Кабінет дошкільної та початкової освіти

Пріоритетними напрямками діяльності вчених, педагогів, культурних і громадських діячів довоєнного періоду в галузі освіти (Августина Волошина, Олександра Маркуша, Йосипа Бокшая, Ірини Невицької, Марійки Підгірянки, В.Гренджі-Донського та ін.) були: формування творчої особистості дитини, її духовної культури, загальнолюд-ської моралі.
У 1938 р. суспільним дошкільним вихованням дітей займалося 252 дошкільні установи, з них 132 – українською мовою навчання, 101 – чеською, 16 – угорською і 3 – іншими мовами навчання. Робота дитячих садків висвітлювалися на шпальтах освітянських періодичних видань, заснованих “Просвітою”. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалося на курсах, організованих органами управління освітою, як на місці, так і за межами Закарпаття (Чехія, Словаччина).
До 1948 року на теренах Закарпаття функціонували різні типи дитячих садків за формою власності: державні, сімейного типу, приватні, а в 1948 році всі дошкільні заклади були об’єднані в державні.
Цього ж року в Закарпатському інституті удосконалення кваліфікації вчителів введена посада методиста з дошкільного виховання, на яку було призначено Бублик Олександру Олександрівну. Згодом цю посаду займали: Маловічко Олександра Сергіївна; Скворцова Марта Михай-лівна; Шибицька Лідія Олександрівна; Дерев’янко-Лендел Ельвіра Карлівна; Грошик Марія Йосипівна; Пелехач Ганна Йосипівна.
У 50-60-ті роки робота кабінету дошкільного виховання зосереджувалася на реалізації завдань, що стосувалися розвитку системи суспільного дошкільного виховання.
Методична служба області працювала над впровадженням в практику роботи дошкільних установ “Програмно-методичних вказівок”, які регламентували діяльність цих закладів. Організовувалися “окружні” семінари та конференції дошкільних працівників, проводилось навчання педагогічних кадрів шляхом удосконалення форм методичної роботи (методоб’єднання, педчитання, школи передового досвіду та ін). Методисти надавали кваліфіковану допомогу “окружним” педкабінетам, керівникам методоб’єднань, методистам з проблем теорії та практики дошкільного виховання. Значна частина часу виділялася на вивчення стану навчально-виховного процесу у дитсадках області, надання допомоги у підготовці дитячих майданчиків у сільській місцевості, організації дитячих ясел, вивчення кращого досвіду педагогів-дошкільників та організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педкадрів.
Питання дошкільного виховання постійно контролювалися владними освітянськими структурами. Працівники кабінету дошкільного виховання залучалися до перевірок, організованих обласним відділом освіти.
Крім цього, значну допомогу в організації роботи дошкільних закладів, контролю за їхньою діяльністю надавали методичні кабінети на громадських засадах. Педагоги-методисти з числа кращих педпрацівників д/з брали участь у вивченні стану навчально-виховного процесу в д/с і підготовці методичних рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
У вересні 1968 року зав. кабінета М.Й.Грошик брала участь у роботі Всесоюзного семінару працівників освіти і сільського господарства з питань “Організація суспільного дошкільного виховання в сільській місцевості”, на якому поділилася досвідом роботи в Закарпатській області.
Починаючи з 50-х років значно збільшилася кількість дошкільних закладів та охоплення дітей дитячими установами. Протягом 1951-1985 років кількість дітей, охоплених суспільним дошкільним вихованням, зросла до 40 тисяч. У 1980 р. працювали 643 дошкільні установи.
З 1979 року роботу кабінету дошкільного виховання очолила Н.С.Майор, а з 1980 року методистом працює О.О.Шандровська (Тимофієва). За весь період роботи вони спільно вирішують завдання, які ставить перед органами освіти сьогодення.
Ними систематично вивчається стан навчально-виховного процесу в д/з області, організовуються педагогічні конференції, обласні семінари для керівників і організаторів дошкільної освіти, методичного активу, керівників методоб’єднань, шкіл ППД та ін. з актуальних проблем розвитку освіти, що сприяє росту фахової майстерності педагогів-дошкільників та поліпшенню діяльності дошкільних закладів.
