Навчальними планами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів перед­ба­чено виконання кожним слухачем курсів випускної роботи

Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слу­ха­ча курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює та роз­ширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні вміння з об­ра­ної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває до­свіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її ре­зультативність тощо.
Випускна робота виконується безпосередньо протягом курсової пере­під­го­тов­ки або в міжкурсовий період.


Завершена випускна робота має задовольняти такі вимоги:
-  її зміст відповідає обраній темі, розробленому плану, сучасному нау­ко­во­му висвітленню обраної проблеми, поставленим завданням;
-  у роботі чітко виражені: практична спрямованість; логічна послідовність ви­кладу матеріалу; переконливість аргументації; стислість і точність фор­му­лю­вань, що виключає можливість різнотлумачень; конкретність викладу результатів ро­боти; наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх від­по­від­ність поставленим завданням.

 

Структура випускної роботи
Титульна сторінка – 1 с.
Зміст – 1 с.
Вступ –1 с.
1. Складова загальної методики (теоретична частина з теми ) – 2 с.
2. Складова спеціальної методики (теоретична частина з вибраної теми) – 2 с.
3. Опис технології (методи, прийоми, підходи реалізації частини за фахом) – 3 с.
Розробка окремого розділу, теми (додаток) – 5 с.
Висновки – 1 с.
Література –1 с.
5 слайдів із матеріалів випускної роботи.

Тема випускної роботи вибирається слухачем з рекомендованого переліку для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів
української мови та літератури;
світової літератури та російської мови;
угорської мови та літератури;
англійської мови;
німецької мови;
французької мови;
математики;
інформатики;
фізики і астрономії;
хімії;
географії;
біології;
географії та економіки;
історії та правознавства;
угорської мови та літератури;
початкових класів;
початкових класів з угорською мовою викладання;
практичних психологів;
логопедів;
фізичної культури;
основ здоров’я;
музичного мистецтва;
образотворчого мистецтва;
трудового навчання;
керівників і вихователів дошкільних навчальних закладів;
вихователів шкіл-інтернатів;
педагогів-організаторів;
бібліотекарів;
керівників гуртків;
директорів шкіл.
Тематики випускних робіт подаємо під рубриками навчальних предметів нашого сайту - завантажити архів.