Положення про експертну комісію науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
11.04.2014№12

 

 1. Загальні положення
 1.1. Експертна комісія науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи (далі – експертна комісія) є органом науково-методичної експертизи освітніх ініціатив, які сприяють реалізації регіональної освітньої політики. Експертна комісія є постійно діючим дорадчо-консультативним органом інституту, створеним для проведення експертизи науково-дослідних робіт, визначення пріоритетних напрямів розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі освіти.
 Експертна комісія є вищою колегіальною експертною інстанцією в інституті з питань наукових досліджень, які здійснюються його науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками.
 1.2. У своїй діяльності експертна комісія керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», «Положенням про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи», «Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та даним Положенням.

 2. Мета та завдання діяльності експертної ради
 2.1. Головною метою діяльності експертної комісії є забезпечення державно-громадської підтримки соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив у регіональній освітній системі шляхом організації та проведення об’єктивної експертизи інноваційних проектів, надання рекомендацій щодо корекції програм і планів їх реалізації, моніторингу інноваційних процесів і дослідно-експериментальної роботи всіх рівнів.
 2.2. На  експертну  комісію, відповідно  до  її  головної  мети,  покладаються такі завдання:
2.2.1. Розгляд  заявки  педагогічних  колективів,  окремих авторів соціально-педагогічних і культурно-освітніх  ініціатив  на  проведення  інноваційної,  дослідно-експериментальної роботи, визначення її доцільності, термінів проведення, наявності відповідних умов;
2.2.2. Погодження наукового керівника (консультанта) дослідно – експериментальної роботи;
2.2.3. Організація  та  проведення  експертизи  програм  реалізації соціально-педагогічних ініціатив  освітніми  закладами і готовності педагогічних колективів до експериментальної роботи регіонального рівня;
2.2.4. Виступ з ініціативою перед колегією департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації про надання навчальним закладам статусів:
а) експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня;
б) обласного опорного закладу освіти;
в) обласної школи передового педагогічного досвіду на підставі результатів первинної експертизи;
2.2.5. Здійснення  поточної  експертизи  з  метою  прогнозування  подальшої  інноваційної діяльності, своєчасного внесення коректив у плани, а також кінцевої експертизи дослідно – експериментальної та інноваційної діяльності регіонального рівня;
2.2.6. Надання науково - консультативної допомоги навчальним закладам при проектуванні, організації, діагностиці й аналізі інноваційної та дослідно -експериментальної роботи; 2.2.7.Узагальнення і систематизація результатів різних етапів дослідно-експериментальної та  інноваційної  роботи  у  навчальних  закладах  за  заявленими програмами, розробка пропозицій щодо використання цих результатів у масовій педагогічній практиці;
2.2.8. Відстеження  формування  та  поповнення  банку  даних  інноваційної  та дослідно-експериментальної діяльності навчальних закладів області;
2.2.9. Інформування  педагогічної  спільноти  області  про  інноваційну  та дослідно-експериментальну освітню діяльність;
2.2.10. Координація наукових досліджень в інституті;
2.2.11. Підготовка експертних висновків щодо актуальності тем науково-дослідних робіт, аналіз їх ефективності на кожному етапі виконання, експертна оцінка якості виконаних досліджень та кінцевого наукового продукту;
2.2.12. Експертиза проектів і програм міжнародного наукового співробітництва.
 2.3. Для виконання своїх завдань комісія:
2.3.1. Вивчає, обговорює та затверджує пріоритетні напрями, окремі теми науково-дослідних робіт у галузі освіти;
2.3.2. Формує тематику досліджень;
2.3.3. Розробляє критерії ефективності та якості виконання науково-дослідних робіт;
2.3.4. Аналізує ефективність дослідницької роботи науково-педагогічних колективів, робить висновки щодо наукової якості завершених наукових досліджень;
2.3.5. Вносить пропозиції з питань відкриття, закриття, продовження наукових досліджень за певними напрямами і темами;
2.3.6. Бере участь у підготовці питань науково-дослідної діяльності для розгляду вченою та науково-методичною радами інституту.

 3. Структура і організація роботи експертної комісії
 3.1. Експертна комісія формується, як правило, за галузями знань та напрямами освітньої діяльності.
 3.2. Очолює експертну комісію голова; ним може бути голова науково-методичної ради.
 3.3. Основний склад експертної комісії формується за поданням голови науково-методичної ради та затверджується наказом директора інституту. Перевага у доборі експертів надається фахівцям, що мають досвід експертної роботи.
 3.4. Роботу експертної комісію забезпечують голова, заступник голови та секретар ради.
 3.5. Голова:
- здійснює  керівництво  роботою  експертної  комісії  з  усіх  питань,  що  входять  до компетенції даного органа;
- головує на засіданнях експертної комісії;
- організовує аналіз одержаних матеріалів;
- контролює виконання рішень і рекомендацій;
- представляє експертну комісію  на засіданнях  вченої та науково-методичної  рад інституту.
 3.6. Заступник голови:
- контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях експертної комісії;
- спільно  з  головою  добирає  (або розробляє)  методики  оцінювання  та відповідний інструментарій;
- забезпечує  взаємодію  експертної  комісії з  органами  управління  освітою  та районними (міськими)  експертними  органами  з  питань  проведення інноваційної та дослідно- експериментальної роботи, виконання рішень і рекомендацій експертної комісії;
- на час відсутності  голови  виконує його обов’язки на засіданнях експертної комісії та у поточній роботі.
 3.7. Секретар:
- веде документацію експертної комісії;
- здійснює прийом проектів на діагностику та первинну експертизу;
- готує матеріали для поточної експертизи інноваційних проектів;
- надає консультації щодо оформлення пакета документів на первинну експертизу.
 3.8. Члени експертної комісії:
- беруть участь в оцінюванні проектів і програм, поданих на експертизу;
- за  дорученням  голови  експертної  комісії надають  допомогу  у  створенні (підтримці)  необхідних  умов  експерименту;
- надають  допомогу  суб’єктам інноваційної  діяльності  у  проведенні  семінарів, "круглих столів" для педагогів області;
- поширюють результати експерименту;
- вносять  пропозиції  до  експертної  комісії щодо  розвитку  експериментальної  й інноваційної роботи у регіональній освітній системі.
 3.9. Експертна комісія самостійно визначає регламент, план і форми своєї діяльності.
 3.10. Засідання  експертної  комісії проводиться  у  строки,  які  визначаються  планом, затвердженим головою і є правомочним, якщо на  ньому присутні не менше двох третин її членів. При необхідності скликаються оперативні засідання.
 3.11. Рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього проголосувало  більше  половини  присутніх  на  засіданні. Рішення оформляється протоколом, який підписує голова і секретар комісії.
 3.12. Експертна комісія зобов’язана прийняти рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на її розгляд, або в інші терміни за погодженням сторін.
 3.13. Планові  та  оперативні  заходи  експертної  комісії (експертизи,  організація експериментів, проведення нарад, конференцій, семінарів тощо) організовує і проводить інститут  післядипломної  педагогічної освіти або  базові навчальні заклади і установи, визначені відповідними наказами.
 3.14. Відрядження членів експертної комісії здійснюються за рахунок коштів організації чи установи, де вони працюють.
 3.15. Експертна  комісія  може  проводити  спільні  засідання  з науково-методичною та вченою радами Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти для підвищення ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.
 3.16. У якості експертів у засіданнях експертної комісії можуть брати участь висококваліфіковані представники органів влади та місцевого самоврядування, інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, бізнесу, громадських організацій та громад за їх згодою.
    
Затверджено
рішенням вченої ради ЗІППО
     _____________ 2014 року
 протокол №