Кабінетом інституту розробляється різноманітна тематика курсів для працівників різних категорій з урахуванням їх специфіки. Підбирається відповідна лектура з числа науковців УжДУ, методистів, викладачів Мукачівського п/у, та педагогів-практиків, що мали значний досвід у справі дошкільного виховання. Активнішою стала співпраця з викладачами Мукачівського педучилища, яке з 1956 року готувало кадри для дитячих садків. Викладачі К.В.Попович, В.Й.Темето, Ж.А.Земко, К.Д.Петричко, М.А.Кочура, Г.І.Бецанич були кращими лекторами на курсах.
За період 1981-1985 роки курсову підготовку при ІУКВ пройшли 2336 педагогів шести категорій.
Досвід роботи кращих педагогів збагатив картотеку ППД інституту. Окремі надбання колективів дошкільних установ області експонувалися на Виставці досягнень народного господарства СРСР та України.
На ВДНГ СРСР у 1981 році кабінет дошкільного виховання представив досвід вихователя ДНЗ № 27 машинобудівного заводу м.Ужгорода Г.М.Богданової, а досвід роботи виховательки Підвиноградівського дитсадка Виноградівського району Л.І.Куцин був представлений у 1984 році.
З 1986 року, у зв’язку з виходом у світ нової Програми для дошкільних закладів, методисти ІУКВ провели цикл семінарів-практикумів для інспекторів та методистів дошкільного виховання районних (міських) відділів освіти, керівників дошкільних закладів, з проблеми: “Завдання відділів народної освіти, працівників дошкільних закладів по впровадженню нової “Програми навчання та виховання в дошкільному закладі”.
Спільно з НДІ психології УРСР та обласною стоматологічною поліклінікою випущено ряд методичних рекомендацій на допомогу дошкільним працівникам. З них:
- поліпшення підготовки дітей до навчання в школі;
- виховання цілеспрямованості на заняттях з конструювання в старших дошкільників;
- гігієнічне навчання та формування культурно-гігієнічних навичок по догляду за порожниною рота в дітей дошкільного віку.
90-ті роки минулого століття охарактеризувалися становленням української національної системи освіти краю в незалежній державі. Державна національна програма “Освіта” визначила основні вектори розвитку дошкільної освітньої ланки та вимоги до вихователя-педагога нового покоління, його загальної культури, професійної кваліфікації, а також задекларувала пріоритетні напрямки кадрової політики, серед яких “створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників, забезпечення їх високого статусу в суспільстві”.
Стратегія кабінету дошкільного виховання, зокрема, його працівників Н.С.Майор, О.О.Шандровської, у ці роки спрямовувалася на пропаганду ідей суспільного дошкільного виховання, збереження мережі ДНЗ, удосконалення змісту дошкільної освіти, впровадження нових ідей національного виховання, які б сприяли удосконаленню виховного процесу, його гуманізації та демократизації.
Методисти інституту спрямовували роботу методичної служби області на максимальне використання творчого потенціалу працівників, організацію методичного навчання.
На допомогу вихователям у відділи освіти в ці роки було направлено ряд інструктивно – методичних матеріалів з організації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів, зокрема:
- Лист МО України від 05.09.1996 р. про Базовий компонент дошкільної освіти;
- Психолог дошкільного закладу (інструктивно – методичний лист);
- Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку;
- Навчання дітей українського мовлення та ознайомлення з культурою і традиціями українського народу;
- Українські рухливі ігри для дітей 5-6 років та ряд інших.
Методична служба ІУКВ спільно з обласним управлінням освіти активно використовує обласні семінари, як одну з активних форм методичної роботи з районною методичною ланкою. Саме через них до кожного педагога доносяться актуальні питання модернізації дошкілля, методичні рекомендації з різних проблем навчально-виховного процесу, пропонуються шляхи їх вирішення.
