Сучасний погляд на готовність дитини дошкільного віку до навчання в Новій українській школі

01 12

18 березня 2019 року у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся семінар „Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти: впровадження освітньої програми „Впевнений старт” у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку”. Учасниками семінару були вихователі, вихователі-методисти, директори закладів дошкільної освіти Закарпаття.

Автори програми Наталія Гавриш, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького державного університету ім. Г. Сковороди, та Олена Хартман, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, презентували сучасні освітні технології, дидактико-методичні основи освітньої діяльності за програмно-методичним комплексом „Впевнений старт”.
Олена Хартман презентувала проект „Впевнений старт” – освітню програму для дітей старшого дошкільного віку та програмно-методичні матеріали до неї. Ознайомила з концепцією освітньої програми, яка забезпечує принцип наступності між дошкільною освітою та Новою українською школою. Радісне навчання, пріоритет партнерства, забезпечення максимальної активності дитини під час проживання кожного дня передшкільного року – головні принци­пи Програми. Вихователь, який дотримується цих принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя. Педагоги ознайомилися з оновленою програмою; концептуальними підходами щодо особливостей її впровадження; навчально-методичним комплектом до програми, сучасною моделлю науково-методичної підтримки педагогів-практиків, які працюватимуть за програмою „Впевнений старт”, та батьків вихованців.
Освітня програма реалізує державну політику в галузі освіти щодо питань особистісного розвитку дитини, враховує стратегічний курс розвитку системи освіти України загалом. Концептуальні засади програми узгоджені з пріоритетами загальнолюдських цінностей, що забезпечує спрямованість програми на формування загальної культури життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.
Реалізація програми потребує врахування специфічно дитячих видів діяльності (спілкування, гра, образотворча, господарсько-побутова, пізнавально-дослідницька, здоров’язберігальна діяльність). Це забезпечує формування психологічної зрілості дошкільника, готовності дитини до систематичного навчання в умовах Нової української школи (життєві компетентності та здатність до навчання: мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, сформований інтерес до пізнавальної діяльності).
У рамках проекту на допомогу педагогам розроблена „Книга вихователя” у трьох частинах, яка передбачає систему планування та організації освітнього процесу на засадах інтеграції. Цьому сприятиме запропонований авторами блочно-тематичний підхід. За концептуальними засадами „Книга вихователя” у застосовує прогресивні концептуальні підходи, гуманістичні погляди на роль дитини і педагога в освітньому процесі, ефективні форми організації життєдіяльності та технології навчання. Зміст методичного посібника узгоджено з усіма навчально-методичними матеріалами: „Книга для дошкільника” у трьох частинах з „Альбомом з художньо-творчої діяльності дітей”, „Літературною хрестоматією”, „Книгою для батьків”, що забезпечує єдність підходів і дає змогу досягти якісного результату.
Наталія Гавриш презентувала інноваційні підходи щодо роботи вихователя за змістом основних видів діяльності дитини: комунікативної, здоров’язберігальної й рухової, господарсько-побутової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької, мовленнєвої та ігрової. Авторка зазначила, що комунікативна діяльність, або спілкування дитини старшого дошкільно­го віку, розуміється як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії. Головним навчальним змістом діяльності спілкування є розуміння іншої людини. Кінцевим результатом життєвих навичок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) у різноманітних ситуаціях спілкування (у грі, пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпечують взаєморозуміння між учасниками комунікації). Невербальні засоби спілкування та мов­леннєве висловлювання (думка, що оформлена у мовлення) є інструменталь­ними засобами комунікативної діяльності. Саме тому вони виступають освітнім змістом „научіння” кожної дитини правильно та адекватно, відповідно до ситуа­цій спілкування, використовувати різноманітні засоби комунікації.
Олена Хартман ознайомила педагогів з дидактико-методичними основами освітньої діяльності за програмою „Впевнений старт”. Акцентувала увагу на дотриманні принципів, які відповідають сучасним тенденціям розвитку, виховання і навчання дошкільників, зокрема, на принципах єдності та інтелекту, орієнтованості на формування компетентної особистості (зміна знаннєво-інформаційних професійних дій педагога на компетентнісний підхід) і принцип пріоритету досвіду перед научінням (діяльнісний підхід – „досвід діяльності” набуває статусу дидактичної одиниці).
У рамках проекту було організовано тренінги з підготовки тренерів для подальшого навчання вихователів за програмно-методичним комплексом „Впевнений старт”. Педагоги відпрацьовували алгоритм методики організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти за програмно-методичним комплексом „Впевнений старт”. 30 учасників семінарів-тренінгів отримали сертифікати та програмно-методичні комплекси. У підсумках висловили велику подяку Наталії Василівні та Олені Юріївні за організовані тренінги, сучасні інтерактивні технології та розробку програмно-методичного комплексу „Впевнений старт”.