НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»: ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

У 2012-2013 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої  освіти учні 10-11 класів вивчатимуть  предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою авт. Мелецького В.М. та інш., яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6881 від 14.08.2009).

Головною  метою вивчення предмета є розвиток особистості учнівської молоді, формування їх готовності до захисту Батьківщини  та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Вивчення предмета здійснюється за рахунок інваріантної складової навчального плану і 1 година за рахунок варіативної складової навчального плану.

Програма передбачає вивчення існуючої в країні системи військової підготовки, викладання навчального матеріалу відповідно до Положень, Статутів Збройних Сил України і Бойових статутів Сухопутних військ, з урахуванням переходу національних Збройних Сил, інших військових формувань України на професійну основу (наближення до сучасних світових стандартів).

До  інших напрямків виконання завдань  предмета «Захист Вітчизни» відносяться:

упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у викладанні основ військової справи цивільного захисту, медичних знань і допомоги;
створення сучасної навчально-матеріальної бази, яка б забезпечувала проведення практичних занять у межах території навчально-виховних закладів.

Курс  предмета викладається протягом трьох  періодів у 10-11 класах та під час  навчально-польових  зборів (практичних занять у лікувально-оздоровчому закладі).

Опанування  предмета відповідно до листа-роз'яснення  Міністерства освіти і науки України  від  09.10. 2002 року № 1/9-444 здійснюється окремо для юнаків і дівчат, незалежно  від кількості учнів у класі, але не менше ніж 5-осіб.

Дівчата за їхнім власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за Програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за Програмою для групи дівчат.

Основною  організаційною формою навчання предмета "Захист Вітчизни" в навчальних закладах середньої освіти є урок, який проводиться вчителем згідно з  навчальним планом та Програмою

Особливістю проведення уроків є їхня спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов'язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях.

Організаційною  формою навчання предмета є урок, військова  тематика якого передбачає такі етапи  проведення:

Вступна частина – шикування взводу (відділення), доповідь командира взводу (відділення), огляд зовнішнього вигляду учнів, стройове (тематичне) тренування протягом ( 3-5 хвилин)

Актуалізація  опорних знань учнів - перевірка  засвоєння раніше вивченого матеріалу, підготовка учнів до засвоєння нових знань ( 8-10 хвилин).

Основна частина - мотивація навчальної діяльності учнів (оголошення теми заняття, зв'язок з раніше вивченим матеріалом, постановка учням конкретних навчальних завдань, вивчення, набуття навичок, показ (розкриття) теоретичної і практичної значущості матеріалу, що вивчається).

Організація активної пізнавальної діяльності учнів  з вивчення нового матеріалу, залучення  і сприйняття всіх можливих засобів, робота з осмислення і запам'ятовування, самостійна робота, вправи і практичні дії, застосування умінь і знань з практики, їхнє закріплення (ЗО -35 хвилин).

Завершальна частина:

підбиття підсумків проведеного уроку, оцінка навчальної діяльності;
завдання на самостійну підготовку;
оголошення теми чергового заняття, постановка завдання на    самопідготовку до нього – 2-3 хвилини.

Перевіркою засвоєння раніше вивченого матеріалу (опитування може поєднуватися з викладанням нового матеріалу, що сприяє ефективнішій розумовій діяльності учнів над новим матеріалом), посилюється навчальна функція уроку

Об'єм навчального матеріалу на кожен урок, завдання навчання за розділами, вказаних у Програмі предмета, є обов'язковими для вчителя.

При проведенні уроків на заняттях з предмета "Захист Вітчизни" застосовуються шкільні лекції, урок-семінари, співбесіди, консультації, військово-спортивні ігри, екскурсії, кіно уроки, практична робота, самостійна робота тощо.

До  проведення уроку "Захист Вітчизни" (тактична, вогнева підготовка) для  посилення ефективності навчального  процесу завчасно підготовлюються робочі місця. Для кожного робочого місця для учнів повинні бути розроблені інструкції вимог безпеки під час проведення практичних занять.

У заключній частині уроку учитель (викладач) повинен підбити підсумки заняття, оголосити оцінки,   відзначити характерні помилки й недоліки, дати завдання для самостійної роботи, зорієнтувати учнів на наступне заняття.

Залежно від етапу навчально-виховного  процесу на заняттях виокремлюють декілька видів контролю, а саме:

вихідний (попередній) призначається для встановлення готовності учня до оволодіння новим навчальним матеріалом, його проводять на початку навчального року, при цьому оцінюється рівень розвитку основних фізичних здібностей учнів:

- поточний – дозволяє оцінити діяльність учнів упродовж серії занять, поєднаних спільною темою (розділом) навчальної програми з предмета. Таким чином, учитель (викладач) оцінює діяльність учня під час розв'язання окремого навчального завдання. Сума таких оцінок дозволяє зробити певний висновок що має вигляд оцінки за навчальний семестр;

- підсумковий – використовується для оцінки кінцевих результатів навчальної діяльності учня за певною темою (розділом) навчальної програми, його прикладами є оцінка за навчальне півріччя та навчальний рік. Підсумкова оцінка за другий рік навчання з предмета визначається виходячи з оцінок за семестри другого року навчання і навчально-польових зборів (практичних занять у лікарняно-оздоровчому закладі);

терміновий (оперативний) – спрямований на оцінку діяльності учнів під час окремого заняття як правило, він використовується з метою перевірки учителем (викладачем) правильності планування змісту уроку і внесення, у разі потреби, необхідних коректив.

