роботи із вказівкою сторінок, на яких кожен елемент змісту викладений у роботі. У висновках не допускається повторення змісту вступу, основної частини та висновків, зроблених у розділах.

Випускна робота подається науковому керівнику та керівнику курсів не менше як за три дні до захисту, перевіряється і рецензується; за необхідності – повертається на доопрацювання; захищається шляхом презентації (не менше шести слайдів).

Автор гарантує, що матеріали випускної  роботи створені виключно його творчою  працею, і бере на себе повну відповідальність перед третіми особами за порушення  авторських прав.

Обов'язки наукового керівника і керівника курсів

У процесі  виконання слухачем випускної роботи науковий керівник і керівник курсів зобов’язані:

надавати допомогу слухачеві в осмисленні проблеми і теми роботи;
допомогти слухачеві розробити структуру і план виконання випускної роботи;
узгодити перелік рекомендованої літератури;
скоригувати обсяг роботи та термін її виконання;
консультувати слухача у процесі роботи над випускною роботою, її оформленням та підготовкою до захисту;
забезпечити самостійне і творче виконання роботи слухачем;
здійснювати поетапний контроль за самостійним виконанням випускної роботи;
підготувати рецензію (відгук) на випускну роботу.

Обов'язки слухача

Підвищуючи кваліфікацію, слухач зобов’язаний:

самостійно обрати тему роботи та узгодити її з керівником;
обговорити з керівником обсяг і глибину розроблення проекту, визначити мету, завдання і структуру роботи, скласти її план;
дібрати та вивчити літературу з цієї проблеми;
до встановленого терміну оформити роботу відповідно до рекомендацій, подати її науковому керівникові на рецензування;
підготуватися до захисту і захистити роботу у встановлений термін.

Основні вимоги до бібліографічного опису літературних джерел

Бібліографічний опис документів необхідно  здійснювати у відповідності  до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Про кожне джерело необхідно  подати такі відомості: прізвище та ініціали автора, повна і точна назва  книги; підзаголовок, який уточнює назву; назва міста видання; назва видавництва; рік видання, кількість сторінок.

Відомості про статті, які опубліковані в збірках, журналах тощо, повинні  мати: прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті; повну назву  джерела, в якому знаходиться  стаття за викладеними вище правилами, а для періодичних видань –  назву журналу чи газети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для  газет – число і місяць. Розміщувати  матеріали бібліографічного опису  в списку літератури потрібно в алфавітному  порядку.

Організація та проведення захисту випускних робіт

До захисту випускної роботи допускаються слухачі, які виконали весь обсяг роботи, визначених вимогами, подали роботи в установлені терміни  і отримали позитивну рецензію. Для  проведення захисту випускної роботи створюється комісія, до складу якої входить не менше двох-трьох осіб (науковий керівник і керівник курсів). Склад комісії затверджується відповідним  наказом по інституту. Дату і час  захисту випускної роботи визначає адміністрація інституту, але не пізніше як за 1-2 дні до закінчення навчання. Захист випускної роботи полягає у стислому (до 5-10 хв) викладі змісту виконаної роботи за таким алгоритмом:назва роботи, актуальність теми, мета, структура, зміст, висновки та рекомендації, методика виконання роботи, відповіді на запитання та зауваження рецензентів, присутніх. За захист випускної роботи виставляються оцінки «відмінно», «добре», «задовільно». Після захисту кращі випускні роботи комісія може рекомендувати до видання з метою поширення перспективного досвіду роботи педагогічного працівника, розміщення на сайті інституту, а також з його згоди передавати до друку повністю чи частково до науково-методичного журналу «Освіта Закарпаття» та газети «Слово вчителя».

Критерії оцінювання випускної  роботи

Початковий


Зміст роботи не відповідає плану роботи; у роботі немає посилань на першоджерела; обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, допущено суттєві помилки; робота є компіляцією або плагіатом.

Зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває повністю тему; у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал; бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту; обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, допущено ряд значних помилок, автор не виявив самостійності, робота є компіляцією.

Зміст роботи не розкриває  тему в основній частині; автор не виявив самостійності, не зроблено аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень з теми роботи; висновки не відповідають поставленим завданням; у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал; обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, допущено ряд значних помилок.

Середній

Тему розкрито частково; автор виявляє посередні навички  науково-методичної роботи з систематизації матеріалу, але допущено порушення логічності й системності викладу; робота в основному компілятивного характеру, немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал; відсутні власні пропозиції та практичні рекомендації; допущено ряд помилок при оформленні роботи з відхиленням від вимог держстандарту; наявні помилки.

Тему розкрито частково; робота виконана самостійно, на посередньому науково-методичному рівні, автор демонструє вміння системного викладу, формулювання висновків, але допускає значні порушення логічності; відсутнє критичне ставлення до використаних джерел; робота в основному компілятивного характеру; допущено помилки при оформленні роботи та її науково-довідкового апарату з відхиленням від вимог державного стандарту.

Тему розкрито неповно;  роботу написано самостійно, на посередньому науково-методичному рівні; автор демонструє теоретичні знання та практичні навички, але допускає порушення логічності й систематичності викладу; відсутнє критичне ставлення до використаних джерел; робота переважно компілятивного характеру, нечітко сформульовані або відсутні власні пропозиції та практичні рекомендації; допущено помилки при оформленні роботи; є відхилення від вимог державного стандарту.

Достатній

Тему розкрито  достатньо; роботу виконано самостійно, на належному науково-методичному рівні; відбито достатньо високі теоретичні знання та практичні навички творчого осмислення, системного викладу, формулювання висновків, однак допущені незначні порушення логічності; автор недостатньо аналізує джерела з досліджуваної теми, частково формулює власні пропозиції та подає практичні рекомендації; роботу написано достатньо грамотно, допущено поодинокі помилки.

Тему розкрито достатньо; роботу виконано самостійно, на належному науково-методичному рівні, відбито достатньо високі теоретичні знання та практичні навички творчого осмислення, системного викладу, формулювання висновків, однак допущені незначні порушення логічності; автор аналізує джерела з досліджуваної теми, формулює власні пропозиції та подає практичні рекомендації; роботу написано відповідно до вимог державного стандарту, але допущено деякі неточності; трапляються поодинокі помилки.

Тему розкрито достатньо; роботу виконано самостійно, на належному науково-методичному рівні, відбито достатньо високі теоретичні знання і практичні навички творчого осмислення, системного викладу, формулювання висновків; автор аналізує джерела з досліджуваної теми, формулює власні пропозиції та подає практичні рекомендації; роботу наисано відповідно до вимог державного стандарту; трапляються поодинокі помилки.

Високий

Робота виконана на високому науково-методичному рівні, автор демонструє самостійність мислення, уміння робити системний виклад, формулювати висновки; пропонує практичні рекомендації; роботу оформлено грамотно, відповідно до вимог державного стандарту.

Робота виконана на високому науково-методичному рівні; автор демонструє використання інноваційних методів дослідження проблеми, самостійність мислення, уміння формулювати висновки; пропонує практичні рекомендації; прослідковується системність і повнота в розкритті теми, аргументованість думок; роботу написано грамотно, відповідно до вимог державного стандарту.

Робота відзначається  цілісністю та структурною завершеністю; виконана на високому науково-методичному рівні, відзначається належною практичною спрямованістю і значущістю; запропоновано аргументовані рішення, підходи, висновки; продемонстровано використання інноваційних методів дослідження проблеми, самостійність мислення; наявна наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завданням з виявленням особистого внеску автора в розв’язання порушеної проблеми; роботу написано грамотно, відповідно до вимог державного стандарту, дотримано логічну послідовність викладу матеріалу: нема суперечностей між окремими її положеннями та фактичним матеріалом.