Порівняльна характеристика навчальних планів

Порівняльна характеристика  навчальних планів і програм профільного навчання фізики у 10-их класах стандартного, академічного та профільного спрямування
10 клас


профільний рівень – 5 год на тиждень
(всього 175 год)

академіний рівень – 3 год на тиждень
(всього 105 год)

рівень стандарту – 2 год на жиждень
(всього 70 год)

Вступ (7 год)

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні моделі. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Скалярні і векторні величини. Дії з векторами. Системи координат та визначення положення тіла в просторі. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їх побудови. Поняття похідної.

Вступ (4 год)

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин.
Скалярні і векторні величини. Дії з векторами. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їх побудови.

МЕХАНІКА
ВСТУП (2 год)
Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

 

Кінематика ( 30 год)
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Простір і час. Способи вимірювання довжини і часу. Просторові і часові масштаби природних явищ і процесів. Способи опису руху. Фізичне тіло і матеріальна точка.  Поняття про абсолютно тверде тіло. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Методи дослідження механічного руху.
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Перетворення Галілея. Графіки  залежності кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі.
Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки  залежності кінематичних величин від часу при рівноприскореному прямолінійному русі.
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Кінематичні рівняння руху тіла по колу. Доцентрове прискорення. Нерівномірний криволінійний рух. Тангенціальне і нормальне прискорення.
Інваріантні і відносні величини кінематики.

Лабораторні роботи

1. Вимірювання середньої швидкості руху тіла.
2.  Дослідження рівноприскореного руху.
3. Дослідження руху тіла по колу.

Кінематика ( 20 год)
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху.
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. Графіки  залежності кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі.
Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки  залежності кінематичних величин від часу при рівноприскореному прямолінійному русі.
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Доцентрове прискорення.

Лабораторні роботи
 1. Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі.
 2. Дослідження руху тіла по колу.

Розділ 1. КІНЕМАТИКА  (10)
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєк­торія руху.
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Графіки руху.
Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.
Лабораторна робота
1. Визначення прискорення тіла при рівно- ­прискореному русі.

Динаміка (45 год)
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
Гравітаційна взаємодія. Гравітаційне поле. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.  Вплив добового обертання Землі на значення прискорення вільного падіння.
Вага і невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.
Штучні супутники Землі. Перша та друга космічні швидкості. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики
Деформація тіл. Види деформації. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука.  Модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл.
Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідинах і газах.
Рух тіла під дією кількох сил.
 Потік рідини в трубі. Рівняння Бернуллі. Підіймальна сила крила.
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умови рівноваги тіла. Момент сили. Центр тяжіння.
Рух твердого тіла. Центр мас. Обертання тіла навколо нерухомої осі. Момент інерції. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.
Неінерціальні системи відліку. Рух тіл у неінерціальних системах відліку. Сили інерції. Відцентрова сила інерції. Явища, що спостерігаються в неінерціальних системахвідліку.
Лабораторні роботи

 1. Вимірювання сил
 1. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально.
 1. Вимірювання коефіцієнта жорсткості.
 2. Вимірювання коефіцієнта тертя.
 3. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
 4. Визначення центра мас плоских фігур

Динаміка (30 год)
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.
 Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики
Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга.Закон Гука.  Модуль Юнга.
Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.
Рух тіла під дією кількох сил.
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.

Лабораторні роботи

 1. Вимірювання сил.
 2. Вимірювання коефіцієнта жорсткості.
 3. Вимірювання коефіцієнта тертя.
 4. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Розділ 2. ДИНАМІКА (20)
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Штуч­ні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
Рух тіла під дією кількох сил.
Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.
Лабораторні роботи
2. Вимірювання сил.
3. Дослідження рівноваги тіла під дією кіль­кох сил.

 

 

Розділ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА (4)
Основні положення спеціальної теорії від­носності. Швидкість світла у вакуумі.  Відносність одночасності подій. Закон взаємозв’язку маси та енергії.

Закони збереження в механіці (25 год)
Імпульс тіла. Імпульс системи тіл. Замкнені системи тіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Реактивні двигуни.
Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Кінетична енергія тіла, що обертається. Консервативні сили. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний та непружний удар двох тіл.
Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
Лабораторні роботи

 1. Дослідження пружного удару двох ті
 2. Вивчення закону збереження механічної енергії

Закони збереження в механіці (15 год)
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух.
Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний удар двох тіл.
Лабораторна робота

 1. Дослідження пружного удару двох тіл

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
Розділ 1. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕР­ДИХ ТІЛ  (18)
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрун­тування. Маса та розміри атомів і молекул. Кіль­кість речовини.
Властивості газів. Ідеальний газ. Газові за­кони. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.
Пароутворення і конденсація. Насичена і не­насичена пара. Вологість повітря. Методи ви­мірювання вологості повітря.
Властивості рідин. Поверхневий натяг рi­дини. Змочування. Капілярні явища.
Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування. 
Лабораторні  роботи
4. Дослідження одного з ізопроцесів.
5. Вимірювання відносної вологості повітря.

