Співпраця кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи з Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти у підготовці педагогічних кадрів

20220113 1479 zippo

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи УжНУ активно співпрацює з освітніми закладами Закарпаття, громадськими організаціями, благодійними фондами в підготовці педагогічних кадрів. Зокрема, тривалий час продовжується плідне співробітництво кафедри з Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти (ЗІППО).

Історія становлення ЗІППО розпочалася ще в далекому 1946 році. Сьогодні Інститут є добре відомою установою системи освіти Закарпаття, який здійснює підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів дошкільної, початкової, загальної середньої та позашкільної освіти, а також стажування науково-педагогічних кадрів закладів вищої освіти краю.
ЗІППО систематично проводить семінари, конференції різних рівнів. Остання конференція (Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта: актуальні дискурси») відбулася в листопаді 2021 року. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи УжНУ була співорганізатором конференції, а викладачі і студенти взяли активну участь в її роботі (І.Козубовська, М.Опачко, О.Попадич та ін.). Матеріали конференції опубліковані у збірнику. Особливий інтерес для викладачів і здобувачів кафедри педагогіки мають публікації «Формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога», «Духовні цінності сімейного виховання», «Роль інклюзивно-ресурсних центрів у процесі деінституалізації», «Полікультурний розвиток підростаючого покоління в умовах поліетнічного середовища», «Концептуальні підходи до застосування інноваційних освітніх технологій у початковій школі» та інші, які вже використовуються кафедрою в освітньому процесі.
У процесі співпраці кафедри і ЗІППО підготовлені спільні публікації І.Козубовської з директором ЗІППО Я.Сивохоп та заступником директора О.Іваць («Альтернативні підходи в освіті»:матеріали міжнародної конференції в Будапешті, 2021 р. ). Стаття І.Козубовської та О.Іваць «Нова освітня парадигма «навчання впродовж життя» опублікована в зарубіжному наукометричеому журналі «Norvegian Journal of Development of the International Science»(2021р.).
Одним із аспектів співпраці є консультування з розробки освітніх проєктів, програм та рецензування навчально-методичних видань. З 2015 р. доц. М.Кухта є консультантом із розробки та впровадження навчальних і методичних матеріалів до освітньої програми інтегрованого спецкурсу «Культура добросусідства» для початкових класів полікультурних регіонів України, мета якої – виховання в учнів соціально-громадянської компетентності на принципах міжкультурного діалогу та етнічної, релігійної, мовної, гендерної, вікової, соціальної толерантності. Для апробації ОП в педагогічному процесі початкової школи Закарпатської області видано 5 найменувань робочого зошита з «Культури добросусідства» для учнів 1 – 4 класів, учителів і батьків, рецензентом яких є М.Кухта. Заступник директора ЗІППО з наукової роботи доц. О.Іваць є рецензентом методичних рекомендацій з проблем міжкультурної взаємодії, підготованих викладачами кафедри професорами І.Козубовською та О.Попадич.
Значну допомогу отримала кафедра з боку ЗІППО в процесі оформлення кабінету дошкільної і початкової освіти, зокрема, в підготовці матеріалів для навчальних стендів «Дошкільна освіта Закарпаття» і «Початкова освіта Закарпаття».
Упродовж листопада-грудня 2021 р. доценти кафедри М.Кухта і Л.Маляр пройшли стажування в ЗІППО і отримали відповідні сертифікати.
Науково-педагогічні працівники ЗІППО залучаються до рецензування освітньо-професійних програм, розроблених кафедрою загальної педагогіки та педагогіки вищої школи УжНУ, а також до профорієнтаційної роботи кафедри.
Обговорюються плани подальшої співпраці кафедри та Інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема залучення викладачів ЗІППО до аудиторних занять зі студентами УжНУ і викладачів кафедри – до читання лекцій для вчителів під час підвищення кваліфікації в ЗІППО, а також можливості проходження практики магістрів дошкільної і початкової освіти в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.

І.Козубовська
д.п.н., професор, завідувач кафедри
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи