Профільне навчання іноземної мови: стан і перспективи

Іноземна мова як навчальний предмет сприяє профілізації навчально-виховного процесу за будь-яким напрямом, оскільки вона дозволяє реалізувати міжпредметні зв’язки, інтегруючи зміст різних шкільних дисциплін. Взаємопроникнення і взаємодія змісту різних дисциплін та іноземної мови як навчального предмету виявляється в тому, що знання з інших дисциплін, які передаються за допомогою іноземної мови, слугують засобом для оволодіння нею, і іноземна мова, в свою чергу, є засобом для отримання цих знань.

У складі суспільно-гуманітарного напряму іноземна мова може стояти в центрі філологічного навчального профілю, який передбачає не тільки поглиблене її вивчення, а й підготовку учнів до продовження освіти в мовному педагогічному ВНЗ через ознайомлення їх з основами лінгвістики, зарубіжної літератури, країнознавства, перекладу тощо.
У складі всіх інших навчальних профілів за будь-яким напрямом (суспільно-гуманітарним, природничо-математичним, технологічним, художньо-естетичним, спортивним) іноземна мова як навчальний предмет виступає засобом реалізації профільного навчання і передбачає, з одного боку, поглиблене її вивчення за рахунок профільної спеціалізації і, з іншого боку, вирішення завдань, зумовлених профілем.
Профільна спрямованість вивчення іноземної мови досягається профільноорієнтованими інтегрованими курсами, а також курсами за вибором.
Профільне навчання іноземних мов реалізується через навчально-методичне забезпечення профільного вивчення предметів. Викладання іноземних мов у профільній школі здійснюється за програмами «Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 кл.» (видавництво «Навчальна книга», 2004 р.) та навчальними посібниками:
Англійська мова для 10-го класу /Сірик Т.Л. – для фізико-математичного, технологічного профілів (вид.СТЛ-книга).
Підручник «Франція» для 10-го класу філологічного профілю. Спецкурс «Країнознавство» Автор Сваткова Т.Д (вид. «Навчальна книга»).
Посібники «Найцікавіше з життя Німеччини», «Погляд на німецькомовні країни» для 10-го класу. Спецкурс «Країнознавство» /Автор Гусєва П.Т. та інші.
Посібник «США: географія, економіка, культура»: 10 клас / Маліненкова Е.І.; спецкурс «Країнознавство» (вид. «Світ дитинства»).
Посібник «Business English Essentials»: 10-11 класи /Біленька О. та інші. Спецкурс «Ділова англійська мова» (вид. «Карп’юк»).
Посібник «Sci-Tech Translation»: 10-11 класи /Коваленко А.Я. Спецкурс «Технічний переклад» (вид. «Карп’юк»).
Питання підготовки вчителів іноземної мови, орієнтованих на профільне навчання, набуває особливого значення. Перед вчителем, який здійснює навчання іноземної мови в умовах профільності та багатопрофільності, постає цілий ряд завдань:

  1. спиратись на пройдену тематику гуманітарного плану, узагальнюючи та розширюючи її, враховуючи інтереси учнів, наприклад, говорячи про країну, яку ми вивчаємо, доцільно доповнювати знання учнів новими фактами з її історії та культури; ставити проблеми, які дозволять порівняти культуру країни, мову якої ми вивчаємо, з культурою України;
  2. повторювати, систематизовувати та збагачувати лексико-граматичний матеріал за рахунок мовних явищ, які є типовими для літературних, публіцистичних, функціональних (прагматичних) текстів; використовувати сучасні технології навчання (метод проектів, інтерактивні технології).

Для реалізації гуманітарного профілю рекомендується:

  1. поглиблення мовних знань та удосконалення мовленнєвих умінь та навичок;
  2. ситуації спілкування повинні поповнитись ситуаціями професійного спілкування;
  3. робота над профільними текстами, підібраними вчителем, повинна бути спрямована на отримання змістової інформації в рамках вибраного профілю на інформаційне опрацювання іншомовного тексту за допомогою передтекстових завдань, які орієнтують на вибір стратегії читання, актуалізують, якщо це можливо, набутий життєвий досвід учнів а також набуті раніше знання;
  4. в лексичний мінімум необхідно внести частину найбільш уживаної лексики з профільних текстів, у тому числі терміни з відповідних до вибраного профілю сфер спілкування;
  5. на уроках у профільних класах рекомендується використовувати доступні вчителю країнознавчі матеріали.

Для більш ефективного впровадження профільного навчання у навчальний процес доцільно в повному об’ємі використати «додаткові години, виділені на поглиблене вивчення предметів, спецкурсів, предметів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття,» реалізовуючи їх у таких спецкурсах, як от: «Країнознавство», «Література», «Ділове мовлення», «Технічний переклад».
Сьогодні вивчення іноземної мови у математичному, технічному, будівельному, економіко-правовому, спортивному профільних класах та допрофільна підготовка учнів середньої школи обмежується тільки підручником з іноземної мови і не має профільної спрямованості. Стикаючись із відсутністю навчально-методичної літератури профільної спрямованості та програм, учитель зазнає труднощів щодо виділення тематики і підбору змісту навчання, термінології, відповідної до профілю, а також планування навчального процесу.
Щодо підготовленості вчителя до роботи в профільних класах, учитель не має спеціальної підготовки для роботи в профільних класах з урахування їх специфіки і, стикаючись з необхідністю такої роботи, змушений вирішувати проблеми, які при цьому виникають, виходячи зі свого власного досвіду, і виявляється зовсім не готовим до роботи у профільній школі.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-12. Іноземні мови. – Ірпінь, 2005.
2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10-11 клас. – Київ: Навчальна книга, 2003.
3. Рекомендації Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Ленвіт, 2003.
4. Alderson, J.C. 1986:Innovations in language testing. In Portal, editor, Innovations in language testing.NFER Nelson, 93-105.
5. Cadre européen commun de éférence. Didier – 2007.
6. Ch. Tagliante, FDM, Evaluation et certification. CIEP. – 2005.
7. Dowling, S.M.2002:Assessment of knowledge with written items forms.

8. Dowling, S.M.2006: Twelwe Steps for effective Test development. LEA.