Метою розділу "Надання першої медичної допомоги" є підготовка учнів  до надання першої медичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

Навчальний  матеріал розділу подається під  час теоретичних і практичних занять в навчальному закладі  та практичних занять в лікувально-оздоровчому  закладі. Особлива увага звертається  на заняття з профілактики інфекційних захворювань та надання допомоги хворим з гострими захворюваннями органів травлення. Викладаються основи законодавства України про захист життя і здоров'я людей, основні системи організму людини, ушкодження організму від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій та захворювання, структура медичної допомоги.

Практичні заняття з надання першої медичної допомоги проводяться вчителем предмета за участю медичних працівників навчального  закладу. Практичний показ прийомів і способів першої медичної допомоги здійснюється особисто вчителем для чого використовуються муляжі та манекени, а також можуть залучатися учні. Навчально-тренувальні заняття поєднують у собі вивчення техніки прийому учнями і тренування учнів у відпрацюванні нормативних прийомів з надання першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Головна мета на заняттях звертається на здобуття учнями практичних навичок у само- і взаємодопомозі в ході виконання заходів першої медичної допомоги.

Програма  для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин.

Алгоритм  оцінювання передбачає, що оцінка за навчально-польові  збори (практичні заняття в лікувально-оздоровчому  закладі) має вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Проведення  навчально-польових зборів записуються  на окремій сторінці журналу, підсумкова оцінка виставляється перед річною оцінкою з предмета "Захист Вітчизни" за другий рік навчання та є домінуючою в системі оцінювання.

У навчальних закладах середньої освіти повинні бути такі документи:

розділ річного плану навчального закладу "Військово-патріотичне виховання молоді":
календарно-тематичний план на навчальний рік;
плани-конспекти кожного заняття.

Планування  заходів військово-патріотичного  виховання в розділі освітньої  Програми навчального закладу на новий навчальний рік здійснюється на основі Концепції допризовної  підготовки та військово-патріотичного  виховання молоді.

Військово-патріотична робота та громадське виховання здійснюються у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі в роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.

Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток  цивільного захисту» (авт.. Міненко  М.І.). «Міжнародне гуманітарне право» (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.).

Відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки  від 01.09.2009р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

З метою формування почуття патріотизму. набуття учнівською молоддю знань умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини, та виховання громадських якостей, на виконання спільного Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства оборони України, від 16.12.2011 року  №1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську  військово-патріотичну спортивну гру "Зірниця", організовуються заходи щодо проведення І-ІІ етапів гри.

Відповідно  до Постанови Кабінету міністрів  України від 30 листопада 2000 року № 1770 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 26 серпня 2009 року "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей"):

... п.10. Керівник навчального закладу:

- несе відповідальність за організацію та стан допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання, створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, підготовку юнаків до навчально-польових зборів, зберігання озброєння, боєприпасів і військового майна;

- забезпечує виконання Програми допризовної підготовки і створення безпечних умов навчання;

- виділяє приміщення і майданчики  для проведення практичних занять  з допризовної підготовки;

- видає накази про початок і закінчення навчання з допризовної підготовки, призначає командирів взводів та відділень, проведення занять з стрільби з малокаліберної гвинтівки;

- організує облік, зберігання, ремонт та списання озброєння, боєприпасів і військового майна відповідно до встановленого порядку, не менш як один раз на три місяці особисто перевіряє стан цієї роботи;

- контролює проведення занять викладачем допризовної підготовки, виносить на обговорення педагогічних рад не менш як один раз на рік питання щодо стану допризовної підготовки.

Відносини між учнями і вчителями предмета на уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання будуються на основі вимог Статутів Збройних Сил України.

Вивчення  стану викладання предмета, навчально-матеріальної  бази   та   організації  військово-патріотичного  виховання   учнівської молоді проводиться  в навчальному закладі не менше, як один раз на 3 роки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Дятленко С.М.. Ганчева В.І., Василенко Є.Ю., Жєвага С.І. Книга вчителя предмета "Захист Вітчизни". - Х.: Торсінг плюс, 2006.
Мелецький В.М., Добровольський В.В., Корж Є.П., Кравцов  А.К.    Захист     Вітчизни. Тактична підготовка. Навчально-методичний посібник. - Черкаси: ЧОІПОПП, 2009.
"Захист Вітчизни": підручник 10-11 класів /за ред. Квашньова Ю.О., Литвиненко А.О. - К : Вежа, 2006.
Статути Збройних Сил України. - К. ЗАТ ВІПОЛ, 2004.
Бойовий статут Сухопутних військ (частина II. батальйон рота). – К.: Варта. 1996.
Сухушин М.П., Палагеша В.О. Військово-патріотичне виховання молоді. Підручник. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009.
Бакка Т.В. Досліджуючи гуманітарне право. (Текст ). - К.: Генеза, 2006.
Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин. - К: 2009.
Биков О.В., Осипенко С.І. Основи цивільного захисту.
Фука М.М. Основи медико-санітарної підготовки. - Тернопіль, Астон, 2006.
Тамов С.Л. Організаційно-методичні основи військово-прикладної фізичної підготовки допризовної молоді. - К.: ВІПОЛ, 1986.
Єдинак Г.А., Клименко М.М., Мисів В.М. Навчальний предмет "Захист Вітчизни". - Кам'янець-Подільський, 2004.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - К.: Знання, 2004.
Герасимів І.М., Гудима А.А., Пашко К.О., Фука М.М. Захист Вітчизни. Підручник для 10 кл (рівень стандарту для дівчат). – Тернопіль, Астон, 2010.

О.М.Таран,

методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу ЗІППО