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
Розділ 1. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕР­ДИХ ТІЛ  (18)
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрун­тування. Маса та розміри атомів і молекул. Кіль­кість речовини.
Властивості газів. Ідеальний газ. Газові за­кони. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.
Пароутворення і конденсація. Насичена і не­насичена пара. Вологість повітря. Методи ви­мірювання вологості повітря.
Властивості рідин. Поверхневий натяг рi­дини. Змочування. Капілярні явища.
Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування. 
Лабораторні  роботи
6. Дослідження одного з ізопроцесів.
7. Вимірювання відносної вологості повітря.

Механічні коливання і хвилі (25  год)
Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Додавання гармонічних коливань. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань. Затухання вільних коливань.
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливального руху. Фізичний маятник.
Вимушені коливання. Автоколивання. Резонанс. Умови виникнення резонансу. Енергія коливального руху.
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні хвилі. Поперечні і поздовжні хвилі. Стояча хвиля. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. Рівняння плоскої хвилі.
Звукові хвилі. Швидкість звуку. Музикальні звуки та шуми. Характеристики звуку. Акустичний резонанс. Випромінювання звукових хвиль. Ультра- та інфразвуки. 
Лабораторні роботи

  1. Дослідження коливань нитяного маятника
  2. Дослідження коливань тіла на пружині

Механічні коливання і хвилі (14  год)
Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного і пружинного маятників.
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.
Лабораторна робота

 1. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань

Релятивістська механіка (9 год)
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ).   Перетворення Лоренца. Швидкість світла у вакуумі. Відносність довжини і часу. Відносність одночасністі  подій. Просторово-часові властивості фізичного світу.
Релятивістський закон додавання швидкостей. Закон взаємозв'язку маси та енергії.
Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

Релятивістська механіка (5 год)
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність довжини і часу. Відносність одночасності подій.
Релятивістський закон додавання швидкостей. Закон взаємозв'язку маси та енергії.

Узагальнюючі заняття (4 год)
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки.
Механіка в системі природничих наук. Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Сучасні проблеми механіки. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.

Узагальнюючі заняття (3 год)
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки.
Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.

Розділ 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ (6)
Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Холодильна машина.

Фізичний  практикум (20 год)

 1. Вимірювання розмірів тіл
 2. Вимірювання часу
 3. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху
 4. Дослідження вільного падіння тіл
 5. Вимірювання прискорення вільного падіння
 6. Дослідження руху тіла, кинутого вертикально вгору
 7. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
 8. Вивчення руху тіла по колу
 9. Вимірювання маси тіл
 10. Вимірювання сили
 11. Дослідження пружних властивостей тіл
 12. Вимірювання моменту інерції тіла
 13. Дослідження руху зв’язаних тіл
 14. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання
 15. Дослідження перетворення потенціальної енергії в кінетичну
 16. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії
 17. Дослідження обертального руху твердого тіла
 18. Дослідження коливань фізичного маятника
 19. Вимірювання довжини звукової хвилі та швидкості звуку
 20. Вивчення явища резонансу

Резерв (10 год)

Фізичний практикум (10 год)

 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху
 2. Дослідження вільного падіння тіл
 3. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
 4. Вивчення руху тіла по колу
 5. Дослідження пружних властивостей тіл
 6. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання
 7. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії
 8. Дослідження нитяного маятника.
 9. Вимірювання прискорення вільного падіння
 10. Дослідження коливань тіла на пружині

 

 

 

 

Резерв ( 4 год)

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (6)
1. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.
2. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.
3. Вивчення одного з ізопроцесів.
4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
5. Визначення модуля пружності речовини

 

 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ (1)
Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

 

 

РЕЗЕРВ (4)

11 клас

175 год, 5 год на тиждень

70 год, 2 год на тиждень

70 год, 2 год на тиждень

МОЛЕКУЛЯРНА  ФІЗИКА  І  ТЕРМОДИНАМІКА
Властивості газів, рідин, твердих тіл (50 год)

МОЛЕКУЛЯРНА  ФІЗИКА  І  ТЕРМОДИНАМІКА
Властивості газів, рідин, твердих тіл (25 год)

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І СТРУМ (10)

 1. Основи термодинаміки (25 год)

Основи термодинаміки (10 год)

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ (10)

Електродинаміка
Електричне поле (30 год)

Електродинаміка
Електричне поле (15  год)

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (15)

Електричний струм (45 год)

Електричний струм (20 год)

ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА (12)

Узагальнюючі заняття (5 год).

 

Розділ 5. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА (12)

Фізичний практикум  (10 год)

 

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ  (5)

12 клас

175 год, 5 год на тиждень

105 год, 3 год на тиждень

 

 

Електромагнітне поле (35 годин)

Електромагнітне поле (20 год)

 

 

Електромагнітні коливання і хвилі (30 год)

Електромагнітні коливання  і хвилі   (20 год)

 

 

Оптика  (50 год)

Хвильова і квантова оптика  (25 год)

 

 

Атомна і ядерна фізика  (40 год)

Атомна і ядерна фізика  (20 год)

 

 

Фізичний  практикум  (10 год)

Фізичний практикум  (10 год)

 

 

Узагальнюючі заняття (5 год)
Резерв (5 год)

Узагальнюючі заняття (4 год)
Резерв (6 год)