Палько Тетяна Василівна

palkoПалько Тетяна Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології. 1991 р. закінчила Ужгородський державний університет, 2002 – Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. Спеціальність за дипломом – викладач біології та хімії, практичний психолог.
Учитель вищої категорії, педагогічне звання – учитель-методист. Розпочала педагогічну діяльність в ЗОШ І-ІІІ ст. №17 м. Ужгорода з 1994 р. на посаді практичного психолога, пізніше – учителя біології, а з 2003 р. – директора. З 2010 – на посаді директора АНВК м. Ужгорода, з 2011 по 2013 – завідувач методкабінету управління освіти Ужгородської міської ради, з 2013 по 2019 – директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Нагороджена грамотами управління освіти Ужгородської міської ради, управління освіти та науки Закарпатської ОДА, Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2017); лауреат обласної педагогічної премії імені Августина Волошина (2012 р.).
Сфера наукових інтересів Т.В. Палько – дослідження особливостей та чинників розвитку рефлексії вчителів, визначення психологічних засобів розвитку рефлексії учителів в умовах післядипломної педагогічної освіти, агресивність підлітків і способи її подолання в умовах сучасної школи, інноваційна педагогіка в процесі активізації пізнавальної діяльності, педагогічна творчість в умовах полікультурного середовища.
Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних форумів. Член української психологічної асоціації.
Кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти» захистила у 2015 році.

Основні наукові публікації:

1. Палько Т. В. Застосування методики репертуарної решітки для виявлення причин агресивності підлітків // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Плай -, 2003. – Вип. 8. – Ч. І. – С. 100-107.
2. Палько Т. В. Профілактика і корекція агресивної поведінки підлітків засобами арттерапії та спеціально організованого спілкування з природою // Проблеми загальної і педагогічної психології. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (за ред. Максименка С. Д.). – К, 2004. – Т. І. – Ч. 3. – С. 94-99.
3. Грабовська Т.І., Грабовський О.В., Палько Т.В., Соломка Е.Т. Реалізація інноваційних педагогічних технологій в освітніх закладах // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2013. Вип. 26. – С. 48-52.
4. Палько Т.В., Іваць О.М. Забезпечення освітньо-мовних потреб національних меншин Закарпаття // KatedraukrajinistikyIRUSFilozofickejfakultyPUvPrešove 1953-2013. – Prešov, 2013. – С. 98-109.
5. Палько Т. В. Розвиток рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти : методичні рекомендації для викладачів закладів ППО / Т. В. Палько.– К. : Наук. світ, 2013. – 62 с.
6.Палько Т. В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності / Т. В. Палько // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.  Костюка НАПН України / [ред. кол.: С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. ; Алчевськ : ДонДТУ, 2014. – Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія.Соціальна психологія/за ред.: С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – 2014. – Вип. 40.– С. 153–156.
7. Палько Т. В. Трансформація поняття «рефлексія» в психологічних дослідженнях / Т. В. Палько // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка – К., 2014. – № 2 (23). – С. 198–204.
8. Палько Т. В. Когнітивна складова розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної світи / Т. В. Палько //Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукраїнського нац. унституту імені Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (35). – С. 246–253.
9. Палько Т. В. Психологічна програма розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Палько // Актуальні проблеми психології . Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред.: С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. – Вип. 41. – С. 163–168.
10. Палько Т. В. Особливості розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Палько // Наука і освіта: Психологія і педагогіка. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного   університету імені К. Д. Ушинського, – 12/CХXIX, 2014 – С. 154–160.
11. Pal’ko T. V. Peculiarities of reflexivity of ukrainian teachers and its development in terms of postgraduate education / T. V. Pal’ko //Transylvanian journal of Psychology. – 2014. – Vol. 15, № 2. – P. 223–234. (Indexed in PSYCINFO (abstracted) and EBSCO (full text) International databases).
12. Палько Т. В. Особливості мотивації вчителів до розвитку рефлексії в умовах післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Палько // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – № 2. – С. 65–69.
13. Палько Т. В. Психологічні проблеми особистісної готовності викладачів післядипломної освіти до педагогічної діяльності в умовах змін [Електронний ресурс] / Т. В. Палько // Тези Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін» / НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2014. – Режим доступу : http://bal.znaimo.com.ua/docs/25745/index-12572.html.
14. Палько Т. В. Управління розвитком рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти: психологічний аспект / Т. В. Палько // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів», ( Київ, 23 квіт. 2014 р.). / НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2014 . – С. 62–63.
15. Палько Т. В. Зміст і складові психологічної компетентності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти щодо рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. В. Палько // Зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти», (Київ, 18–19 верес. 2014 р.). /  НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2014 . – С. 19.
16. Палько Т. В. Організаційно-професійні чинники розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. В. Палько // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених «Технології роботи психолога в організації», (Запоріжжя, 9–10 жовт. 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Запорізького національного університету, інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Запоріжжя, 2014. – С. 110–111.
17. Палько Т. В. Місце рефлексії у професійному самовдосконаленні учителів післядипломної освіти / Т. В. Палько // Зб. матеріалів ІІІ Всеукр. психол. конгр. з міжнар. участю «Особистість у сучасному світі», (Київ, 20–22 листоп. 2014 р.) / НАПН України, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Товариства психологів України, Центру практичної філософії. – К., 2014 . – С. 51.
18. Палько Т.В. Особливості регулятивно-процесуальної складової розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів/Т.В. Палько// Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Випуск 27. – С. 394–411.
19. Палько Т.В. Реформування системи післядипломної педагогічної освіти в Україні: шлях до євроінтеграції / Т.В. Палько // ScienceRise. – Харків, 2015. – № 11/5(16) – С. 33-37.
20. Палько Т.В. Розвиток рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти/ Т.В. Палько // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології» – УДК 159 - Київ: ПП Лисенко, 2016. – Випуск 8 – Том ІX – С.400-408.
21.Палько Т.В. Професійна підготовка вчителів: рефлексивний аспект дослідження// Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського – УДК 378.4:015.3+001 – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 678с. – С.187-188.
22. Палько Т.В. Технологічне забезпечення розвитку професійної рефлексії вчителів-слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти / Т.В. Палько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. – УДК 159.92 - Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2018. – Т. ІХ, вип. 11. – 679 с. – С.564‑575.
23. Палько Т.В. Психолого-педагогічні технології розвитку рефлексії// Матеріали доповідей учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія людини: свідомість і реальність» НДУ ім. М. Гоголя - УДК 159.923(082) – Ніжин – 2018 – 297 с. – С. 209-212.
24. Палько Т.В. Післядипломна педагогічна освіта в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»/Т.В. Палько// Нова українська школа: проблеми, здобутки, перспективи: інформаційно-аналітичний збірник – УДК 375/5/02 – К. – Чернівці «Букрек»» , 2018. – 192 с.– С.47-53.
25. Палько Т.В., Іванова В.В. Умови розвитку творчих здібностей у перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку/ Т.В. Палько, В.В. Іванова   // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2019. – Т. ІХ, вип. 12. – УДК 159.955.1 –   679 с. – С. 104‑114.
26. Палько Т.В. A pedagógus-továbbképzés helyzete kárpátalján a jelen ukrán oktatási reform tükrében/ Стан післядипломної педагогічної освіти на Закарпатті через призму сучасної української освіти, Debreceni egyetem nevelés - és művelődéstudományi intézet, Дебрецен – 2019 – ISBN 978-963-490-125-9 – 65 с. – С. 39.