Протягом багатьох років у тематику обласних семінарів включаються питання національного духовного виховання. Окрім теоретичної і практичної роботи, учасники мають змогу ознайомитися з духовними святинями регіону, його заповідними місцями, народними промислами і талантами. Доцільність і ефективність такого підходу засвідчив Всеукраїнський науково-практичний семінар “Формування духовного світогляду дошкільника”, який проводився МОН України на базі дошкільних закладів області. На семінарі було відмічено, що закарпатське дошкілля, його управлінська і методична служби мають чітко визначену систему роботи з питань духовного становлення особистості дошкільника. Досвід роботи з даного питання схвалений МОН України, широко висвітлений у місцевих та республіканських педагогічних виданнях.
Обласна методична служба спрямовує роботу дошкільних закладів на пошук нестандартних форм і методів педагогічного впливу, впровадження інноваційних технологій, творче використання перспективного педагогічного досвіду.
Значну роль у наданні необхідної методичної допомоги працівникам дошкільних закладів відіграють видані методичні посібники з проблем організації педагогічного процесу. Варто відзначити, що методичні посібники, які є в доробку кабінету дошкільної і початкової освіти ЗІППО, мають високий рейтинг не лише серед педагогів-дошкільників, вчителів початкових класів, а й серед широкого батьківського загалу. Ряд посібників мають гриф МОН України.
Склались добрі традиції плідної творчої співпраці методистів інституту з відділом дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти обласного управління освіти і науки. Вона є постійним лектором на курсах підвищення кваліфікації дошкільних працівників, бере активну участь в організації і проведенні педагогічної практики для слухачів курсів, практичних і семінарських заняттях, тематичних дискусіях, а також у проведенні обласних конференцій, засіданнях творчих груп, методичних об’єднаннях та ін.
Оскільки на сьогодні актуальним є питання неперервності освіти, наступності дошкільної і початкової ланки, з 2003 р. кабінети дошкільного виховання та початкового навчання були об’єднані в кабінет дошкільної і початкової освіти. Очолила колектив Н.С.Майор.
З часу відкриття кафедр кабінет плідно і творчо співпрацює з науковцями інституту в напрямку забезпечення наукового підґрунтя методичної роботи з кадрами дошкільних закладів. За останні роки методисти кабінету, педагоги дошкільної ланки освіти беруть все активнішу участь в традиційних Всеукраїнських науково-методичних конференціях з проблем післядипломної освіти педагогів, виступаючи з доповідями з проблем дошкільної освіти. Більше 20 статей надруковано в наукових збірниках інституту і за межами області (Київ, Рівне, Одеса, Луцьк).
Працівники кафедри (В.В.Химинець, М.Ю.Ціпле, Я.М.Сивохоп та ін.) залучають курсантів до інтерактивних форм роботи, чим сприяють підвищенню їхньої педагогічної майстерності, активному включенню в перебудовні освітні процеси.
Змістовні надбання має кабінет дошкільної і початкової освіти з кафедрою методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (зав. кафедри доцент М. Баяновська). Методисти кабінету та працівники дошкільних закладів спільно з кафедрою беруть участь у реалізації обласних заходів, які проводить інститут спільно з управлінням освіти (тематичні дискусії, конференції, організація роботи педагогічних майстерень за різними напрямками, наукові круглі столи, науково-методичні консиліуми, рецензування науково-методичних видань тощо).
Доцент кафедри методики викладання предметів природничо-математичного циклу, кандидат педагогічних наук О.В.Химинець творчо співпрацює з дошкільною методичною службою в напрямку забезпечення вивчення особистості дошкільника, визначення психологічних основ індивідуального підходу до дітей, специфіки обдарованості їх та проблем готовності до школи. Під час курсової підготовки педагоги мають змогу ґрунтовно поповнити скарбничку власного досвіду цінними теоретичними і практичними знахідками з питань виховання і розвитку дитини. Цьому сприяють лекції професора В. Химинця, науковців, письменників Л. Ходанич та П. Ходанич, кандидата біологічних наук О.Грабовського та ін.
