Методичний семінар для вчителів української мови та літератури

fil330 серпня на базі філії у м. Берегові Закарпатського ІІППО відбувся інструктивно-методичний семінар щодо організації освітнього процесу та викладання української мови та літератури у закладах освіти з угорською мовою навчання у 2021/2022 н.р.
У роботі семінару брали участь вчителіз усіх відділів освіти ОТГ. Головною метою було ознайомити присутніх з новим Державним стандартом базової середньої освіти та ключовими компетентностями. Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, містить вимоги до обов’язкових результатів навчання й орієнтири для оцінювання їх. Документ відображає ключові компетентності, які мають бути сформовані у школярів після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи). 2021/2022 навчальний рік є перехідним між дією чинного Державного стандарту і впровадженням нового.
fil3Відповідно до Закону України „Про освіту” метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.
До ключових компетентностей належать:
1) вільне володіння державною мовою;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
3) математична компетентність;
4) компетентності у галузі природничих наук;
5) інноваційність;
6) екологічна компетентність;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність;
8) навчання впродовж життя;
9) громадянські та соціальні компетентності;
10) культурна компетентність;
11) підприємливість і фінансова грамотність.
Філія у м. Берегові ЗІППО