Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічними працівниками ЗІППО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
№ 02 від 15.01.14

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗІППО

І. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічними та науково-педагогічними працівниками ЗІППО в навчальних закладах Закарпатської області.
1.2. Положення розроблено відповідно до Указу Президента України «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих актів, наказів МОН, інших центральних органів виконавчої влади.
1.3. Перспективний педагогічний досвід (далі ППД) – оптимальна педагогічна діяльність, у процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби, технології навчання та виховання, нові способи систематизації відомих форм, методів, прийомів та засобів, що забезпечує стійкі позитивні результати у практичному розв’язанні актуальних педагогічних проблем.
1.4. До перспективного досвіду, який підлягає вивченню, узагальненню та впровадженню, відносяться також методи та прийоми праці педагогів-новаторів, форми роботи педагогічних колективів, методи управління навчальною діяльністю.
1.5. Одним зі шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти є творчий пошук резервів і можливостей педагогічних досягнень або педагогічної інноватики на основі своєчасного і планомірного розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.
1.6. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду базується на єдиній методологічній основі, яка забезпечує можливість перенесення конкретного передового досвіду в педагогічну практику, визначення меж його поширення з оцінкою наслідків впровадження.
1.7. Ефективне застосування в освіті перспективного педагогічного досвіду передбачає планомірне проведення широкого кола заходів щодо його виявлення, вивчення та узагальнення, поширення та впровадження, у якому за умови забезпечення чіткої координації беруть участь заклади освіти області, районні (міські) управління (відділи) освіти, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (далі ЗІППО).
ІІ. Мета, завдання, принципи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду
2.1. Метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду є теоретичне осмислення, використання на практиці та популяризація перспективної педагогічної ідеї.
2.2. Основні завдання виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду полягають у стимулюванні творчих пошуків педагогів, сприянні розвитку педагогічної майстерності, педагогічних здібностей, розвитку педагогічної науки.
2.3. Основними принципами виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду є законність, науковість, гласність, толерантність, комплексність, нормативність, безперервність, результативність.

ІІІ. Загальні критерії перспективного педагогічного досвіду
3.1. Актуальність педагогічного досвіду визначають його відповідністю найважливішим проблемам навчання і виховання на певному етапі.
3.2. Новизна педагогічного досвіду, яка оцінюється зіставленням, порівнянням з уже відомим у теорії та практиці, свідчить про його науковість або раціоналізацію окремих аспектів педагогічної діяльності.
3.3. Раціональність витрат часу, зусиль, засобів є ознакою, пов’язаною з оптимальним навантаженням педагогів і учнів.
3.4. Стабільність педагогічного досвіду проявляється у стійкій ефективності результатів протягом тривалого часу.
3.5. Перспективність педагогічного досвіду підтверджується можливістю застосування його у масовій практиці.

                ІV. Класифікація перспективного педагогічного досвіду
4.1. Залежно від теми та змісту перспективний педагогічний досвід може бути:
загальний;
локальний.
Загальний досвід – це досвід, який висвітлює певну педагогічну технологію побудови навчально-виховного процесу, її змістову (зміст навчання) та процесуальну (методи, прийоми, форми навчання) основи.
Локальний досвід – це досвід, який представляє певний доробок учителя чи педагогічного колективу в побудові певних компонентів навчально-виховного процесу: цільового, стимулюючо-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-регулюючого, оцінно-результативного.
4.2. За рівнем творчої самостійності ППД поділяється на:
раціоналізаторський – досвід, який представляє собою удосконалення практики навчання, виховання чи управління в межах відомих форм та засобів (методів, прийомів) педагогічної діяльності;
новаторський –  досвід-дослідження, який представляє принципово нові для системи освіти педагогічні рішення.4.3. За кількістю авторів чи носіїв досвіду (окремий педагог, група педагогів, методичне об’єднання (далі МО) працівників закладів освіти, районних (міських) управлінь (відділів) освіти) перспективний педагогічний досвід може бути:
колективний,
груповий,
індивідуальний.