Заслуговує на увагу багаторічна плідна співпраця методичної служби ІППО з Мукачівським гуманітарним педагогічним інститутом. Керівництво інституту і його викладацький склад упродовж багатьох років творчо співпрацює з кабінетом дошкільної і початкової освіти з різних питань поліпшення навчально-виховного процесу (організація та проведення курсів, виступи викладачів на семінарах, конференціях, організація педагогічної практики і т.п.). Активним учасником цих заходів, є проректор з навчальної роботи цього інституту М.Марусинець, кандидат психологічних наук, доцент. Її творча співпраця з дошкільними закладами області сприяє формуванню суспільної думки про роль дошкільного виховання у розвитку особистості, впливає на позитивні зміни в справі інтеграції початкової та дошкільної освіти.
Значний вклад у процес підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ області вносять керівники та організатори дошкільної освіти цього навчального закладу (Г.А.Токар, О.В.Гуменецька, Г.А.Фулитка,
Н.О.Степанюк, Т.В.Попович, О.Ф.Капцош, О.Ф.Катишева, Л.Є.Понго, О.М.Добош, Т.В.Попович) та педагогічні колективи дошкільних закладів міст Ужгорода, Мукачева, Берегова, на базі яких проходить педагогічна практика.

- Інститут проблем виховання АПН України;
- Лабораторія психології дошкільника Інституту психології АПН України ім. Г.С.Костюка;
- Науково-методичний центр середньої освіти МОН України (дошкільний відділ);
- Методичний центр Університету Матея Бела (Словацька республіка);
- Ужгородський Національний Університет;
- Київський міський педагогічний університет ім. Б.Грінченка (кафедра теорії та методики дошкільної освіти);
- Рівненський державний гуманітарний університет;
- Прикарпатський університет ім. В.Стефаника;
- Південноукраїнський державний педагогічний університет
ім. К.Д.Ушинського;
- Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут;
- Житомирський ІППО;
- Львівський ІППО;
- Запорізький ІППО;
- Миколаївський ІППО;
- Хмельницький ІППО;
- Вінницький ІППО;
- Журнал “Дошкільне виховання”;
- Газета “Дитячий садок”;
- Видавництво “Мандрівець”;
- Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво “Карпати”;
Досягнення, проблеми та перспективи суспільного дошкільного виховання в області широко висвітлюються на шпальтах місцевих та загальнодержавних видань, в педагогічній пресі та на ТБ. У доробку кабінету налічується більше сотні статей та інших матеріалів з соціально-педаго-гічних проблем та завдань з виховання і розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Кабінет початкового навчання розпочав свою діяльність у 1946 р. Першим його керівником була Н.М.Орябець. Згодом посаду завідувача і методиста займали Г.О.Білокопитова, М.В.Андрієвська, Л.І.Несторович, О.Г.Кочетова, С.Й.Лисенко, В.П.Лисенко, Г.К.Трохименко, М.В.Шпон-
так, О.В.Шмунда, О.М.Сенчило, В.Й.Туніш, І.Ф.Чумак, Ф.Х.Бахтє-
єва, А.А.Брель. У 1975 р. введено посаду методиста початкових класів. Ці функції певний період виконували Г.М.Гаврилюк та Е.І.Бабидорич. У 1976 р. методистом цього кабінету призначено Г.І.Могориту, яка з 1980 до 1992 р. успішно виконувала функції завідувача. У 1992 р. у зв’язку з реорганізацією інституту кабінет початкових класів приєднано до об’єднаного кабінету методики викладання загальноосвітніх дисциплін і початкового навчання, який очолив доцент В.М.Петечук. У 2003 р. з повторною реорганізацією інституту створено кабінет дошкільної і початкової освіти, куди ввійшли працівники колишнього кабінету дошкільного виховання Н.С.Майор, О.О.Тимофієва, початкових класів – Г.І.Могорита та М.Ю.Кірик.
Послідовно удосконалювались форми і методи організації курсової підготовки вчителів, надавалась кваліфікована методична допомога відділам освіти та їх методичним кабінетам, вивчався, узагальнювався і творчо впроваджувався передовий педагогічний досвід учителів, діяльність їх спрямовувалась на успішну реалізацію принципу оптимізації навчально-виховного процесу. Особлива увага приділялась творчій підготовці педкадрів до навчання дітей шестирічного віку.
Зусиллями методистів Г.І.Могорити та М.Ю.Кірик налагоджено тісну співпрацю з авторами нових програм та підручників О.Савченко, М.Вашуленко, Н.Бібік, Т.Байбарою, К.Прищепою, Л.Кочіною, М.Богданович та провідними спеціалістами Міністерства освіти і науки України А.Заїкою, Л.Щербаковою. З ініціативи методистів кабінету ці та інші фахівці й автори підручників запрошувалися для читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять зі слухачами курсів, а також зустрічалися з вчителями шкіл області з метою обговорення питань реформи загальноосвітньої школи та організації навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти. Водночас разом з методистами інституту вони вели спостереження та аналіз впровадження експериментальних підручників.
У зв’язку з переходом (2001 р.) початкової школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання (постанова Кабміну України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”) особливо пожвавилась організація методичної роботи з педагогічними кадрами. Удосконалено навчально-тематичний план курсової підготовки з врахуванням вимог до сучасної школи. Щорічно курси підвищення кваліфікації проходять понад 500 учителів. Підвищено вимогливість до впровадження у навчальний процес педагогічних інноваційних технологій та перспективного досвіду, налагоджено ефективну діяльність постійно діючого семінару методистів методкабінетів, що відповідають за початкову ланку навчання, продуктивнішою стала робота творчих груп та шкіл передового педагогічного досвіду. Підвищилась науково-методична і практична роль педагогічних читань, тематичних дискусій, конференцій, “круглих столів”, творчих звітів, тижнів педагогічної майстерності, які успішно проводяться методистами інституту для вчителів початкових класів. Завдяки досягнутим успіхам у навчально-виховній діяльності початкових шкіл області частішим стало проведення в регіоні Всеукраїнських семінарів. Так, у 2003 р. проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар “Інтегрований підхід до розвитку особистості в умовах сільської школи” на базі Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського району, а у 2004 р. в Закарпатському інституті післядипломної освіти успішно пройшов Всеукраїнський науково-методичний семінар з розробки типових навчальних планів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи загальної середньої освіти.
Традиційним стало щорічне проведення обласних науково-практичних семінарів з питань ефективності сучасного уроку, апробації підручників, впровадження інноваційних педагогічних технологій, організації методичної роботи та ін. Постійний творчий пошук сучасних інноваційних технологій сприяв науковому зростанню педагогів. І як наслідок, сьогодні у початковій ланці працює ціла плеяда вчителів, досвід яких заслуговує на увагу. Серед них О.Рогач, М.Колядка, Н.Степан, Л.Немеш, Н.Грищенко (м.Ужгород), Х.Михайлова, Є.Секереш, В.Машіка (м.Мукачево), М.Лендєл, М.Дзихор (Іршавський р-н) та ін. Помітно зросла кількість учителів, яким за наслідками атестації, присвоюються педагогічні звання. Знаковим є те, що 88 вчителям присвоєно звання “вчитель-методист”, 445 – “старший учитель”, 469 мають вищу кваліфікаційну категорію.
Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів шкіл області щорічно вивчається й обговорюється на засіданні науково-методичної ради інституту. Тільки протягом двох останніх років це питання вивчалось у навчальних закладах Мукачівського, Міжгірського, Іршавського, Свалявського, Хустського районів та м. Мукачева, а також у школах з угорською мовою навчання м.Ужгорода та Ужгородського району.
Методисти Г.І.Могорита та М.Ю.Кірик надають особливого значення організації проведення Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”. На заключний етап цього конкурсу за наслідками глибокого вивчення не тільки необхідних письмових матеріалів, але й аналізу діяльності вчителя, допускаються найкращі педагоги. В результаті, в 2002 р. лауреатом Всеукраїнського конкурсу (ІV заключний етап) у номінації “початкові класи” стала вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. №9 м. Ужгорода Н.О. Гордуз, у 2004 р. – вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. №11 м.Мукачева
К.Ф. Телінгер-Вагерич.
З часу проведення міжнародного дитячого конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика учні 3-4 класів щороку беруть у ньому активну участь. Нещодавно учень 4 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ужгорода Данилюк Павло став лауреатом загальнонаціонального конкурсу