Викладання трудового навчання, технології та креслення у 2013/2014 навчальному році

Викладання трудового навчання, технології та креслення в загальноосвітніх навчальних закладах області здійснюється відповідно до таких нормативних документів: Закон України «Про загальну середню освіту»;
Концепція профільного навчання в старшій школі; Державний стандарт базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Технологія»); навчальні програми з трудового навчання, технології та креслення для загальноосвітніх навчальних закладів.
Учні 5 класу будуть навчатися за програмою«Трудове навчання. 5–9 класи (за новим стандартом)», яка розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено – 2 год. на тиждень. Вона містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.
Обов’язкова для вивчення складова (26 годин) обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.
Пропонується на вибір два блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.
Обидва блоки містять чотири розділи:
- Основи матеріалознавства.
- Технологія виготовлення виробів.
- Основи техніки, технологій і проектування.
- Технологія побутової діяльності.
Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Із визначеного переліку варіативних модулів для 5 класу слід обрати по 2 варіативні модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них.
Трудове навчання у 5 класі базується на практичній діяльності учнів. Практичні роботи бажано проводити на кожному уроці. Їхній зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно
проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному
процесі можуть бути поодинокими.
Учні 6-9 класів продовжують навчатись за навчальною програмою «Трудове навчання. 5–9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 № 1/11-8205). Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів на вивчення трудового навчання передбачено:у 6, 9 класах – 1 год. на тиждень, а у7–8 класах – 2 год. на тиждень.
Учні 10 та 11-х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного) продовжують освоювати навчальний предмет «Технології» (трудове навчання) за навчальною програмою «Технології. 10–11 класи» (авт.: А. І. Терещук та інші) для загальноосвітніх навчальних закладів. Схвалено комісією з трудового навчання і креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3від1.06.10р.,лист № 1.4/18-Г 339 від 29.06.2010 р. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України№1021 від 28.10.2010 р.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів на вивчення предмету «Технології» передбачено:
у 10-11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
у 10-11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.
Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання і «Технології»має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.
Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на
гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп:
з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на
групи за рахунок варіативної частини навчального плану. Формування груп з наступних класів не дозволяється.
Учні, які обрали технологічний профіль, можуть навчатись за такими спеціалізаціями (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2008 № 893):1. Технологія деревообробки. 2. Технологія металообробки. 3. Основи дизайну. 4. Технологія кулінарії. 5. Технологія швейної справи. 6. Технологія художньої обробки матеріалів. 7. Технологія будівництва та опоряджувальних робіт. 8. Технологія агровиробництва. 9. Основи бджільництва. 10. Технічне конструювання та моделювання. 11. Технологія української народної вишивки.
12. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. 13. Енергетика. 14. Комп’ютерна інженерія. 15. Легка промисловість. 16. Основи телекомунікацій. 17. Агротехніка. 18. Технологія конструювання та моделювання одягу.
За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки України профільне навчання може здійснюватись за авторськими програмами з інших, не передбачених переліком, спеціалізацій.
Професійна підготовка старшокласників проводиться в закладах освіти згідно з ліцензійними вимогами до зазначеного напряму навчальної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 № 1380).
Типові навчальні плани і програми з професійно-технічного навчання на базі закладів системи загальної середньої освіти для підготовки кваліфікованих робітників розроблено на основі ДС ПТО. Вони є обов’язковими для виконання всіма МНВК і загальноосвітніми навчальними закладами, що готують кваліфікованих робітників із числа учнів 10–11-х класів.
У МНВК і ЗНЗ тривалість професійної підготовки – 350, 480, 540, 680 годин. Типові навчальні плани професійного навчання для закладів системи загальної середньої освіти узгоджені з Департаментом професійно-технічної освіти та Департаментом загальної середньої і дошкільної освіти.
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання основ графічної грамоти. Предмет «Креслення» може вивчатись як окремий предмет або інтегровано з іншими предметами. Якщо креслення вивчається як окремий предмет, то на його вивчення використовуються години з варіативної складової навчального плану (в обсягах, передбачених навчальними програмами). Міністерство освіти і науки України рекомендує програму «Креслення. 8–11 класи» автора Сидоренко В. К. К. : Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками «Креслення» для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В. К. Сидоренко. К. : Школяр, 2004).