V. Організація роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду
5.1. Роботу з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ППД у навчальних закладах міста (району) області організовують директор, заступник директора, методист, вихователь-методист; у районних (міських) управліннях освіти – методист, головний (провідний) спеціаліст; у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти педагогічні працівники – методисти та завідувачі навчально-методичними кабінетами (далі методисти), а науковий супровід ППД забезпечують науково-педагогічні працівники кафедр.
5.2. Виявлення, вивчення, узагальнення та затвердження перспективного педагогічного досвіду на обласному рівні (ЗІППО) складає два роки і включає чотири етапи (додаток 1):
1-й – інформаційно-мотиваційний;
2-й – підготовчий;
3-й – основний;
4-й – заключний.
5.3. Виявлення та вивчення перспективного педагогічного досвіду на рівні навчального закладу, районного (міського) управління (відділу), ЗІППО складає один рік.
5.3.1. Виявлення та вивчення ППД передбачає:
визначення об’єкта (носія) перспективного педагогічного досвіду;
аналітичну оцінку вихідних матеріалів;
систематизацію відомостей про перспективний педагогічний досвід та комплектування довідково-інформаційних матеріалів.
5.3.2. Об’єкт для вивчення передового досвіду вибирається в результаті аналізу даних внутрішньої і зовнішньої інформації.
До внутрішньої інформації відносяться: звітні матеріали про переможців проведених конкурсів, тематичних оглядів і т.д.; відомості про прийоми і методи роботи педагогів-новаторів, творчо працюючих учителів.
До зовнішньої інформації відносяться: матеріали шкіл перспективного педагогічного досвіду, семінарів, конференцій; інформаційні, методичні матеріали інституту.
5.3.3. Рішення про порядок вивчення та узагальнення ППД конкретного автора (авторів) приймає відповідна кафедра ЗІППО з урахуванням пропозицій навчально-методичних кабінетів. Витяг із протоколу засідання кафедри подається на розгляд вченої ради інституту і затверджується наказом директора інституту.
5.4. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду складає один рік.
5.4.1. Методист систематизує зібраний матеріал в аспекті проблеми ППД, здійснює опис, визначає форму узагальнення.
5.4.2. Підготовлені методистом матеріали досвіду розглядаються та обговорюються на засіданні відповідної кафедри.
5.5. За поширення перспективного педагогічного досвіду у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період відповідає кафедра, яка рекомендувала досвід для затвердження вченою радою ЗІППО.
5.5.1. Поширення перспективного педагогічного досвіду – це діяльність, спрямована на ознайомлення працівників навчальних закладів із суттю досвіду, обґрунтування доцільності його впровадження, популяризацію перспективної педагогічної ідеї.
При цьому використовуються  різні види і форми роботи:
районні (міські) школи перспективного педагогічного досвіду;
виступи авторів та дослідників перспективного педагогічного досвіду на науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, «круглих столах», методичних об’єднаннях, курсах підвищення кваліфікації;
проведення майстер-класів, відкритих уроків, занять, виховних заходів, семінарів тощо;
публікації у фахових періодичних виданнях, веб-сайті ЗІППО;
індивідуальна робота педагогів з матеріалами ППД;
виставки та експозиції на науково-практичних конференціях, конференціях з обміну досвідом і заходах районного (міського) та обласного рівнів.
5.5.2. Упровадження перспективного педагогічного досвіду – діяльність, спрямована на практичну реалізацію педагогічних новацій, яка передбачає прогнозування очікуваних результатів.

VІ. Інформаційне забезпечення перспективного педагогічного досвіду
6.1. Результати вивчення та узагальнення ППД оформлюються у паперовому та електронному вигляді, а саме:
титульний лист (додаток 2);
інформація про автора ППД (додаток 3) з його фото;
рецензії заступників директора з наукової-дослідної роботи і міжнародної діяльності, навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти ЗІППО;
витяг із протоколу засідання відповідної кафедри ЗІППО про рекомендацію щодо затвердження ППД вченою або науково-методичною радою ЗІППО;
опис досвіду методистом або завідувачем навчально-методичним кабінетом (додаток 4).

6.2. Додатки можуть бути оформлені в електронному і паперовому виглядах (мультимедійні презентації, відео, фото) та  включати:
конспекти уроків, занять, виховних заходів;
сценарії змагань, свят, концертів, розваг;
фрагменти уроків, занять, виховних заходів, розваг, свят, концертів тощо;
дидактичний матеріал;
методичні рекомендації щодо впровадження;
список публікацій у періодичних виданнях.

