Перелік орієнтовних питань основного блоку вхідного та вихідного діагностування

1. Дайте визначення педагогіки як науки.
2. Що таке освіта?
3. Дайте визначення поняття учіння.
4. Що таке навчання?
5. Що розуміють під розвитком особистості?
6. Що розуміють під гуманізацією освіти?
7. Дайте характеристику учня як суб‘єкта навчальної діяльності.
8. Що розуміють під інновацією в освіті?
9. Що розуміють під освітніми технологіями?
10. За яких головних причин Ви застосовуєте певну технологію навчання учнів?
11. У якому відношенні знаходяться оняття диференціації та індивідуалізації навчання?
12. Алгоритм процесу засвоєння знань складається з таких послідовних етапів: 1-усвідомлення, 2-сприйняття, 3-застосування, 4-запам‘ятовування, 5-закріплення, 6-контроль. Встановіть порядок етапів.
13. Дайте характеристику процесу соціалізації особистості.
14. Хто з вчених розглядає процес соціалізації як самоактуалізацію?
15. Що розуміють під поняттям особистості?
16. Що розуміють під розвитком особистості?
17. Що розуміють під формуванням особистості?
18. Які основні функції педагогічного процессу?
19. У якій групі вказано всі галузі педагогіки, що складають її систему?
20. Що таке дидактика?
21. Які основні функції процесу навчання?
22. Що розуміють під методом навчання?
23. Назвіть фактори, що визначають вибір конкретного методу навчання.
24. Назвіть практичні методи навчання.
25. Назвіть словесні методи навчання.
26. Що слід розуміти під методами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів?
27. Що слід розуміти під методом виховання?
28. Які види перевірки знань розрізняють у дидактиці?
29. Назвіть основні мотиви навчання?
30. Назвіть структурні компоненти методу навчання.
31. Дайте класифікацію методів навчання на основі самостійної пізнавальної діяльності (І.Лернер і М.Скаткін).
32. Дайте класифікацію методів навчання на основі джерел інформації.
33. Назвіть цілі навчання.
34. Назвіть методи навчання, які призначені для реалізації цілей розвивальної групи.
35. Які методи навчання входять в класифікацію способів діяльності учителя?
36. Назвіть засоби навчання.
37. Назвіть рівні знань.
38. Що постулює сучасна парадигма становлення особистості?
39. У чому проявляється індивідуальний стиль педагогічної діяльності педагога?
40. Навчання - це цілеспрямований, з боку вчителя, інформаційний процес, а учіння …(продовжіть речення).
41. Культура … поведінку, … людину діяти відповідно до стану фактів, норм, традицій, моральних еталонів (вставте необхідні слова замість крапок).
42. Назвіть компоненти, які входять в інтегральну структуру інтелекту.
43. У якому віці починається стадія формальних розумових операцій?
44. Дайте визначення поняття сензитивності.
45. Що таке таксономічна схема?
46. Назвіть параметри центральної нервової системи, які характеризують роботу мозку як інструменту обробки інформації.
47. На чому базує свої дослідження сучасна психологія?
48. До якого типу методів належить метод експерименту?
49. Чи залежить інтелект особистості від маси мозку?
50. За який вид діяльності відповідає ліва півкуля головного мозку?
51. Один чоловік скаржився: “Раніше я пам’ятав усі номери телефонів знайомих. Зараз - ні”. З яким процесом розумової діяльності пов’язана ця його неспроможність?
52. Який вид запам’ятовування є найбільш продуктивним?
53. Що таке пригадування?
54. У якому типі пам’яті Ви намагаєтеся відшукати потрібний термін під час перекладу статті?
55. Які ситуації спонукають нас до розумової діяльності?
56. Що розуміють під проблемною ситуацією?
57. Що таке абстрагування?
58. Дайте визначення поняття висновку.
59. Що розуміють під самостійністю мислення?
60. На чому ґрунтується уява як своєрідна форма відображення дійсності?
61. Чи відіграє роль досвід у процесі уяви?
62. Що розуміють під поняттям уваги?
63. Що таке післядовільна увага?
64. Який вид уваги є найефективнішим для навчального процесу?
65. Що розуміють під переключенням уваги?
66. Що розуміють під концентрацією уваги?