Методика викладання української мови як державної для початкової школи

ТитульнаРідна мова – мати єдності, батько
громадянства і сторож держави.
Мікалоюс Даукша
Навчання мови – складне педагогічне явище, яке має розглядатися як система. Її компонентами є: мета, зміст, методи, засоби, форми і результати навчання. Усі вони тісно пов'язані між собою, взаємодіють і взаємозумовлюють один одного. Головним серед них є мета навчання, що пронизує всі інші компоненти і, насамперед, зміст навчання. Зміна одного чи кількох компонентів може вплинути на характер усієї системи навчання. Наприклад, зміна змісту будь-якого компонента викликає зміну методів, способів і форм навчання, а отже, і всієї системи.
У період реформування освітнього процесу України, виникла нагальна потреба розробки інтегрованого курсу «Методика викладання української мови як державної для початкової школи» закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин як складової загальної «Методики викладання української мови».
Використання державної мови у професійній діяльності та повсякденному спілкуванні представниками національних меншин, інтенсивність мовних контактів та взаємовпливів значною мірою залежать від мови освіти та шкільної освіти.
У Закарпатській області, крім шкіл з українською мовою навчання, функціонують освітні заклади, викладання в яких ведеться угорською, румунською, словацькою та іншими мовами. В усіх цих школах українська мова вивчається як державна. Вона є обов’язковим компонентом базового змісту освіти національних меншин в Україні, окремим навчальним курсом.
Проблема методики викладання української мови як нерідної привертала увагу і науковців, і педагогів-практиків, і письменників, і громадських діячів. Свідченням цього є численні наукові праці, методичні розробки, програми, підручники (серед авторів, зокрема, К. Повхан, Ж. Кошкіна, С. Черничко, К. Маргітич, Ю. Герцог, та ін.). Проте зміна суспільних реалій, освітніх орієнтирів ставить нові завдання перед учителями початкової освіти.
І ось, на початку 2021 року вийшов з друку науково-методичний посібник для вчителя «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 1–4 КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ» з грифом Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 13.10.2020 № 1-11-7044). Автори методичної розробки – це група творчих науково-педагогічних працівників, а саме, Марія Кірик, методист кабінету методики дошкільної та початкової освіти Закарпатського ІППО, Катерина Маргітич, кандидат педагогічних наук Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ та Людмила Данилова аспірант Ізмаїльського державного університету.
З 1991 року - це перша регіональна спроба узагальнення зібраних практичних напрацювань та науково-теоретичних положень з особливості вивчення державної мови здобувачами початкової освіти у закладах загальної середньої освіти з угорською мовою навчання.
Ініціатором написання методики виступила Марія Кірик, яка сама працювала у класах з угорською мовою навчання в одній зі шкіл Ужгородського району та вивчала спільні та відмінні особливості угорської та української мов. Катерина Маргітич вивчала проблеми навчання державної мови під час підготовки майбутніх спеціалістів для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання. Людмила Данилова вивчала психоло-лінгвістичні особливості та можливості молодших школярів.
Методика початкового викладання української мови як державної, яка є складовою загальної методики мови, ґрунтується на дослідженнях психологічних особливостей здобувачів початкової освіти, лінгводидактичних особливостях української мови, організації процесу навчання, сукупності методів, прийомів, правил, засобів і форм навчання школярів, для яких українська мова не є рідною.
Своєрідність представленої методики початкового навчання української мови як державної полягає в тому, що вона покликана забезпечити практичний характер використання мови у життєвих ситуаціях для соціалізації учнів на рівних правах з усім населенням України.
Мета курсу методики викладання української мови в 1–4 класах як державної у закладах загальної середньої освіти з угорською мовою навчання – допомогти вчителю-предметнику освоїти специфіку методики викладання в початковій школі, в основу якої покладені психологічні особливості молодших здобувачів освіти та лінгвістична специфіка щодо вивчення початкового курсу мовно-літературної освітньої галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. Автори пропонують найдоцільніші класичні та сучасні методи і прийоми, найефективніші форми навчання молодших здобувачів освіти та організації освітнього середовища на засадах партнерства.
Завдання курсу – удосконалення структури і пошук втрачених елементів складових методики викладання української мови як державної у початковій школі. Знання та високий рівень компетенцій у спілкуванні державною мовою забезпечують порозуміння представників різних національних меншин між собою в багатонаціональних мікроареалах та їх соціалізацію, інтегрування в широкий загальнодержавний макросоціум, створюють умови для безперешкодної комунікації в різних ситуаціях (повсякденному житті, освіті, виробничій діяльності), відкривають доступ до джерел різноманітної інформації, надбань культури.
         Цінність даного посібника полягає в тому, що вчителі початкових класів зможуть вирішити хоча частину проблем, які виникають при вивченні української мови в школах з угорською мовою навчання, серед яких виокремлюють такі:
1. Методична розробка подає конкретні рекомендації щодо вивчення державної мови здобувачів початкової освіти при відсутності мовного середовища та у змішаному.
2. Особлива увага відведена методиці викладання основного мовного змісту (розділів та тем) державної мови в початковій школі, порівняльній характеристиці мов та відмінності між українською та угорською мовами.
3. Методичний посібник – це допомога учителям-філологам усвідомити специфіку організації інтегрованого навчального процесу в початковій школі.
Отже, зроблено тільки перший крок – допомога вчителю. Однак, ще ряд проблем, які потрібно вирішити, серед них:
1. Приведення програм і підручників для закладів загальної середньої освіти з угорською мовою навчання у відповідність до Державного стандарту початкової освіти, враховуючи специфіку вивчення української мови в угорськомовних школах.
2. Поповнення шкільних бібліотек українсько-угорськими та угорсько-українськими словниками, художньою літературою, аудіо- й відеопродукцією українською мовою для молодших школярів.
3. Необхідна розробка лінгвістичного змістового опису української мови як нерідної (іноземної) для початкової школи, створення словників-мінімумів для учнів відповідно до кожного року навчання, визначення науково обґрунтованого змісту навчання, необхідного і достатнього для забезпечення комунікативної компетентності учнів у різних сферах спілкування.
Автори