Публікації викладачів

Публікації викладачів кафедри

 Перелік публікацій викладачів

 кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 (2020 рік) 

 1. Орос В.М., Петечук В.М. Використання триалогічного навчання у системі післядипломної освіти педагогів Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота, 2020. Вип. 1 (46) – с. 180 – 184.
 2. Орос В.М. Електронне та триалогічне навчання в системі післядипломної освіти педагогів. / The System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Inegration. Monograph. Editors: Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-19-1; Р. 183-189.
 3. Орос В.М., Сігетій І.П. Готовність педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності з врахуванням рівня цифрової компетентності. / The System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Inegration. Monograph. Editors: Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-19-1; Р. 115-127.
 4. Орос В.М., Шаркадій І.В. Використання padlet для реалізації триалогічного навчання у системі освіти дорослих. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 12-18 трав. 2020 р. Електр. зб. наук. праць ЗОІППО, Вип. 3(40). Запоріжжя, 2020.
 5. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Зображення формальними матрицями елементів матричних груп над асоціативними кільцями. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2020. Вип. 1 (36) – С. 16– 29.
 6. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Гомоморфізми з умовою (*), якщо 2 – оборотний елемент. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2020. Вип. 2 (37) – с. 15– 27.
 7. Петечук В.М., Петечук К.М. Особливості підвищення кваліфікації вчителів математики // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Неперервна освіта: актуальні дискурси», 15-16 жовтня 2020 р., Ужгород: тези доповідей, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. – с. 95 – 97.
 8. Петечук В.М., Петечук К.М. Підвищення кваліфікації вчителів математики Закарпатської області в сучасних умовах // Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку», 25 листопада 2020 р., Одеса: тези доповідей, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». – с. 102 – 105.
 9. Петечук В.М., Петечук К.М. Про підвищення кваліфікації вчителів математики в умовах Нової української школи // Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа як простір формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу», 3 грудня 2020 р., Чернівці: тези доповідей, КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. – с. 154 – 157.
 10. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Про деякі властивості чотирикутників // У світі математики. 2020. Прийнято до опублікування.
 11. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Фундаментальні формули планіметрії // У світі математики. 2020. Прийнято до опублікування.
 12. Грабовська Тетяна, Грабовський Олександр. Особливості дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», – Випуск 1 (46). –Ужгород, 2020. – С. 154-160.
 13. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Зарубіжний досвід впровадження краєзнавчого принципу при вивченні природничих дисциплін. Збірник доповідей VIII Регіонального науково-методичного семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки». – Ужгород, 2020.
 14. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Формування екологічної культури в учнів при вивченні природничих дисциплін / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку». – 2020.
 15. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Дистанційне навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття / Неперервна освіта: актуальні дискурси: збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15 – 16 жовтня 2020) / За заг.ред.: Химинець В., Сивохоп Я., Іваць О., – Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. – С. 56-61.
 16. Грабовський О.В., Грабовська Т.І. Особливості формування ІКТ-компетентності вчителя як складової професійного розвитку / Монографія «Розвиток неперервної освіти педагогів в умовах полікультурного середовища та євроінтеграції» – 2020.
 17. Грабовська Т.І., Грабовський О.В. Роль інноваційних технології навчання у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти / Монографія «Розвиток неперервної освіти педагогів в умовах полікультурного середовища та євроінтеграції»– 2020.
 18. Артемчук О., Рубльов Б.В., Сігетій І.П. «Розв’язання завдань ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, 1 тур (2019–2020 навчальний рік)» Газета «Математика» №5, 2020.
 19. Артемчук О., Рубльов Б.В., Сігетій І.П. «Розв’язання завдань ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, 2 тур (2019–2020 навчальний рік)» Газета «Математика» №5, 2020.
 20. Сігетій І.П. Тенденції розвитку готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування) // Вісник психології і педагогіки. – Випуск 26. – 2020.
 21. Сігетій І.П. Проектна діяльність як альтернативна технологія самоосвіти педагога в умовах дистанційного навчання в системі післядипломної освіти. Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. Т. О. Олефіренка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С.178-182.
 22. Lesia Hazuda, Viktoriia Hertseh (2020) Socio-infrastructure support of rural areas // European Journal of Economics and Management V. 6, Iss. 3. Praha, P. 50-56. [Газуда Л. М., Герцег В. А. Соціоінфраструктурне забезпечення сільських територій // Європейський журнал економіки та менеджменту). Вип. 3(6). Прага, 2020, С. 50-56].