Навчально-методичні видання:

1. Культура добросусідства. Я, моя сім’я, мої сусіди. Закарпаття: робочий зошит для 1 класу загальноосвітніх шкіл Закарпатської області / М.А. Араджионі, М. Ю. Кірик, Т.В. Палько, Л.П. Ходанич. – К.:ПП «Золоті Ворота», 2015. 80 с. (Видання перше) ISBN 978-966-2246-85-8
2. Культура добросусідства. Я, моя сім’я, мої сусіди. Закарпаття: робочий зошит для 1 класу загальноосвітніх шкіл Закарпатської області / Араджионі М.А., Кірик М.Ю., Палько Т.В., Ходанич Л.П. – К.: ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 80с. (Видання друге, перероблене і доповнене) ISBN 978-966-2246-85-8
3. Культура добросусідства. Місце, де ми живемо. Закарпаття: Робочий зошит для 2-го класу загальноосвітніх шкіл Закарпатської області/ - К., 2016. – 88с..ISBN 978-617-7356-11-9
4. Культура добросусідства: Учимося, відпочиваємо та працюємо разом. Частина 3.Робочий зошит для дітей і матеріали для батьків і педагогів для загальноосвітніх шкіл Закарпатської області / М.А. Араджионі, М.Ю. Кірик, Т.В. Палько, Л.П. Ходанич – К.: ТОВ «Прометей», 2017. – 88 с. ISBN 978-617-7502-36-3
5. Культура добросусідства. Цінуймо край – пишаймося Україною! Закарпаття. Частина 4. Робочий зошит для дітей і матеріали для батьків і педагогів закладів середньої загальної освіти Закарпатської області/автори-укладачі: М.А.Араджионі, О.В. Волошенюк,   М. Ю.Кирик, Т.В.Палько, І.М. Санковська, Л.П.Ходанич. – К.: ТОВ «Прометей», 2018. – 116 с. ISBN 978-617-7502-39-4
6. Нова українська школа: короткий словник термінів/ Уклад. Ходанич Л.П., Палько Т.В.. – Ужгород, 2018., 6 с. Режим доступу: https://naurok.com.ua/korotkiy-slovnik-terminiv-nush-dlya-profesiynogo-movlennya-vchitelya-2018-rik-17057.html
7. Професійне мовлення вчителя: короткий словник термінів/ Уклад. Ходанич Л.П., Палько Т.В. – Ужгород, 2019., 84с. (сайт ЗІППО) Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/
8. Навчальна програма «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства», схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОНУ від 07.05.2019, протокол №1 (співавтор).
9. «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно». - К.: ТОВ «Прометей», 2019. - 544 с. (теми «Агресивна поведінка: як бути?», «Емоції та почуття»). (схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОНУ від 07.05.2019, протокол №1) (співавтор):

- Витоки агресивності та їх профілактика (одноосібно) С-143-148.

- Агресія:самозахист,відстоювання прав чи ворожість? (у співавторстві з Ребрей Г.). С-148-151.

- Де ховається агресія? (у співавторстві з Ребрей Г.). С- 151-158.

- Про емоції та почуття:просто і доступно (одноосібно) С-252-259.

- «Я-висловлювання» як шлях до порозуміння (у співавторстві з Драгулою О.). С-463-467.