Освітня галузь «Математика»

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти включає такі освітні галузі, як “Мови і літератури”, “Суспільствознавство”, “Мистецтво”, “Математика”, “Природознавство”, “Технології”, “Здоров’я і фізична культура”. Таким чином, математика виступає самостійною освітньою галуззю Державного стандарту, що накладає на неї колосальну відповідальність за його реалізацію. Не випадково великий вчений «король математики» К.Гаусс сказав:  «Математика – цариця наук».
У загальноосвітніх навчальних закладах вивчаються три предмети освітньої галузі «Математика»: математика у 5-6 класах, алгебра та геометрія у 7-11 класах.


У багатьох міжнародних стандартах і програмах ключове місце займає математика. Завданнями освітньої галузі «Математика» є розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпеченні усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальнолюдської культури. Саме завдяки математиці можливий розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження. Сьогодні, коли у всьому світі інтенсивно впроваджуються інноваційні та інформаційні технології, роль математичної підготовки школярів постійно зростає. Сучасна Україна немислима без всебічно розвиненої гармонійної особистості.
Нагальним є виховання у підростаючого покоління вміння орієнтуватися у бурхливому потоці сучасної інформації, в тому числі і наукової. Не менш важливою є потреба у виробленні в них здатності швидко і компетентно сприймати, обробляти, застосовувати і розвивати отриману інформацію. Адже, щоб наші випускники були конкурентоспроможними, могли швидко і ефективно влитися у процес ринкових відносин як на Україні так і за її межами, є нагальна потреба формувати інтелект максимально стійкий у часі і в різних ситуаціях. Тому особливу увагу слід звертати на забезпечення математичної, наукової, інтелектуальної та культурної підготовки школярів та випускників загальноосвітніх закладів України. Адже, від вкладу української у світову наукову думку залежить майбутнє нашої держави.
Методистом математики Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти працює учитель-методист Петечук Катерина Михайлівна.
У процесі роботи Катерина Михайлівна на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики, семінарах, тренінгах, конференціях, консультаціях, при відвідуванні навчальних закладів, спілкуванні з педагогами пропагує і реалізує компетентнісний і особистістно орієнтований підхід до викладання математики.

matem1

Разом з науково-педагогічними працівниками кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій та працівниками кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін щорічно організовує і бере участь у науково-методичних, науково-практичних семінарах та конференціях.
 Петечук К.М. бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіадах з математики другого і третього етапів та відбірково-тренувальних зборів до четвертого етапу.
Проводить агітаційну та організаційну роботу у залученні обдарованої молоді до Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», є постійним членом журі  ІІ етапу конкурсу «Учитель року» в номінацції «Математика».

matem2

Катерина Михайлівна була незалежним експертом рукописів підручників з математики для 6-го класу у 2006р. та з геометрії для 9-го класу у 2009р. як експерт із складу загальнодержавного банку незалежних експертів з експертизи рукописів підручників. Вивчає і аналізує досвід викладання та результативність роботи вчителів і викладачів навчальних закладів міст та районів області.
Петечук К.М. щорічно надає практичну допомогу вчителям математики з питань методики викладання предмету, удосконалення роботи районних (міських) та шкільних методичних об’єднань, ведення документації, підготовці методичних розробок вчителів, які претендують на присвоєння звання «Учитель-методист». а також надає методичну допомогу з питань атестації педагогічних кадрів і навчально-виховних закладів.

matem3

Важливим напрямком роботи методиста Петечук К.М. є поширення перспективного педагогічного досвіду. Зокрема, Катерина Михайлівна пропагує досвіди роботи Якіра М.С., Полонського В.Б., Ясінського В.А., Кушніра І.А., Ткача М.В. Передовий педагогічний досвід методиста Петечук К.М. знаходиться в Закарпатському банку ППД і поширюється серед учителів шкіл міста, області. Катерина Михайлівна працює над проблемою практичної спрямованості викладання математики, удосконаленням організаційних форм роботи методичних об’єднань вчителів математики.
Петечук К.М. читає лекції, проводить практичні заняття, тематичні дискусії, конференції, педагогічні практики, працює у фахових комісіях з комплексного іспиту та захисту випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації. Постійно консультує і надає практичну допомогу вчителям математики щодо виготовлення випускних робіт і методичних розробок.
У червні 2009р. Катерина Михайлівна керувала курсами вчителів математики, які викладають предмет у профільних класах з поглибленим вивченням математики. Неодноразово залучалася до організації і проведення Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти ТІМSS та зовнішнього незалежного оцінювання. Була уповноваженою від Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти під час проведення ЗНО у нашій області, а також старшим екзаменатором при перевірці робіт зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2008 і 2009 роках.

matem4

Петечук К.М. бере участь у роботі та підготовці матеріалів науково-методичної ради інституту та розміщенні на освітянському WEB-сайті zakinppo.org.ua інформаційних та дидактичних матеріалів щодо викладання математики.
Реалізації вищезгаданих проблем і завдань підпорядкована також видавнича діяльність Катерини Михайлівни. Навчально-методичні посібники, опубліковані нею використовуються на уроках математики, факультативних і позакласних заняттях вчителями і викладачами математики, учнями старших класів і студентами математичних факультетів.

matem5