Матеріали засідання вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 29 грудня 2014 р.

1. Діагностування у професійній діяльності педагога.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Баяновської М.Р., зав.кафедрою суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, про «Діагностування у професійній діяльності педагога»  взяти до уваги.
2. Кафедрам інституту вивчити питання про вплив діагностування (вхідного, вихідного) на якість та продуктивність підвищення кваліфікації вчителів у процесі проходження курсів та в міжкурсовий період упродовж 2015 року.
3. Кафедрі суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін (завідувач – доц.Баяновська М.Р.) включити до програми кафедрального наукового семінару на 2015 рік тему «Діагностування в професійній діяльності вчителів суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін» до 15 січня 2015 року.
4. Науково-педагогічним працівникам кафедр інституту під час лекцій, семінарських та практичних занять відповідно до тем, розширити та поглибити їх зміст матеріалом про діагностування, упровадженням новітніх методик діагностування до 20 січня 2015 року.
5. Результати діагностування розмістити на сервері інституту.

2. Науковий супровід кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 р.
УХВАЛИЛИ:
1. Довідку «Науково-методичний супровід кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Державної  цільової соціальної програми підвищення якості шкільної  природничо-математичної освіти на період до 2015 року» (Орос В.М.) взяти до уваги.
2. Роботу кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій щодо науково-методичного супроводу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів вважати задовільною.
3. Кафедрі природничо-математичної освіти та інформаційних технологій разом з методистами кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін (Орос В.М., Бокоч О.С.) продовжити здійснювати науково-методичний супровід процесу підвищення якості природничо-математичної освіти.
4. У зв‘язку з достроковим припиненням дії Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (постанова КМУ України від 5 березня 2014 року № 17) зняти дане питання з контролю.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.

3. Про стан та перспективи впровадження в області інклюзивної освіти.
УХВАЛИЛИ:
1. Довідку Гаяш О.В., методиста кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освітит про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області: реалії та перспективи взяти до уваги.
1.1.  Продовжити роботу з надання методичної допомоги керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам щодо особливостей інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Упродовж року, Гаяш О.В.
1.2. До плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що працюють з дітьми в умовах інклюзивного навчання, ввести додаткові змістові модулі:
Корекційно-педагогічна робота з дітьми із синдромом Дауна.
Організація навчання, корекції та соціалізації дітей з аутичним спектром порушень в умовах загальноосвітнього навчального закладу. До вересня 2015 р.
1.3. Здійснювати методичний супровід реалізації оновленого змісту освіти дітей з особливими по требами. Упродовж року Гаяш О.В.
1.4.  Вивчити стан забезпечення соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних навчальних закладах комбінованого типу м.Ужгорода щодо адаптації до навчання у школі. Березень-квітень 2015 р., Гаяш О.В.
1.5. Підготувати:
1.5.1. Методичні рекомендації «Співпраця фахівців інклюзивного навчання як необхідна передумова забезпечення корекційної спрямованості педагогічної роботи. До квітня 2015 р., Гаяш О.В.;
«Навчально-методичне забезпечення опанування інтегрованого курсу навчання грамоти розумово відсталими першокласниками за новою програмою». До червня 2015 р., Гаяш О.В.
1.5.2. Навчально-методичний посібник «Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку як необхідна умова». До березня 2015 р. Гаяш О.В.
1.6.Вивчити стан науково-методично-практичного супроводу інклюзивної освіти в області та заслухати на науково-методичній раді ЗІППО. Листопад, 2016 р., Гаяш О.В.
2. Контроль за виконанням рішення науково-методичної ради ЗІППО покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.