Методичні рекомендації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua.
Організація навчання здійснюватиметься за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (зі змінами). Міністерство освіти і науки надало методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 24.05.13 № 1/9-368).
У 2013-2014 н.р. учні 5 класів навчатимуться за новою навчальною програмою з історії, спрямованою на реалізацію вимог освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Пропедевтичний курс називається Вступ до історії, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, які висуваються до загальноосвітньої підготовки учнів.
Програма розрахована на 35 годин (1 година на тиждень). Серед них - години для уроків узагальнення, тематичної перевірки, оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Заплановані й уроки підсумкового узагальнення, практичних занять. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки в програмі сформульовано як перелік умінь та навичок, що їх мають набути учні в процесі вивчення кожної теми. Години резервного часу вчитель може використовувати на власний розсуд.
Уперше в програмі вводяться спеціальні уроки - практичні заняття. Це зроблено з метою набуття школярами історичної та інших компетентностей та відповідно до державних вимог із загальноосвітньої підготовки учнів. Такі заняття в курсі історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Під час практичного заняття вчитель є консультантом у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу залежно від віку та пізнавальних можливостей. Порядок проведення практичних занять і оцінювання їхніх результатів та наявність домашнього завдання після нього залишається у компетенції вчителя.
Елементарність, початковість курсу зумовлює певні труднощі в проведенні уроків узагальнення. Під час таких уроків акцент має бути також перенесений на вміння учнів. Тож кожна наступна тема має відзначатися вищим рівнем сформованості вмінь. Варто пам’ятати, що від п’ятикласників не вимагається тлумачення тих історичних понять, вивчення яких передбачено програмою у старших класах, відповідати на запитання, що вимагають системних знань і багатшого життєвого досвіду.
Пропедевтичний курс Вступ до історії укомплектований підручниками — переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників для 5 класу загальноосвітньої школи: В.Власова (Видавництво «Генеза») та О.Пометун, І.Костюк, Ю.Малієнко (Видавничий дім «Освіта»).
Програма надрукована в науково-методичному журналі «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання» Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 12, 2012р. (с.3-7).
Для учнів 6 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).
Учні 6-9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія 5-12 класи» (2005р.). Відредаговані програми розміщені на сайті (www.mon.qov.ua). Для 10-11 класів рівня стандарту, академічного та профільного рівнів чинними залишаються програми, підготовлені авторським колективом на чолі з Пометун О.І., завідувачем лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України, доктором педагогічних наук, професором. Вони затверджені Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021).
Задля забезпечення профільного навчання галузі Міністерство освіти і науки України видало Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 5-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму у 3-х частинах (Київ, 2010 р.). Навчальні заклади мають можливість обирати курси за вибором та факультативи з історії, правознавства, громадянської освіти, етики та християнської етики тощо задля забезпечення допрофільного та профільного навчання.