Рего Ганна Іванівна

regoРего Ганна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії (PhD), член Угорської академії наук, що проживає за кордоном.
Закінчила Мукачівське педагогічне училище за спеціальністю «Виховання в дошкільних закладах», Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Дошкільне виховання». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Закарпатті (1836-1918рр.)».
Працювала вихователем та методистом ДНЗ №1 м.Ужгорода, за сумісництвом асистентом кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту; викладачем а згодом доцентом кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Рокоці ІІ.; доцентом кафедри психології та педагогіки Закарпатської філії Київського славістичного університету.
З вересня 2013 року – доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 60 наукових та науково-популярних праць, 6 навчально-методичних посібників, монографію «Дошкільне виховання у Закарпатті: витоки й історія розвитку (1836-1918рр.)», отримала біля 10 патентів та посвідчень на раціоналізаторську пропозицію.
Основні наукові інтереси зосереджує на дослідженнях історії дошкільної педагогіки, перспективах виховання та навчання дітей дошкільного віку, методиці навчання української мови дітей національних меншин.
Бере активну участь в організації й проведенні Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів. Неодноразово виступала на Міжнародних науково-практичних конференціях в Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині та Росії.  
Основні наукові та навчально-методичні видання Г.І.Рего:
Навчально-методичні посібники:
1. Методичний посібник для педагогічної прак­тики «На допомогу моло­дому вихователю» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальність: 6.010101 Дошкільна освіта) / Укл. Рего Г.І. – Берегово: Закарпатський угор­ський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2008. – 50 с. (українською та угорською мовами).
2. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт зі спецкурсу «Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку» (для студентів освітньо-квалікаційного рівня «спеціаліст», спеціальність: 7.03010201 Психологія) / Укл. Рего Г.І. – Уж.: ЗФ КСУ, 2012. – 164 с.
3. Робоча навчальна програма (за вимогами ECTS) з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напрям підготовки: 6.030201  Міжнародні відносини) / Укл. Рего Г.І. – Уж.: ЗФ КСУ, 2012. – 37 с.
4. Робоча навчальна програма (за вимогами ECTS) зі спецкурсу «Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку» (для студентів освітньо-квалікаційного рівня спеціаліст, спеціальність: 7.03010201 Психологія) / Укл. Рего Г.І. – Уж.: ЗФ КСУ, 2012. – 42 с.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Геронтопсихологія» (для сту­ден­тів спеціальності:7.03010201 Психологія) / Укл. Рего Г.І. –Уж.: ЗФ КСУ, 2012.–58с.
6. Робоча навчальна програма (за вимогами ECTS) з дисципліни «Педагогіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напрям підготовки: 6.030102 Психологія) / Укл. Рего Г.І. – Уж.: ЗФ КСУ, 2013. – 37 с.
Монографії:
1. Рего Ганна. Дошкільне виховання у Закарпатті: витоки й історія розвитку (1836-1918 рр.): Монографія. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2010. – 256 с.

Інші видання:
1. Рего А.И. «Азбука угро-руського и церковно-славянського чтенія» Августина Волошина //Славянский мир в третьем тысячелетии. Ратный подвиг и мирный труд в истории и культуре славянских народов / Отв. ред. Е.С. Узенёва. М.: ИСл РАН, 2015. – С.276-283 (457 с.) ISBN – 978-5-7576-0340-7
2. Рего Г.І. Вплив діяльності спілок та організацій на поширення дошкільних закладів в Закарпатті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб.наук.пр. / Ред.кол. Щербан Т.Д. (гол.ред.) та ін.. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2015. – Випуск 2 (2). – С. 19-24.
3. Рего Г. Освітній потенціал музейної педагогіки у контексті навчання впродовж життя / Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м.Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. – К.:, Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. –  С 172-174. ISBN 978-617-640-200-8
4. Reho A. Az ovódás gyermek államnyelv tanításának lehetőségei a kárpátaljai ovódákban / Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 22-24 жовтня 2015 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін.. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2015. – 360 с. (237-239)
5. Рего Г.І., Лукач М.І. «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного навчального закладу як об’єкт дослідження» // Збірник тез доповідей. Том 1. Міжнародна науково-практична конференція: [«Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»], Мукачівський державний університет, 14-15 травня 2015 р. Мукачево.
6. Полікультурне виховання та формування етнічної толерантності дітей в дошкільному навчально-виховному закладі // Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія „Педагогіка та психологія”. Випуск 2 (6), 2017. – С.158-160.
7. PRZESŁANKI PRAWNEGO ROZWIĄZANIA PYTANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA ZAKARPACIU POD KONIEC XIX WIEKU // Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachUniwersytet im. Jurija Fedkowycza w CzerniowcachZakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
8. A multikultúrális oktatás és az etnikai tolerancia kialakulása Kárpátalja óvodai nevelési intézményeibenX. Képzés ésGyakorlatNemzetköziNeveléstudományiKonferenciaSoproniEgyetemBenedekElekPedagógiaiKar
9. AZIKTFELHASZNÁLÁSA KÁRPÁTALJA ÓVODÁIBAN // xxx. DidMatTech 2017, Trnava University, Faculty of Education
10. Полікультурне виховання та формування етнічної толерантності дітей в дошкільному навчально-виховному закладі // Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (6)’ 2017. – С.158-160.
11. PRZESŁANKI PRAWNEGO ROZWIĄZANIA PYTANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA ZAKARPACIU POD KONIEC XIX WIEKU // Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
12. A multikultúrális oktatás és az etnikai tolerancia kialakulása Kárpátalja óvodai nevelési intézményeibenX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
13. AZIKTFELHASZNÁLÁSA KÁRPÁTALJA ÓVODÁIBAN // xxx. DidMatTech 2017, Trnava University, Faculty of Education