VІІ. Затвердження перспективного педагогічного досвіду
7.1. За результатами виявлення, вивчення, узагальнення ППД відповідна кафедра порушує клопотання перед вченою радою ЗІППО про затвердження конкретного досвіду.
7.2. На основі поданих до розгляду вченою радою матеріалів про затвердження конкретного перспективного педагогічного досвіду виноситься рішення про затвердження та поширення ППД в навчальних закладах Закарпатської області.
7.3. Після отримання позитивного рішення засідання вченої ради ЗІППО, наказу директора інституту про затвердження конкретного перспективного педагогічного досвіду автору (колективу авторів) видається Свідоцтво.

Затверджено
рішенням вченої ради ЗІППО
_____________ 2013 року протокол №    

ДОДАТОК 1
ЕТАПИ ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ППД
Перший рік роботи
І. Інформаційно – мотиваційний етап
Завдання: формування позитивних мотивів і потреб педагога до узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
Види та форми роботи:
- визначення мети, об’єкта, предмета вивчення,
- оцінка досвіду відповідно до критеріїв та класифікації,
- обґрунтування теми, актуальності, новизни, перспективності досвіду,
- визначення організаційно-методичної системи роботи автора (авторів),
- винесення рішення про порядок вивчення і узагальнення ППД.
ІІ. Підготовчий етап
Завдання: виявлення педагогічних закономірностей, утілених та використаних у досвіді, допомога педагогу (колективу) в осмисленні свого досвіду.
Види та форми роботи:
- теоретична підготовка: вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми,
- вивчення особливостей здійснення освітнього процесу автором (колективом) досвіду – відвідування уроків, занять, інших заходів, які розкривають ідеї досвіду,
- відбір та класифікація практичних матеріалів, що відображають суть досвіду,
- визначення рівня раціональності і стабільності результатів педагогічного досвіду.

Другий рік роботи
ІІІ. Основний етап
Завдання: обґрунтування інноваційної перспективної педагогічної практики автора (колективу).
Види та форми роботи:
- систематизація поданого та дібраного матеріалу в аспекті проблеми,
- опис очікуваних результатів вивчення пропонованої освітньої новації;
- визначення сфери можливого застосування перспективного педагогічного досвіду у масовій практиці,
- визначення форми узагальнення ППД: доповідь (повідомлення, виступ) на педагогічній раді, засіданні МО, кафедри, вченої ради ЗІППО, видання методичних листів, розробок, брошур, збірників, посібників тощо.

ІV. Заключний етап
Завдання: презентація педагогічного досвіду автора (колективу) колегіальному органу (слухачам курсів підвищення кваліфікації).
Види та форми роботи:
- проведення лекцій, педагогічного практикуму,
- стендова наочно-демонстраційна популяризація ППД та ін.
ДОДАТОК 2
Обкладинка (титульний аркуш)
Повна назва установи, що представляє матеріал

ТЕМА ДОСВІДУ

Відомості про автора досвіду, адреса досвіду
(П.І.Б., посада, назва закладу)

Рік оформлення досвіду

ДОДАТОК 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА (КОЛЕКТИВ) ППД
1. Прізвище, ім’я по батькові.
2. Освіта.
3. Спеціальність за дипломом.
4. Який навчальний заклад і коли закінчив.
5. Педагогічний стаж.
6. Місце роботи, адреса, контактний телефон.
7. Посада.
8. Кваліфікаційна категорія.
9. Педагогічне, вчене звання, науковий ступінь.
10. Нагороди.
11. Проблеми, над розв’язанням яких працює автор (колектив).
12. Перелік друкованих робіт.
Фото (розм. 3-4 см.) розміщується у верхньому правому кутку аркуша.

ДОДАТОК 4
СХЕМА ОПИСУ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
1. Тема досвіду.
2. Вступ.
3. Мета дослідження.
4. Завдання дослідження.
5. Об’єкт дослідження.
6. Предмет дослідження.
7. Визначення актуальності.
8. Новизна педагогічних ідей.
9. Науково-теоретичне обґрунтування.
10.  Визначення виду досвіду.
11.  Основний зміст досвіду.
12.  Раціональність та стабільність застосування.
13.  Перспективність.
14.  Рекомендації щодо поширення ППД.
15.  Висновки.
16.  Список використаної літератури.
17.  Перелік додатків.
Опис оформляється за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 (210х298 мм) через півтора міжрядкових інтервали. Шрифт 14 Times New Roman. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Вирівнювання тексту по ширині рядка.